Kadencja CKAOD w latach 2007-2011

Podstawy prawne działania CKAOD:

Zarządzenie Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Najważniejsze zadania CKAOD (wybór):

  • inicjowanie i doskonalenie naukowych metod kształtowania państwowego zasobu archiwalnego
  • opracowywanie projektów kryteriów archiwalnej oceny dokumentacji
  • wnioskowanie w sprawach selekcji i kwalifikacji dokumentacji
  • opiniowanie wniosków dotyczących brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych
  • współpraca z Centralną Komisją Metodyczną i innymi organami kolegialnymi

Skład CKAOD w kadencji 2007-2010:

Decyzja Nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia składu Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

1. Monika Andrasz-Mrożek (Archiwum Państwowe w Krakowie), Przewodnicząca
2. Andrzej Jabłoński (Archiwum Państwowe w Szczecinie), Zastępca Przewodniczącej
3. Dorota Kotowicz (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Sekretarz
4. Elżbieta Billing (Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
5. Małgorzata Olikowska (Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)
6. Piotr Robaczewski (Archiwum Państwowe w Toruniu)
7. Eugenia Szymczuk (Archiwum Akt Nowych)

Plan pracy CKAOD na lata 2007-2011

Kalendarium prac CKAOD:

Rejestr uchwał CKAOD:

Sprawozdania z prac CKAOD:

Ważniejsze działania podejmowane przez CKAOD:

  • zakończone zostały prace Komisji nad opracowaniem projektu założeń do zmiany zarządzenia Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji i decyzji nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie utworzenia w archiwach państwowych komisji archiwalnej oceny dokumentacji oraz określenia zakresu i trybu ich działania
  • zakończone zostały prace Komisji nad opracowaniem projektu zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych. Zarządzenie Nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych, zawierające również projekt instrukcji w sprawie sporządzenia wniosku o zatwierdzenie dokonanego brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwum państwowego oraz wzór formularza spisu dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia, weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.