Właściwość w zakresie uzgadniania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych

Zatwierdzanie (potwierdzanie porozumienia) przepisów kancelaryjnych i archiwalnych nie odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, lecz w trybie uzgadniania brzmienia aktu prawnego pomiędzy dwoma podmiotami – por. § 74 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

 

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych jest organem właściwym w sprawach określania w porozumieniu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych:

a) opracowywanych wspólnie dla:
– urzędów obsługujących ministrów oraz jednostek organizacyjnych im podległych i przez nich nadzorowanych,
– urzędów obsługujących centralne organy państwowe oraz jednostek organizacyjnych im podległych i przez nie nadzorowanych,
– centralnych państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych im podległych i przez nie nadzorowanych,
– jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez ministrów lub inne centralne organy państwa oraz podległych tym organom;

b) dla archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych;

c) dla urzędów obsługujących ministrów i agencji rządowych;

 

Dyrektorzy archiwów centralnych:

> Dyrektor Archiwum Akt Nowych określa w porozumieniu przepisy kancelaryjne i archiwalne dla centralnych jednostek organizacyjnych, których siedziba mieści się w Warszawie, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych zastrzeżonych do właściwości Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

> Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego określa w porozumieniu przepisy kancelaryjne i archiwalne dla jednostek organizacyjnych powołanych do wytwarzania dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej, utrwalających działalność podstawową w formie fotograficznej oraz audiowizualnej, mających siedzibę w Warszawie, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych zastrzeżonych do właściwości Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Dyrektorzy archiwów państwowych, które nie posiadają charakteru centralnego, są właściwi w sprawach:

a) określania w porozumieniu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych dla innych organów państwowych, państwowych jednostek organizacyjnych i samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym centralnych jednostek organizacyjnych, posiadających siedziby poza Warszawą, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych zastrzeżonych do właściwości Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

b) określania w porozumieniu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych wspólnie dla jednostek nadzorowanych i podległych wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa, których przedmiot działalności jest zbliżony.

Właściwe dla danej miejscowości archiwum państwowe znajdą Państwo w zakładce „Zasięg terytorialny archiwów państwowych”.