Opracowanie i udostępnienie materiałów archiwalnych Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Od ponad 3 lat, dzięki dotacjom Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych”, w archiwum Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna systematycznemu porządkowaniu i opracowywaniu podlegają zgromadzone dokumenty dotyczące historii Miasta Ogrodu Podkowa Leśna i życia jego mieszkańców 

Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentów dotyczących Podkowy Leśnej jest jednym z głównych celów działalności Towarzystwa. Dla usystematyzowania tych zabiegów w 2009 r. utworzone zostało Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej, którego kustoszem jest Pan Oskar Koszutski.

– Zbiory Towarzystwa z roku na rok się powiększają dzięki przekazywaniu dokumentów przez osoby prywatne, za co serdecznie dziękujemy – mówi pan Bogdan Wróblewski, który kieruje pracami. – Nie były one jednak wcześniej inwentaryzowane, porządkowane oraz opisywane w sposób odpowiadający wymogom archiwalnym. Postanowiliśmy to zmienić, dlatego w 2016 r. stanęliśmy w szranki w pierwszej edycji konkursu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych na „Wspieranie działań archiwalnych 2016”. Minęły trzy lata i w każdym kolejnym roku Towarzystwo otrzymywało z NDAP środki finansowe. Przeznaczyliśmy je na opracowanie sześciu zespołów archiwalnych. Niektóre z nich mają znaczenie ponadlokalne, o czym świadczą kierowane do nas, pytania badaczy-historyków.

Opracowanie i udostępnienie materiałów archiwalnych Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Opracowanie i udostępnienie materiałów archiwalnych Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
Folder reklamujący powstające Miasto-Ogród Podkowę Leśną oraz Elektryczne Koleje Dojazdowe. Przedstawia informację o idei miast-ogrodów, której Podkowa Leśna była najwierniejszą realizacją na ziemiach polskich oraz zapowiada na 1927 r. otwarcie linii kolei elektrycznej z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Przedstawia schemat linii kolejowej, a na odwrocie plan miasta –ogrodu według projektu architekta i urbanisty Antoniego Jawornickiego, ok. 1926. Zespół (zbiór) akt Archiwum działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna do 1939 r. z lat [1926–1929] 1930–1939 [1942], sygn. 24

 

W 2018 r. rozpoczęto prace nad opracowywaniem bogatej dokumentacji Towarzystwa, począwszy od prób jego reaktywacji w latach 70. i 80. XX w. Zakończono również rozpoznanie nieuporządkowanych zbiorów i przygotowanie ich do profesjonalnego opracowania w przyszłości. Znajdują się wśród nich materiały archiwalne dotyczące szkolnictwa w Podkowie Leśnej, harcerstwa w latach 40. XX w. oraz kolekcja akt rodzinnych. Konserwacji poddano również najstarszą, liczącą prawie sto lat, część zbiorów Towarzystwa – zespół „Archiwum TPMOPL do 1939 r”. Prace realizowali członkowie Towarzystwa oraz wolontariusze, przy wsparciu profesjonalnych archiwistów w zakresie konsultacji oraz konserwacji zbiorów.

Towarzystwo otrzymało także liczący ok. pół mb. dopływ dokumentów do istniejących zespołów, w szczególności do Zespołu akt Podkowa Niezależna 1979 -1989, który został już w ok. 50% przygotowany do przyszłego opracowania.

Opracowanie i udostępnienie materiałów archiwalnych Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
Znaczki pamiątkowe i okolicznościowe z zespołu Podkowa Niezależna, sygn. 61. Fot. M. Wiercińska
Opracowanie i udostępnienie materiałów archiwalnych Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
Drewniane krzyże z zespołu Podkowa Niezależna, sygn. 63. Fot. M. Wiercińska
Opracowanie i udostępnienie materiałów archiwalnych Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
Pani Krystyna Engelmayer analizuje dokumenty – dopływ do zespołu Komitet Obywatelski „Solidarność” w Podkowie Leśnej 1989-1990.

 

– Opracowane zbiory chcemy szerzej niż dotąd udostępniać w siedzibie Towarzystwa oraz w formie elektronicznej na platformach cyfrowych – mówi pan Bogdan Wróblewski. – Towarzystwo zawarło i realizuje porozumienie o digitalizacji i udostępnieniu zasobów Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej na platformie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. Liczymy, że te działania ułatwią prowadzenie działalności badawczej oraz edukacyjnej dotyczącej przeszłości naszego miasta ogrodu.

Zdigitalizowane i udostępnione na platformie MBC dokumenty z opracowanego w ramach konkursu NDAP „Wspieranie działań archiwalnych 2016” zespołu „Archiwum działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna do 1939 r.” można obejrzeć na stronie biblioteki.

Uporządkowane zbiory dostępne są dla naukowców i wszystkich zainteresowanych historią miasta-ogrodu na stronie www.podkowalesna-tppl.pl oraz w siedzibie Towarzystwa.


Konkurs dotacyjny pn. „Wspieranie działań archiwalnych” organizowany jest przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2018 dotację otrzymało blisko 80 beneficjentów. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie ponad 3 mln zł. Konkurs składa się z dwóch etapów: formalnego i merytorycznego. Wnioskodawcy mogą zgłaszać oferty indywidualnie oraz we współpracy z partnerem.

Udostępnij