Rada Archiwalna

Rada Archiwalna jest organem doradczym i opiniodawczym przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w sprawach należących do zakresu jego działania.

W skład Rady Archiwalnej wchodzi 15 członków. Jej pracami kieruje przewodniczący. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych działającego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.

Status i tryb pracy Rady regulują Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Statut Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

KADENCJA RADY ARCHIWALNEJ 2017-2018

Skład Rady:

Przewodniczący: dr hab. Dariusz Rymar, dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Wiceprzewodniczący: dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego oraz dr Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Członkowie:

 • dr hab. Waldemar Chorążyczewski, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Lucyna Harc, Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Wrocławski
 • Kazimierz Jaroszek, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
 • Michał Kokociński, Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości
 • Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr Wojciech Kozłowski, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
 • dr Janusz Kuligowski, Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr Wojciech Kulisiewicz, Biblioteka Sejmowa
 • prof. dr hab. Jan Szymczak, Polskie Towarzystwo Historyczne
 • ks. prof. dr hab. Władysław Piotr Wlaźlak, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych
 • dr hab. Katarzyna Zalasińska, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Uniwersytet Warszawski
 • ks. dr hab. Waldemar Żurek, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Lublinie

Sekretarz:

Agnieszka Makówka – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych