Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów

Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów rozpoczęło działalność pod koniec 1948 roku. Powstało przy Archiwum Głównym Akt Dawnych, jako jedna z pierwszych placówek w kraju ukierunkowanych na zabezpieczanie zbiorów archiwalnych.
Od lat jest partnerem lokalnych i międzynarodowych instytucji i organizacji promujących profesjonalne zabezpieczanie dziedzictwa archiwalnego.

W ramach Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów działają:

 1. Pracownia konserwacji praktycznej zabytków piśmiennictwa
 2. Pracownia badań biologicznych zagrożeń zasobu archiwalnego
 3. Stanowisko pracy do spraw dezynfekcji materiałów archiwalnych

Do głównych zadań CLKA należy:

 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie opracowania metod konserwacji materiałów archiwalnych i praktycznego ich zastosowania w archiwach państwowych oraz w zakresie przechowywania zasobu archiwalnego na potrzeby całej państwowej sieci archiwalnej,
 • prowadzenie działań z zakresu profilaktyki oraz wykonywanie prac konserwatorskich także dla innych archiwów państwowych, w szczególności konserwacja i zabezpieczanie dokumentów historycznych na pergaminie i papierze, pieczęci woskowych etc.,
 • sprawowanie nadzoru i koordynacja konserwacji właściwej i masowej, a także profilaktyki konserwatorskiej w archiwach państwowych,
 • zgłaszanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych potrzeby reagowania na określone zagrożenia lub zdarzenia albo potrzeby uregulowania wybranych zagadnień z zakresu konserwacji masowej i właściwej lub profilaktyki konserwatorskiej, przedkładając w tym zakresie stosowne uzasadnienia, analizy i projekty,
 • opracowywanie projektów standardów i wytycznych w zakresie konserwacji masowej i właściwej oraz w zakresie profilaktyki konserwatorskiej,
 • organizowanie, samodzielnie lub w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych, szkoleń i warsztatów w zakresie konserwacji właściwej i masowej oraz profilaktyki konserwatorskiej materiałów archiwalnych, w celu podnoszenia umiejętności i wiedzy osób odpowiedzialnych za zabezpieczanie materiałów,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zabezpieczenia materiałów archiwalnych,
 • wykonywanie badań mikrobiologicznych czystości powietrza i zbiorów oraz testów skuteczności odkażania, także dla innych archiwów państwowych,
 • udzielanie informacji na temat: zagrożeń biologicznych dla zasobu i pracowników archiwów, zabezpieczania archiwaliów przed skażeniami biologicznymi oraz sposobów ochrony osobistej osób pracujących z materiałami archiwalnymi.

Pełna lista zadań realizowanych przez CLKA w ramach nadzoru i koordynacji konserwacji w archiwach państwowych znajduje się w zarządzeniu Nr 19 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Archiwum Głównego Akt Dawnych do wykonywania zadań z zakresu zabezpieczania zasobu archiwalnego archiwów państwowych, zmienionego zarządzeniem Nr 2 z dnia 15 stycznia 2015 r.

Od 2003 r. Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów we współpracy z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych organizuje doroczne „Spotkania konserwatorów archiwaliów” w takcie, którego uczestnicy mają okazję do wymiany doświadczeń i informacji, a także do wzięcia udziału w dedykowanych warsztatach i szkoleniach.

Dla zainteresowanych

CLKA organizuje staże, praktyki studenckie i wizyt studyjne. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt bezpośrednio z CLKA.

Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów
Archiwum Główne Akt Dawnych
00-263 Warszawa
ul. Długa 7
tel.:+48 22 831 54 91 w.469

e-mail: clka@agad.gov.pl