Ewidencja przechowawców akt osobowych i płacowych

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych na podstawie art. 51g ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) prowadzi ewidencję przechowawców akt osobowych i płacowych.

Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.

Organem prowadzącym rejestr jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

Ewidencja przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzona jest na podstawie informacji uzyskanych od marszałków województw.

EWIDENCJA do pobrania (PDF, 247 KB)

Ostatnia aktualizacja z 17 stycznia 2019 r.

Na podstawie Ewidencji przechowawców akt osobowych i płacowych można ustalić, czy podmiot oferujący usługi przechowywania dokumentacji pracowniczej po likwidujących się zakładach pracy dysponuje wymaganym wpisem w rejestrze. Tylko podmioty wpisane do rejestru marszałka (i tym samym widniejące w Ewidencji) mogą prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie.

Ewidencja zawiera wykaz przechowawców akt osobowych i płacowych (aktywnych i wykreślonych), natomiast baza „Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców” Archiwum Państwowego w Warszawie służy do ustalenia, który z przechowawców dysponuje dokumentacją wskazanego zakładu pracy.