Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2016-2018

Członków Komisji powołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w drodze Decyzji. Obecna Komisja została powołana na lata 2016-2018 Decyzją nr 30 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 września 2016 r. w sprawie skrócenia kadencji Centralnej Komisji Metodycznej w dotychczasowym składzie oraz ustalenia nowego składu osobowego tej Komisji. 10 stycznia 2017 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wydał Decyzję nr 1 zmieniającą decyzję w sprawie skrócenia kadencji Centralnej Komisji Metodycznej w dotychczasowym składzie oraz ustalenia nowego składu osobowego tej Komisji.

Skład:
1) Hanna Staszewska (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – przewodnicząca,
2) Robert Górski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) – sekretarz,
3) Kamila Follprecht (Archiwum Narodowe w Krakowie),
4) Małgorzata Król (Aarchiwum Akt Nowych),
5) Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
6) Zbigniew Marek (Archiwum Państwowe w Poznaniu),
7) Monika Płuciennik (Archiwum Państwowe w Gdańsku),
8) Barbara Ratajewska (Archiwum Państwowe w Lesznie),
9) Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum Państwowe w Opolu),
10) Jakub Żygawski (Archiwum Państwowe w Zamościu).

Plan pracy zobacz/pobierz (plik .pdf)

 

Protokoły posiedzeń (do pobrania)

1. z 20 września 2016 r. (plik.pdf)
2. z 3 listopada 2016 r. (plik.pdf);załączniki
3.z 8 grudnia 2016 r. (plik.pdf); załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5
4. z 22 lutego 2017 r. (plik .pdf); załączniki: nr 1, nr 2
5. z 1 marca 2017 r. (plik .pdf); załączniki: nr 1, nr 2, nr 3
6. z 29-31 marca 2017 r. (plik .pdf)
7. z 24 kwietnia 2017 r. (plik .pdf)
8. z 11-12 maja 2017 r. (plik .pdf)
9. z 5-7 lipca 2017 r. (plik .pdf); załączniki: nr 1,nr 2, nr 3, nr 4, nr 5
10. z 24 października 2017 r. (plik .pdf)
11. z 12-13 grudnia 2017 r. (plik .pdf); załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
12. z 7 marca 2018 r. (plik .pdf)
13. z 4-5 kwietnia 2018 r. (plik .pdf); załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5
14. z 24 kwietnia 2018 r. (plik .pdf); załącznik
15. z 5-6 czerwca 2018 r. (plik. pdf)
16. z 10 lipca 2018 r. (plik pdf); załączniki:nr 1, nr 2
17. z 29 sierpnia 2018 r. (plik pdf); załączniki: nr 1, nr 2

Sprawozdanie z działalności Centralnej Komisji Metodycznej 2016-2018 (plik pdf).

 

POSIEDZENIA CENTRALNEJ KOMISJI METODYCZNEJ (2018 r.)

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 29 sierpnia 2018 r.

29 sierpnia 2018 r. Centralna Komisja Metodyczna zebrała się na XVII i zarazem ostatnim już posiedzeniu kadencji 2016-2018

Przewodnicząca CKM pani Hanna Staszewska podziękowała członkom Komisji za wspólną pracę i zaangażowanie oraz dokonała krótkiego podsumowania dwóch lat intensywnej działalności.

Podczas obrad zakończono prace nad projektem zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Wojciecha Woźniaka w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych. Wcześniej Centralna Komisja Metodyczna zwróciła się z prośbą do archiwów państwowych o zaopiniowanie projektu. Odpowiedzi otrzymano z 10 archiwów. Pięć z nich przesłało także swoje uwagi, które zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu.

Tekst projektu przekazano również przedstawicielom następujących uczelni: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Formalnie kadencja na lata 2016-2018 Centralnej Komisji Metodycznej upływa z dniem 5 września 2018 r.

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 5-6 czerwca 2018 r.

W dniach 5-6 czerwca w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się kolejne, 15. posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.

Podczas obrad zapoznano się z uwagami archiwów do projektu zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji fotografii w archiwach państwowych. Uwagi przysłało 16 archiwów, wszystkie zostały omówione.
Kontynuowano także prace nad projektem zarządzenia w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych. Tak jak poprzednio, w ww. pracach aktywnie uczestniczyli pracownicy Narodowego Archiwum Cyfrowego. Planowane jest wysłanie gotowego projektu do archiwów w lipcu b.r.

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 4-5 kwietnia 2018 r.

W dniach 4-5 kwietnia w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się kolejne posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.

Podczas obrad kontynuowano prace nad projektami zarządzeń Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych:
– w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji fotografii w archiwach państwowych,
– w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych.
W pracach aktywnie uczestniczyli pracownicy Narodowego Archiwum Cyfrowego, których wiedza i doświadczenie praktyczne w zakresie postępowania z materiałami audiowizualnymi stanowią bardzo istotne i cenne wsparcie merytoryczne.

Ponadto zapoznano się z prezentacją Moniki Panter z Archiwum Państwowego w Gdańsku na temat źródeł muzycznych w archiwach oraz propozycją metod ich opracowania. Dr Bartosz Nowożycki (Departament Archiwistyki NDAP) przedstawił zebranym prezentację pt. „Records in Context RIC-CM w kierunku semantycznej interoperacyjności”, w której omówił główne założenia nowego standardu, będącego jeszcze na etapie roboczych prac w Międzynarodowej Radzie Archiwów.

Zaopiniowano pozytywnie projekt zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie postępowania z rozbitymi zespołami (zbiorami) archiwalnymi w archiwach państwowych.

Następne posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej zaplanowane zostało na 24 kwietnia br.

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 7 marca 2018 r.

W dniu 7 marca 2018 r. odbyło się XII posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.

Przedmiotem obrad były projekty zarządzeń Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych:
– w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji fotografii w archiwach państwowych,
– w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych.

W trakcie dyskusji ustalono schemat tekstu przepisów oraz kolejność poszczególnych paragrafów. Rozważano także zestaw elementów opisu archiwalnego, właściwego do tak specyficznych rodzajów materiałów archiwalnych. Bardzo przydatna i wartościowa okazała się pomoc merytoryczna i doświadczenie uczestniczących w posiedzeniu przedstawicieli Narodowego Archiwum Cyfrowego. Powyższe prace będą kontynuowane, także przy ścisłej współpracy z NAC.

Przedyskutowano również oraz uznano za zasadną potrzebę nowelizacji Zarządzenia Nr 7 z 30 stycznia 2018 r. w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego w archiwach państwowych. Stosowny projekt zostanie przedstawiony Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

Następne posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej zaplanowane zostało na 4-5 kwietnia br.

 

POSIEDZENIA CENTRALNEJ KOMISJI METODYCZNEJ (2017 r.)

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2016-2018 Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2016-2018

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 12-13 grudnia 2017 r.

W dniach 12-13 grudnia 2017 r. odbyło się XI posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.
W trakcie posiedzenia przedyskutowano projekty nowelizacji przepisów metodycznych:
– w sprawie wskazówek metodycznych dotyczących zasad gromadzenia i opracowania materiałów ulotnych w archiwach państwowych,
– w sprawie porządkowania i ewidencjonowania dokumentacji kartograficznej w archiwach państwowych.

Ich celem jest ujednolicenie obowiązujących przepisów z przygotowanymi przez CKM przepisami o ewidencjonowaniu oraz inwentaryzowaniu zasobu archiwalnego w archiwach – przede wszystkim dostosowano odpowiednie zapisy do obowiązku prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji w postaci elektronicznej w systemie ZoSIA.

Krytycznie oceniono dotychczasowe wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych i zdecydowano o przygotowaniu nowego tekstu w tym zakresie. Omówiono także projekt przepisu dotyczący zasad eksploatacji  w archiwach systemu ZoSIA a także wykaz normatywów do uchylenia.

Kolejne posiedzenie CKM będzie poświęcone przepisom dot. postępowania z materiałami audiowizualnymi oraz fotografiami.

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 5-7 lipca 2017 r.

W dniach 5-7 lipca 2017 r. odbyło się 9 posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018, podczas którego członkowie CKM zapoznali się z uwagami wniesionymi do projektów przepisów w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego, inwentaryzacji materiałów archiwalnych, sporządzania i zatwierdzania elektronicznych inwentarzy archiwalnych dla zespołów (zbiorów) w archiwach państwowych, a także funkcjonowania komisji metodycznych. Omówiono także bieżące sprawy CKM, m.in. kwestię szkolenia dla archiwistów, które zostanie przeprowadzone jesienią b.r. w związku z planowanym wprowadzeniem nowym przepisów w 2018 r. Prace CKM są jednym z priorytetów Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, stąd udział dr Wojciecha Woźniaka w posiedzeniach.

Prace CKM będą kontynuowane na następnych spotkaniach.

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 29-31 marca 2017 r.

W dniach 29-31 marca b.r. odbyło się VI posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018. Podczas 3-dniowego spotkania kontynuowano prace nad projektami przepisów metodycznych: wstępnie uzgodniono tekst normatywu o ewidencji zasobu archiwalnego, zdecydowano o połączeniu w jeden przepis tekstów o inwentaryzacji, sporządzaniu inwentarza archiwalnego oraz zatwierdzaniu inwentarza, przedyskutowano projekt o komisjach metodycznych. Zgodnie z harmonogramem prac, uzgodnionym z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych, proponowane w projektach zmiany zmierzają w kierunku ewidencji elektronicznej oraz inwentarza elektronicznego. Ponadto, kompetencje ostatecznego zatwierdzania inwentarzy mają być przekazane dyrektorom archiwów państwowych, z doradczym głosem komisji metodycznych.

Prace nad projektami będą kontynuowane za pomocą środków elektronicznej komunikacji oraz na kolejnym posiedzeniu, które zaplanowano na 24 kwietnia.

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 22 lutego i 1 marca 2017 r.

Podczas spotkania omówione zostały uwagi archiwów państwowych oraz Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego NDAP do projektu zarządzenia w sprawie zasad postępowania z aktami stanu cywilnego w archiwach państwowych. Projekt dotyczący akt stanu cywilnego, po poprawkach i uzupełnieniach postulowanych przez archiwa będzie przedmiotem dalszych prac. Uściślenia wymagają przede wszystkim kwestie związane z datacją jednostek archiwalnych.

Ponadto, członkowie CKM przedstawili sprawozdanie z wykonanych prac w grupach przygotowujących projekty przepisów w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego, inwentaryzacji, inwentarza archiwalnego, zatwierdzania opracowania w archiwach oraz funkcjonowania komisji metodycznych. Postanowiono połączyć projekty dotyczące inwentarza archiwalnego i inwentaryzacji w jeden przepis oraz uzgodniono sposób zapisu zaleceń w przepisie o ewidencji zasobu archiwalnego co do podawania rozmiaru zespołu w jednostkach archiwalnych oraz metrażu.