Publikacje NDAP

Publikacje NDAP

Ignacy Daszyński, opracowanie i wstęp Robert Gębicki, Warszawa 2018, ss. 154, ISBN 978-83-65681-37-9    

Publikacja albumowa poświęcona postaci jednego z twórców odrodzonej Rzeczypospolitej: wybitnego polityka, premiera pierwszego rządu ludowego w 1918 r., wieloletniego przywódcy ruchu socjalistycznego, posła i marszałka Sejmu RP. Materiał źródłowy albumu pochodzi głównie z zasobu Archiwum Akt Nowych i zaprezentowany został w czterech działach, ukazując Daszyńskiego w kontekście życia prywatnego, działalności publicznej i partyjnej oraz w ocenach współczesnych. „Moim zamiarem – jak pisze Robert Gębicki – było pokazanie różnorodnych materiałów biograficznych i bogactwa ocen wyrażanych przez wiele osób, niekiedy w szczególny sposób”.

Publikacja ukazała się dzięki współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Archiwum Akt Nowych.

Sprzedaż albumu prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Cena: 61 zł

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach: PDF, ePub, Mobi.

 

 

 

 


Publikacje NDAP

Wspomnienia powstańca styczniowego, Henryk Bukowski, oprac. Dorota Lewandowska, Warszawa 2018, ss. 128, ISBN 978-83-65681-29-4

Publikacja stanowi edycję źródłową wspomnień Henryka Bukowskiego z okresu powstania styczniowego na Litwie. Wśród zapisków odnajdziemy nie tylko obrazy starć z Moskalami, ale także obozowej codzienności oraz wpisane w egzystencję powstańca niepewność, ból i nadzieję. Udział Bukowskiego w powstaniu definitywnie kończy się w połowie 1864 r., kiedy udaje mu się, dzięki wcześniejszym przygotowaniom, zbiec do Rygi i dostać na pokład kupieckiego statku płynącego do Danii. W Kopenhadze wchodzi w świat tamtejszej emigracji, ale ostatecznie wybiera drogę do Szwecji.

W przyszłości stanie się jednym z najsłynniejszych sztokholmskich antykwariuszy, mających rozliczne kontakty w całej Europie i Ameryce. Swoje wpływy oraz środki finansowe wielokrotnie wykorzysta do wspomożenia Muzeum Polskiego w Rapperswilu, którego był szczerym wielbicielem i hojnym donatorem. Tekst opatrzony został wstępem, przypisami i obszerną bibliografią tematu.

Wspomnienia ukazały się dzięki współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z Fundacją Rodzinną Blochów w Nowym Jorku.

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach: PDF, ePub, Mobi.

Sprzedaż publikacji „Wspomnienia powstańca styczniowego” prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Cena: 34 zł

 

 


Publikacje NDAP

Z herbem po służbach. Wspomnienia, Alfred Wielopolski,Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2016, ss. 564, ISBN 978-83-64806-46-9

Wspomnienia profesora Alfreda Wielopolskiego – arystokraty, wybitnego humanisty, wykładowcy szczecińskich uczelni, organizatora i członka wielu organizacji regionalnych (m.in. Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Zachodniopomorskiego), a także pracownika Archiwum Państwowego w Szczecinie – to nie tylko zapiski autobiograficzne i kronika czasów minionych, ale i szersze spojrzenie na społeczne i polityczne przemiany zachodzące w Polsce powojennej. Autor wracając do lat swojej młodości w rodzinnym majątku w Chrobrzu, do czasu studiów czy do pierwszych doświadczeń zawodowych portretuje epokę, która bezpowrotnie zakończyła się wraz z wybuchem II wojny światowej.

Jak pisze w nocie edytorskiej prof. Aleksander Wit Labuda: „Do spisywania wspomnień w ścisłym tego słowa znaczeniu Alfred Wielopolski przystąpił, gdy uprzytomnił sobie nieodwracalność zmian, jakie zaszły i nadejść miały w wyniku wojny i ustaleń jałtańskich. […] Wspomnienia […] oprócz faktograficznej relacji miały przynieść krytyczną refleksję nad własną drogą życiową, nad losami rodu Wielopolskich i podobnych mu rodów arystokratyczno-ziemiańskich oraz nad przyczynami upadku II Rzeczpospolitej, która stanowiła społeczną i instytucjonalną ramę świata jego młodości”.

Klamrą zamykającą książkę jest rozdział zawierający spisywane „na gorąco” refleksje Wielopolskiego z lat 1981-1983 – czasów pierwszej „Solidarności” i stanu wojennego.

Niniejszy tom powstał na podstawie zbioru dokumentów – fotografii, bieżących zapisków dziennych i szkiców wspomnieniowych Wielopolskiego. Tom uzupełniają noty biograficzne i edytorskie, kalendarium życia autora oraz rozbudowany indeks osobowy.

Cena: 107 zł
Sprzedaż publikacji „Z herbem po służbach. Wspomnienia, Alfred Wielopolski” prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

 


Publikacje NDAP

Nie wybiła godzina wybawienia z otchłani nieszczęść… Kronika dziejów Łowicza Władysława Tarczyńskiego, oprac. Marek Wojtylak, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 423, ISBN 978-83-64806-79-7

Tom czwarty z serii wydawniczej „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności” zawiera zapiski Władysława Tarczyńskiego – działacza społecznego, założyciela i współorganizatora wielu instytucji w Łowiczu (czytelni ludowej, straży ogniowej, Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych), autora książek historycznych i religijnych.

Kronika Tarczyńskiego jest, z jednej strony zapisem toczących się batalii I wojny światowej obserwowanych z bliskiej perspektywy przez autora i poddanych jego subiektywnej ocenie, z drugiej zaś – próbą pokazania realiów codziennego bytu mieszkańców w oblężonym, a później okupowanym Łowiczu. Na wojenną rzeczywistość nakłada Tarczyński obraz miasta, które nie tylko chce przetrwać w obliczu zagrożeń (egzekucje, rozboje, braki w zaopatrzeniu), ale także organizować się, aby pomóc swoim obywatelom.

Publikację uzupełniają bogate materiały ilustracyjne – zdjęcia z epoki, mapy i reprodukcje dokumentów.

Cena: 43 zł
Sprzedaż publikacji „Nie wybiła godzina wybawienia z otchłani nieszczęść…” prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

 

 

 

 

 


Publikacje NDAP

Był czyn i chwała!…Józef Gabriel Jęczkowiak,Wspomnienia harcerza 1913-1918, oprac. Maria Frankel i Paweł Gut, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 245, ISBN 978-83-64806-49-0

Seria wydawnicza „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”, red. nauk. prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, dr hab. Grzegorz Leszczyński, dr Grzegorz Mędykowski.

Trzeci tom serii wydawniczej „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności” prezentuje wspomnienia Józefa Gabriela Jęczkowiaka – poznaniaka, harcerza, konspiratora Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnika walk niepodległościowych w Warszawie w listopadzie 1918 roku i walk o odblokowanie Lwowa w marcu 1919 roku, żołnierza kampanii wrześniowej 1939 roku.

Publikacja przedstawia życie i działalność Jęczkowiaka podczas I wojny światowej, jego udział w harcerstwie i w Polskiej Organizacji Wojskowej. Autor, jako naoczny świadek wielu wydarzeń kluczowych dla odzyskania przez Polskę niepodległości, szczegółowo opisuje wydarzenia w których brał udział, takie jak akcja rozbrajania wojsk niemieckich w Warszawie (10/11 listopada 1918 roku) czy spotkanie z Józefem Piłsudskim. Wspomnienia podzielone są na rozdziały, prezentujące kolejne etapy życia Jęczkowiaka: od skauta, przez powołanie do armii niemieckiej, działalność rewolucyjną, aż po udział w powstaniu wielkopolskim.

Wspomnienia Jęczkowiaka poprzedzone zostały rysem biograficznym bohatera, a także opisem archiwalnym pamiętnika. Publikację uzupełniają przypisy rzeczowe oraz bibliografia, a przede wszystkim zdjęcia autora i reprodukcje dokumentów dotyczących jego życia osobistego i zawodowego (oficera zawodowego żandarmerii, jeńca oflagu), a także działalności patriotycznej.

Rękopis wspomnień Józefa Gabriela Jęczkowiaka jest przechowywany w zasobach Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Cena: 34 zł
Sprzedaż publikacji „Był czyn i chwała (…)” prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

 

 

 


Publikacje NDAP

Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe, Lechosław Gawlikowski, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015, ss. 918, ISBN 978-83-64806-57-5 (NDAP), ISBN 978-83-64091-49-0 (ISP PAN)

Publikacja stanowi próbę przybliżenia fenomenu Radia Wolna Europa – instytucji niezwykle istotnej na „wolnościowej” mapie Polski. Autor, który sam był wieloletnim pracownikiem rozgłośni, przedstawia ponad 250 biogramów osób związanych z Rozgłośnią Polską RWE – redaktorów, aktorów i analityków, ale także szeregowych pracowników – tworząc komplementarną bazę wiedzy na temat radia. Biogramy różnią się jednak od klasycznego, „suchego” opisu  słownikowego – autor, dodając anegdoty czy informacje dotyczące wyglądu, sposobu zachowania wspominanych osób, daje obraz żywych osób, a nie jedynie historycznych postaci.

Prof. dr hab. Rafał Habielski pisząc o książce zauważa, że: „Podobnej pracy nie doczekała się dotychczas żadna organizacja społeczna, polityczna, bądź kulturalna. Autor skorzystał z zasobów wszystkich w zasadzie archiwów (krajowych i zagranicznych), w których zdeponowane są materiały dotyczące Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, wykorzystał źródła dźwiękowe (teksty audycji) i pisane, w tym prasę, wspomnienia, wywiady, korespondencję oraz nekrologi. Daje dowód znajomości literatury przedmiotu, co znajduje wyraz w treści haseł i bibliografiach umieszczonych na końcu każdego biogramu. Obronną ręką wychodzi ze spraw trudnych, np. infiltracji Rozgłośni przez komunistyczną policję polityczną, sensownie zestawia różne punkty widzenia spraw, o których traktuje, posługując się cytatami. Wspominając o twórczości radiowej, wprowadza do narracji poświęconej RWE nowy porządek faktów, obecny w niej dotychczas w sposób minimalny”.

Publikację uzupełniają wstępy, szeroka bibliografia i towarzyszące jej zestawienia (np. ważne audycje radiowe, słuchowiska, sztuki teatralne).

Cena: 60 zł
Sprzedaż książki prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 


Publikacje NDAP

Ku przeszłości otwartej. Dostępność archiwów państwowych w Polsce w latach 1918-2014, Dariusz Grot, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 353, ISBN 978-83-64806-47-6

Książka dotyczy dokumentarnych zasobów zgromadzonych w archiwach państwowych w odrodzonej Polsce (1918-2014). Autor skupia swoją uwagę na jednej z form korzystania z owych zasobów – na udostępnianiu materiałów archiwalnych. Pokazuje, w jaki sposób na przestrzeni lat, w kontekście zmieniających się uwarunkowań politycznych, społecznych i prawnych zmieniały się również warunki pozyskiwania informacji i jakim przeobrażeniom ulegały same archiwa państwowe w Polsce. Publikacja obejmuje takie zagadnienia, jak kształtowanie się standardów dostępności archiwów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, funkcjonowanie archiwów w czasach socjalizmu czy ewolucja państwowego zasobu archiwistycznego w społeczeństwie otwartym.

Rozważania historyczne są podstawą do ukazania dzisiejszego systemu udostępniania archiwów, a także punktem wyjścia do zarysowania strategii i kierunków rozwoju udostępniania dokumentów w przyszłości, w rzeczywistości cyfrowej.

Publikacja ukazała się nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Cena: 50 zł
Sprzedaż publikacji „Ku przeszłości otwartej (…)” prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

 

 

 

 


Publikacje NDAP

Kazimierz Skarżyński (1887-1962). W imię prawdy o zbrodni katyńskiej, Jolanta Adamska, Andrzej Przewoźnik, Archiwum Państwowe w Warszawie i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 432, ISBN 978-83-64806-48-3

Kazimierz Skarżyński to jedna z najmniej znanych, a jednocześnie jedna z najbardziej zasłużonych postaci, spośród tych, które przyczyniły się do odkrycia prawdy na temat zbrodni katyńskiej. Jako działacz Polskiego Czerwonego Krzyża Skarżyński uczestniczył w pracach ekshumacyjnych w Katyniu już w 1943 roku i jako jeden z pierwszych, w dokumencie „Sprawozdanie poufne Polskiego Czerwonego Krzyża. Raport z Katynia”, przedstawił fakty na temat dokonanej tam zbrodni. Sprawą tą zajmował się także na emigracji, po przymusowym wyjeździe z Polski.

Życie Skarżyńskiego – jak zauważa Jolanta Adamska, współautorka publikacji – było „nad wyraz ciekawe (warte scenariusza filmowego!)” i „splecione z ważnymi wydarzeniami w dziejach Polski”. Niniejsza książka, która powstała w dużej mierze na podstawie materiałów rodzinnych i wspomnień córki Kazimierza Skarżyńskiego, jest próbą przybliżenia jego biografii.

Publikacja ukazała się nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Archiwum Państwowego w Warszawie.

Dystrybucję książki „Kazimierz Skarżyński (…)” prowadzi Archiwum Państwowe w Warszawie.

 

 

 

 

 


Publikacje NDAP

Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944]1952-1989, Teresa Filipczak, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 368, ISBN 978-83-64806-39-1

Praca poświęcona jest organizacji kancelarii i zarządzania dokumentacją wytworzoną w wyniku funkcjonowania naczelnych organów państwa – Kancelarii Sejmu i Kancelarii Rady Państwa. W pięciu rozdziałach poszczególne zagadnienia omawiane są w układzie rzeczowo-chronologicznym.

W pierwszym rozdziale poruszone zostały problemy organizacji i funkcjonowania kancelarii w Krajowej Radzie Narodowej, zasady systemu kancelaryjnego stosowane w obiegu dokumentów, struktura zasobu archiwalnego oraz miejsce jego przechowywania. Drugi rozdział poświęcony jest kształtowaniu struktur organizacyjnych Kancelarii Sejmu Ustawodawczego, obsłudze legislacyjnej izby, podejmowanym usprawnieniom funkcjonowania kancelarii oraz zagadnieniom porządkowania akt, ich zabezpieczania i przechowywania. Trzeci rozdział koncentruje się na analizie struktur Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP i Kancelarii Rady Państwa, systemu kancelaryjnego oraz zmianach organizacyjnych i w systemie prac tych organów. Rozdział czwarty poświęcony jest zagadnieniom organizacji i funkcjonowania Archiwum Zakładowego Sejmu i Rady Państwa, warunkom lokalowym przechowywanego zasobu, problemom kadry archiwum, a także kwestiom gromadzenia zasobu i procedurom brakowania dokumentacji. W piątym, końcowym rozdziale, uwaga poświęcona została zagadnieniom współpracy Kancelarii Sejmu i Kancelarii Rady Państwa z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz Archiwum Akt Nowych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów kształtowania narastającego zasobu archiwalnego. Praca stanowi cenne źródło dla historii powojennego państwa polskiego i działalności urzędów najwyższego szczebla władzy.

Cena: 15 zł
Sprzedaż publikacji „Kancelaria Sejmu (…)” prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

 


Publikacje NDAPEcclesia – regnum – fontes. Studia z dziejów średniowiecza. Prace ofiarowane profesor Marii Koczerskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 773, ISBN 978-83-64806-28-5

Praca zawiera studia uczniów, współpracowników i przyjaciół profesor Marii Koczerskiej, zawodowo związanej z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tematycznie nawiązują one do jej głównych zainteresowań i dokonań badawczych, obejmując problematykę dziejów Kościoła, relacji władzy duchownej i świeckiej, życia społecznego, kultury oraz szeroko rozumianego źródłoznawstwa i edytorstwa – od wczesnego średniowiecza po wczesną nowożytność. Publikacja powstała we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

Sprzedaż publikacji „Ecclesia – regnum – fontes (…)” prowadzi księgarnia Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

 

 

 

 

 


Publikacje NDAP

Electronic records and access to archive resources via Internet (Colloquia Jerzy Skowronek dedicata 2013), red. nauk. Anna Laszuk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 285, ISBN 978-83-64806-35-3

Prezentowany tom artykułów jest pokłosiem konferencji, która odbyła się w Warszawie w dniach 22-23 maja 2013 r. Była to już XIII konferencja z cyklu, tym razem poświęcona przemianom cywilizacyjnym dokonującym się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz wyzwaniom, jakie stwarzają one dla archiwów i trwałego zachowania treści. Prelegenci dzielili się swoimi sukcesami i problemami napotkanymi w trakcie planowania, realizacji i wdrażania projektów tzw. e-dokumentacji, czyli mającej natywną postać cyfrową. W tomie znalazły się prezentacje z takich krajów, jak Białoruś, Chorwacja, Kazachstan, Czechy, Estonia, Grecja, Gruzja, jednak najliczniej reprezentowani byli goście z Polski. W sumie wysłuchano ponad 30 wystąpień, a większość z nich znalazła się w tym tomie.

Cena: 15 zł

Sprzedaż publikacji „Electronic records (…)” prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

 

 

 

 


Publikacje NDAP

Pewna prawie zapomniana „akcja na Wschodzie”. Niemieccy archiwiści w Generalnym Gubernatorstwie i Komisariacie Rzeszy Ukraina, Stefan Lehr, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 458, ISBN 978-83-64806-04-9

Publikacja stanowi analizę działalności niemieckich archiwistów na Wschodzie podczas II wojny światowej. Wydawnictwo podzielone zostało na cztery części. Na początku przybliżono działalność pruskich archiwistów na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, co stanowi płaszczyznę porównawczą dla okresu II wojny. Następnie krótko omówione zostały dzieje pruskiej archiwistyki w latach międzywojennych, a także polskiej i ukraińskiej służby archiwalnej w tym okresie. Działalność niemieckich archiwistów na okupowanych terenach wschodnich stanowi centralny problem trzeciej części rozprawy. Omówiono w niej m.in. pracę obu zarządów archiwalnych w Generalnym Gubernatorstwie oraz w Komisariacie Rzeszy Ukraina. Część ostatnia publikacji pokazuje, w jaki sposób niemieccy archiwiści postrzegali swoją pracę na Wschodzie i jak oceniali ją w okresie powojennym.

Cena: 20 zł
Sprzedaż publikacji „Pewna prawie zapomniana „akcja na Wschodzie” (…)” prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

 

 

 

 


Publikacje NDAP

Prezydium Rady Ministrów i Urząd Rady Ministrów w latach 1945-1996 jako wytwórcy państwowego zasobu archiwalnego, Anna Barszcz, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 408, ISBN 978-83-64806-06-3

Przedmiotem rozważań jest analiza i ocena skutków kształtowania narastającego zasobu archiwalnego w odniesieniu do najważniejszych urzędów władzy wykonawczej, obsługujących premiera i rząd w latach 1945-1996. Przeprowadzone badania zmierzały do ukazania, na przykładzie styku: Prezydium Rady Ministrów, a potem Urząd Rady Ministrów – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Archiwum Akt Nowych, mechanizmu nadzoru archiwalnego w praktyce i od strony instytucji nadzorowanej. Autorka starała się prześledzić rzeczywisty wpływ działań, podejmowanych przez pracowników nadzoru archiwalnego na funkcjonowanie instytucji, jej biurowość, postępowanie z dokumentacją, funkcjonowanie archiwum zakładowego i ostateczne ukształtowanie narastającego zasobu.

(…) Monografia wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie archiwalnym, przedstawiając zagadnienia organizacyjne oraz kancelaryjno-archiwalne najważniejszych organów państwowych PRL i początków III Rzeczypospolitej. Tematyka funkcjonowania URM oraz jego poprzedników nie były przedmiotem całościowych badań i analiz naukowych. Rozważania te wpisują się w badania nad współczesną kancelarią i funkcjonowaniem archiwów bieżących.

(Za Wstępem)

Cena: 20 zł

Sprzedaż publikacji „Prezydium Rady Ministrów (…)” prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

 


Publikacje NDAP

Ta wojna zmieni wszystko… Dziennik Janiny Gajewskiej,oprac. nauk. Anna Wajs, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 352, ISBN 978-83-64806-24-7

Seria wydawnicza „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”, red. nauk. prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, dr hab. Grzegorz Leszczyński, dr Grzegorz Mędykowski

Drugi tom serii wydawniczej „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności” prezentuje dziennik Janiny Gajewskiej z okresu od 2 sierpnia 1914 r. do 1 stycznia 1919 r. Pochodząca ze zubożałej rodziny szlacheckiej autorka czas wojny spędziła w Warszawie. Była wielką patriotką i wnikliwą obserwatorką codzienności, która z ogromnym zaangażowaniem śledziła zarówno działania na frontach, jak i życie miasta. Opisywała m.in. zmagania ludności Warszawy, w tym swojej rodziny, z głodem i niedostatkiem pieniędzy, a także swój stosunek do zaborców.

Oprócz prześledzenia ówczesnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych dziennik Gajewskiej umożliwia spojrzenie na sferę kulturalną i obyczajową tamtych czasów. Autorka była starannie wykształcona, znała języki obce, interesowała się literaturą zagraniczną oraz teatrem (w dzienniku spisywała m.in. swoje wrażenia ze spektakli i ich ocenę). Współorganizowała ponadto wieczory dyskusyjne, podczas których wygłaszano odczyty na tematy filozoficzne i literackie.

Uzupełnienie publikacji stanowią liczne fotografie i pocztówki przedstawiające Warszawę z początku XX w., a także fotokopie wierszy pisanych przez Gajewską oraz jej korespondencji z siostrą Zofią. Wydanie zostało opatrzone aparatem krytycznym.

Rękopis dziennika przechowuje Archiwum Państwowe w Warszawie (całość zapisków Gajewskiej znajdujących się w warszawskim archiwum obejmuje okres od 20 września 1897 r. do 15 sierpnia 1919 r.).

Cena: 35 zł

Sprzedaż publikacji „Ta wojna zmieni wszystko… (…)” prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

 


Publikacje NDAP

Depesze szyfrowe Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie 1 X 1939 – 1 I 1941, wstęp i oprac. Paweł Pietrzyk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 324, ISBN: 978-83-64806-01-8

Wydawnictwo prezentuje depesze szyfrowe Poselstwa RP w Budapeszcie z okresu od 1 października 1939 r. do 1 stycznia 1941 r., będące częścią zespołu akt Archiwum Leona Orłowskiego przechowywanego w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Korespondencja zachowała się w formie dwóch ksiąg, które autor oprcowania zdecydował się opublikować w całości, by nie zaburzyć obrazu funkcjonowania poselstwa.

Prezentację depesz poprzedza wstęp, w którym skrótowo przybliżyone zostały dzieje Poselstwa RP w Budapeszcie, polsko-węgierskie stosunki dyplomatyczne oraz postać ostatniego posła II RP w Budapeszcie Leona Orłowskiego. Omówiona została także historia publikowanych dokumentów oraz zasady ich opracowania.

Publikacja stanowi wartościowe uzupełnienie wydanych dotychczas dokumentów dotyczących polskiej dyplomacji z czasów II wojny światowej.

Cena: 15 zł
Sprzedaż publikacji „Depesze szyfrowe (…)” prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

 

 

 


Publikacje NDAP

Trochę się zazdrości tym, co nie dożyli tych czasów… Dziennik Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna, oprac. nauk. dr hab. Jarosław Kita, Piotr Zawilski, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 187, ISBN 978-83-64806-02-5

Seria wydawnicza „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”, red. nauk. prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, dr hab. Grzegorz Leszczyński, dr Grzegorz Mędykowski

Publikacja jest I tomem serii wydawniczej pt. „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności” zainicjowanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu i wydarzeń I wojny. Cykl prezentować będzie dzienniki, pamiętniki i korespondencję z zasobu archiwów państwowych ukazujące wydarzenia Wielkiej Wojny z polskiej perspektywy, uwzględniając problemy życia codziennego na tle polityki światowej oraz głębokich przeobrażeń zachodzących w kraju i poza jego granicami. Przedstawienie wydarzeń z różnych i nie zawsze powszechnie znanych perspektyw, m.in. kobiecej czy harcerskiej, pozwoli współczesnemu odbiorcy spojrzeć na I wojnę światową inaczej niż zazwyczaj, bo oczami zwykłych ludzi tamtych czasów.

Serię wydawniczą otwiera dziennik hrabiny Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna, którego rękopis przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Łodzi. Dzięki zapisowi wrażeń i przeżyć autorki mamy możliwość poznania codziennych trudów rodziny ziemiańskiej oraz lokalnej społeczności w niecodziennych wojennych okolicznościach. Obawy o bliskich przeplatają się z informacjami o najazdach żołnierzy i innych niedogodnościach. Hrabina Ostrowska – kobieta głęboko wierząca, wykształcona, aktywna społecznie i nieobojętna na ludzką krzywdę – prezentuje różne zachowania i postawy wobec rzeczywistości, zmieniające się wraz z wojenną sytuacją, szczególnie w jej pierwszych miesiącach. Dziennik Ludwiki Ostrowskiej pozwala także na prześledzenie nieco skomplikowanych powiązań rodzinno-majątkowych Ostrowskich, Potockich, Morstinów, Skórkowskich, Siemieńskich czy Wielopolskich.

Wydawnictwo zawiera liczne fotografie autorki, jej rodzeństwa oraz dalszych członków rodziny, a także zdjęcia majątku Ostrowskich. Publikację uzupełniają ponadto wybrane fotokopie obwieszczeń i rozkazów lokalnych władz, mapa okolic Maluszyna oraz tablica genealogiczna rodu Ostrowskich. Wydanie zostało opatrzona aparatem krytycznym.

Publikacja nominowana do Nagród Historycznych POLITYKI 2015 w kategorii „Pamiętniki, relacje, wspomnienia”.

Cena: 37 zł
Sprzedaż publikacji „Trochę się zazdrości tym, co nie dożyli tych czasów…” prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

 


Publikacje NDAP

Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Wiesława Kwiatkowska, Warszawa 2014, ss. 268, ISBN 978-83-62421-91-6

Publikacja w całości poświęcona dorobkowi merytorycznemu polskiej archiwistyki, której historia została podzielona przez autorkę na okresy „młodości” (1918-1951) i „dojrzałości” (do 2010). Zawiera informacje na temat metodyki archiwalnej, rodzajów dokumentów, literatury przedmiotu, a także zjawiska postępującej digitalizacji zasobów. Wydawnictwo przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych rodzimą archiwistyką.

Książka opublikowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Cena: 20 zł

Sprzedaż publikacji „Dorobek polskiej archiwistyki (…)” prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

 

 

 

 

 


Publikacje NDAP

The documentation of communist security authorities: Materials of the International Conference, Warsaw, 4-5 October 2012, ed. by W. Stępniak, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 328, ISBN 978-83-62421-59-6

Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas XII konferencji Colloquia Jerzy Skowronek dedicata, która odbyła się 4-5 października 2012 r. w Warszawie. Spotkanie zorganizowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i Instytut Pamięci Narodowej poświęcone było problemom zachowania i udostępniania dokumentów wytworzonych przez służby specjalne ustrojów totalitarnych i autorytarnych oraz roli archiwów w procesie dokumentowania represji i łamania demokratycznych zasad funkcjonowania państwa i życia społeczeństw.

Cena: 20 zł
Sprzedaż publikacji „The documentation of communist security authorities (…)” prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

 

 

 

 

 

 


Publikacje NDAP

Culture – Memory – Identities Memory of the World program and diversified perceptron of the past, pod red. Wojciecha Fałkowskiego, Warszawa 2013, ss. 252, ISBN 978-83-62421-85-5

 

Publikacja jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas IV międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO Pamięć Świata, która odbyła się w 2011 roku w Warszawie. Organizatorem spotkania była Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Narodowe Centrum Kultury, Polski Komitet UNESCO. Uczestnicy konferencji dyskutowali na temat kierunków rozwoju Programu Pamięć Świata i możliwości współpracy międzynarodowej na forum tego programu. W gronie prelegentów znaleźli się intelektualiści oraz wybitni eksperci nie tylko w dziedzinie dziedzictwa dokumentacyjnego, lecz także problematyki dialogu kultur czy dziedzictwa niematerialnego. Publikacja jest zapisem odbytych paneli dyskusyjnych i prezentacji. Referaty zostały zaprezentowane w wydawnictwie w języku wygłoszonym podczas konferencji.

Cena: 20 zł

Sprzedaż publikacji „Culture – Memory – Identities (…)” prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

Culture – Memory – Identities Memory of the World Program and Diversified Perception of the Past, Wojciech Fałkowski (ed.), Warsaw 2013, 252 pages, ISBN 978-83-62421-85-5

The publication is a collection of papers presented at the 4th International Conference of the UNESCO’s Memory of the World programme which took place in Warsaw in 2011. The meeting was organised by the Head Office of State Archives, the National Centre for Culture, and the Polish Committee of UNESCO. Participants of the conference discussed the directions in which the Memory of the World programme may develop and possibilities of international collaboration related to it. Presentations were delivered by intellectuals and prominent experts, not only in the field of archival heritage, but also dealing with the issues of culture dialog or intangible heritage. The publication is a recording of discussion panels and presentations held at the conference. The papers presented in the publication are in the language in which they were delivered at the conference.

Price: PLN 20
The book „Culture – Memory – Identities (…)” can be purchased from the State Archives in Przemyśl.

 


Publikacje NDAP

Raport o archiwach w Unii Europejskiej po rozszerzeniu. Pogłębiona współpraca archiwalna w Europie – plan działania, Warszawa 2012, ss. 371, ISBN 978-83-62421-48-0

Publikacja opracowana przez Grupę Ekspertów Krajowych ds. Archiwów Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz Instytucji i Organów UE na zamówienie Rady Unii Europejskiej.

Cena: 20 zł

Sprzedaż publikacji „Raport o archiwach w Unii Europejskiej po rozszerzeniu (…)” prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

 

 

 

 

 

 


Publikacje NDAP

Miasto bez rabina nie może istnieć. Rabini, podrabini i kandydaci na rabinów guberni warszawskiej w latach 1888-1912, pod red. naukową Zofii Borzymińskiej, Marty Rzepeckiej-Aleksiejuk, Rafała Żebrowskiego, Warszawa 2012, ss. 181, ISBN 978-83-42421-55-8

Publikacja wydana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych prezentuje archiwalia stanowiące spuściznę aktową Rządu Gubernialnego Warszawskiego z lat 1867–1917. Większość tych materiałów nie była nigdy wcześniej publikowana. Dotyczą one pięćdziesięciu osób wykonujących obowiązki rabina (oraz sześciu pretendujących do tego stanowiska) na terenie trzydziestu siedmiu miejscowości guberni warszawskiej. Jest to doskonałe źródło wiedzy na temat tej grupy ludności. Na tle skromnie zachowanych akt żydowskich gmin wyznaniowych informacje dotyczące pochodzenia społecznego, wykształcenia świeckiego oraz religijnego stanowią wyjątkowo cenny materiał archiwalny. Dopełnieniem biogramów składających się na to wydawnictwo są także opisy miast stanowiących siedzibę dozorów bóżniczych oraz plany budynków związanych z działalnością rabinów: bóżnic, mykw czy domów modlitwy. Prezentowana publikacja ma na celu opisanie choć ułamka minionego świata. Ze względu na niewielką liczbę zachowanych dokumentów stanowi także cenne źródło do badań genealogicznych. Jest to krok w stronę wydobycia z zapomnienia judaików wytworzonych w konsekwencji działalności Referatu VI Rządu Guberni Warszawskiej.

Polecamy recenzję tej publikacji na portalu histmag.org.

Cena: 78 zł

Sprzedaż publikacji „Miasto bez rabina nie może istnieć (…)” prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

A city without a rabbi cannot exist. Rabbis, assistant rabbis and candidates for rabbis in the Warsaw Governorate in the years 1888-1912, ed. Zofia Borzymińska, Marta Rzepecka-Aleksiejuk, Rafał Żebrowski, Warszawa 2012, pp. 181, ISBN 978-83-42421-55-8

The latest publication of the Head Office of the State Archives presents archival documents that form the legacy of the Government of Warsaw Governorate (1867-1917). The major part of the material had never been published before. Documents relate to fifty persons performing the duties of rabbis (and six aspiring to this position) in thirty-seven towns of Warsaw Governorate. It provides an excellent source of information about the Jewish community. Given the small amount of preserved documents on the subject, information on the social background, as well as secular and religious education outlined in the publication form an extremely valuable archival material. Biographies are supplemented with descriptions of towns where synagogue supervision was established and plans of buildings used by rabbis: synagogues, mikvahs or places of worship. Authors strove to describe at least a fraction of the past. Due to the limited number of preserved documents, the book constitutes also a valuable resource for genealogical research. It is a step towards preserving from oblivion documents pertaining to the Jewish community, produced by the 4th Department of the Government of Warsaw Governorate.

Price: PLN 78

The book „A city without a rabbi cannot exist (…)” can be purchased from the Head Office of the State Archives.

 


Publikacje NDAP

Ochrona zasobu archiwów kościelnych, pod red. Anny Laszuk, Warszawa 2012, ss. 229, ISBN 978-83-62421-23-7

Publikacja zawiera zbiór referatów dotyczących ochrony zasobu archiwów kościelnych, zaprezentowanych podczas konferencji naukowej przygotowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowe w Olsztynie i Archiwum Państwowe m. st. Warszawy przy współpracy Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Konferencji Episkopatu Polski i Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Autorzy poszczególnych tekstów zajęli się zagadnieniami dotyczącymi przechowywania, opracowywania, zabezpieczania i konserwacji oraz mikrofilmowania i digitalizacji zasobu archiwalnego. Przedstawiono też wybrane problemy związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich w ramach projektów zabezpieczania i konserwacji dokumentacji. Uzupełnieniem publikacji jest wykaz archiwów diecezjalnych i archidiecezjalnych wedle stanu na koniec 2011 roku, przygotowany przez dr Julię Dziwoki.

Cena: 15 zł
Sprzedaż publikacji „Ochrona zasobu archiwów kościelnych” prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

 

 

 

 


Publikacje NDAP

XXIV Konferencja Europejskiej Rady Archiwistów Narodowych,pod red. Barbary Berskiej, Warszawa 2012, ss. 216, ISBN 978-83-62421-49-7

Wydawnictwo jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas XXIV Konferencji Europejskiej Rady Archiwistów Narodowych, której organizatorem była Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Spotkanie narodowych archiwistów z całej Europy odbyło się w ramach prezydencji Rzeczpospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej. W prezentowanej publikacji można odnaleźć referaty wygłoszone podczas czterech tematycznych bloków. Pierwszy z bloków został poświecony procesowi budowy e-administracji w Polsce i współdziałaniu w tym zakresie archiwów państwowych, drugi blok tematyczny konferencji nawiązywał do pojęcia edukacji społeczeństwa otwartego, podczas kolejnego bloku zebrani rozmawiali na temat otwartego dostępu do archiwów publicznych i możliwych jego ograniczeniach. Ostatni blok był prezentacją przedsięwzięć podejmowanych w celu zabezpieczenie rozproszonego dziedzictwa archiwalnego. Wydawnictwo jest projektem wielojęzycznym, co umożliwia podzielenie się wiedzą zdobytą podczas konferencji z instytucjami zagranicznymi zainteresowanym tematyką poruszaną na konferencji.

Cena: 30 zł
Sprzedaż publikacji „XXIV Konferencja Europejskiej Rady Archiwistów Narodowych” prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

24th Conference of the European Board of National Archivists, Barbara Berska (ed.), Warsaw 2012, 216 pages, ISBN 978-83-62421-49-7

The publication is a collection of papers presented at the 24th Conference of the European Board of National Archivists organised by the Head Office of State Archives. The meeting of national archivists from entire Europe was held as part of the Polish presidency of the council of the European Union. The publication includes papers presented as part of four thematic blocks. In the first block, the process of the development of electronic administration in Poland and related collaboration of state archives were discussed; the second thematic block of the conference referred to the notion of education of open society; as part of the next block, the participants talked about an open access to state archives and possible restrictions to it. The last block presented actions taken in order to protect scattered archival heritage. The publication is a multilanguage project which makes it possible to share the knowledge acquired at the conference with foreign institutions with people interested in the topics discussed there.

Price: PLN 30
The book „24th Conference of the European Board of National Archivists” can be purchased from the State Archives in Przemyśl.

 


Publikacje NDAP

Silva rerum. Opera historica, diplomatica et archivistica continens, Andreae Tomczak dedicata, pod red. M. Hlebionka, W. Chorążyczewskiego Warszawa 2012, ss. 197, ISBN 978-83-62421-37-4

Wydawnictwo jest zbiorem artykułów zebranych w celu uczczenia 90. rocznicy urodzin profesora Andrzeja Tomczaka – nestora archiwistyki polskiej. Zebrane teksty wprost lub pośrednio łączą się tematycznie z zagadnieniami podejmowanymi przez prof. A. Tomczaka w jego wieloletnich badaniach. Celem autorów publikacji było zaprezentowanie w sposób zróżnicowany i wieloaspektowy dorobku jubilata, jego życiowych sukcesów i osiągnięć. Publikacja została wydana dzięki współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Polskich i Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Cena: 22 zł
Sprzedaż publikacji „Silva rerum (…)” prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

 

 

 

 

 

 


Publikacje NDAP

Na falach życia. Część 3: Brzegi mórz dalekich (1948-1958), Lech Paszkowski, Warszawa 2012, ss. 474, ISBN 978-83-62421-17-6

Dotychczas ukazały się 2 tomy wspomnień Lecha Paszkowskiego. Pierwszy opisuje okres od roku 1919 do 1939, zaś drugi lata 1939-1948. W trzeciej części autor przybliża swoje losy po emigracji do Australii. Książka opowiada o procesie adaptacji do nowych warunków, poszukiwaniu nowej pracy, historii czternastu rejsów, które odbył na wodach wokół Tasmanii, a także o innych podróżach. Lech Paszkowski opisuje również, jak rozpoczął swoją karierę w roli dziennikarza i rozwój jego pasji literackiej.

Publikacja jest wynikiem wnikliwej obserwacji autora, ciekawego świata i nowych wyzwań. Opowiedziana barwnym językiem historia życia, pokazuje jednocześnie zderzenie kultur i przemiany społeczne, których świadkiem był twórca wspomnień.

 

On the waves of life. Vol. 3: The shores of distant seas (1948-1958), Lech Paszkowski, Warszawa 2012, ss. 474, ISBN 978-83-62421-17-6

The book is a third volume of memories written by Lech Paszkowski. First volume covered years 1919-1939 and the second years from 1939 to 1956. Author describes his life after emigrating to Australia. Publication tells about process of adaptation to a new environment, serach for a new profession, history of 14 cruises on Tasmanian waters and about other journeys. Lech Paszkowski also shows, how he started his career as a journalist and development of his literary passion.

Edition is an effect of careful observation of the author curious of world and new challenges. Written with vivid language life story shows clash of cultures and social changes, which Lech Paszkowski witnessed.

 


Publikacje NDAP

Źródła do dziejów Ziemi lęborsko-bytowskiej. Od statusu lenna polskiego do inkorporacji do Królestwa Pruskiego i integracji z Pomorzem pruskim (1657-1815), tom 1 (1657-1740), tom 2 (1740-1815), wybór i opracowanie: prof. Bogdan Wachowiak, prof. Zygmunt Szultka, Warszawa 2011, ss. 526 (t. 1), ss. 521 (t. 2), ISBN 978-83-62421-09-1

Wydana nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk dwutomowa publikacja gromadzi niezwykle bogaty zbiór materiałów źródłowych dotyczących historii Ziemi lęborsko-bytowskiej. Wydawnictwo zawierające materiały w językach: niemieckim, łacińskim, polskim i francuskim, stanowi podstawę do badań historycznych, prawnych, językoznawczych, etnograficznych, kościelnych, oświatowych, politologicznych i innych.

Ziemia lęborsko-bytowska w drugiej połowie XVII i w XVIII w., jako polskie lenno (do 1772/73 r.) we władaniu monarchii Hohenzollernow, zaś potem jako powiat prowincji pruskiej Pomorze, była terenem pogranicza, obszarem ścierania się i przenikania trzech etnosów i kultur: kaszubskiej, niemieckiej (pomorskiej) i polskiej. Wydawnictwo przybliża charakter zmian, jakim podlegał ten niezwykle interesujący region.

Cena: 82 zł (książka sprzedawana wyłącznie w kompletach złożonych z 1 i 2 tomu)

Sprzedaż publikacji „Źródła do dziejów Ziemi lęborsko-bytowskiej (…)” prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Sources to the history of Lębork and Bytów region. From the status of Polish fief to incorporation to Kingdom of Prussia and integration with Prussian Pomerania (1657-1825), vol. 1 (1657-1740), vol. 2 (1740-1815),edited by: prof. Bogdan Wachowiak, prof. Zygmunt Szultka, Warszawa 2011, ss. 526 (vol. 1), ss. 521 (vol. 2), ISBN 978-83-62421-09-1

Published by the Head Office of The State Archives and Institute of History of Polish Academy of Sciences two volume publication gathers a rich collection of source materials concerning history of Lębork and Bytów region. Edition includes materials in German, Latin, Polish and French languages and provides a basis for historical, law, linguistic, ethnographic, religious, educational and political science research.

Lębork and Bytom region in the first half of XVII and in XVIII century, as Polish fief (until 1772/73) ruled by Hohenzollern monarchy was a border area where Kashubian, German and Polish cultures penetrated one another. The book shows character of changes, which took place in mentioned area.

Price: PLN 82 (sale only in the two-volume sets)
The book „Sources to the history of Lębork and Bytów region (…)” can be purchased from the Head Office of the State Archives.

 


Publikacje NDAP

Real & Other Photos. Wstęp do historii identyfikacji i kolekcjonowania wczesnych fotograficznych kartek pocztowych, Anna Michaś, Warszawa 2011, ss. 284, ISBN 978-83-62421-20-6

Wydawnictwo jest unikalnym w skali kraju kompendium wiedzy na temat kartek pocztowych. Zawiera obszerny rozdział prezentujący dzieje pocztówek, ich rozwój oraz najważniejsze zagadnienia teoretyczne związane z prezentowanym tematem. Kolejne rozdziały publikacji opisują techniczne aspekty produkcji kartek pocztowych takie jak: zastosowanie druku fotomechanicznego, opis procesów wykonywania pocztówek, charakterystykę specjalnych aparatów fotograficznych, czy informacje o papierach fotograficznych używanych do tworzenia kart pocztowych.

W załącznikach książki można znaleźć: zestawienie równań chemicznych, ceny pocztówkowego papieru fotograficznego firmy Kodak z lat 1902-1983, oraz internetową bazę danych dla fotograficznych kartek pocztowych. Pozycję uzupełnia bogata bibliografia.

Cena: 81 zł
Sprzedaż publikacji „Real & Other Photos (…)” prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

Real & Other Photos. An introduction to the history, identification and collectability of early photographic postcards, Anna Michaś, Warszawa 2011, ss. 284, ISBN 978-83-62421-20-6

The book is a unique compendium of knowledge about postcards. It includes extensive chapter, which presents history of postcards, its development and most import theoretical issues. Next chapters describe technical process of production of postcards, characteristic of dedicated photo cameras and information about photographic papers used during manufacturing of postcards.

Publication also includes list of chemical equations, Kodak postcard paper prices (from years 1902-1983), Internet database about postcards and bibliography.

Price: PLN 81
The book „Real & Other Photos (…)” can be purchased from the State Archives in Przemyśl.

 


Publikacje NDAP

Pamięć państw i narodów. Lista światowa Programu UNESCO Pamięć Świata, Warszawa 2011, ss. 324, ISBN 978-83-62421-13-8

Publikacja została przygotowana pod redakcją dr Barbary Berskiej oraz prof. Władysława Stępniaka. Celem albumu jest próba podsumowania dokonań Programu UNESCO Pamięć Świata w ciągu prawie 20 lat jego istnienia, z których najwidoczniejszym jest lista najcenniejszych osiągnięć dokumentalnych ludzkości. Publikacja towarzyszyła IV Międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO Pamięć Świata odbywającej się w Warszawie, w Polsce w 2011 roku. Album jest zbiorem opisów i zdjęć obiektów wpisanych na światową listę Programu UNESCO Pamięć Świata od początku jego istnienia. Dokumenty są przedstawione zgodnie z chronologią wpisów.

Cena: 44 zł
Sprzedaż publikacji „Pamięć państw i narodów (…)” prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Memory of States and Nations. World Register of UNESCO Programme, Memory of The World, Warsaw 2011, ss. 324, ISBN 978-83-62421-13-8

Publication is edited by dr. Barbara Berska and prof. Władysław Stępniak. The album is an attempt of recapitulation of 20 years of UNESCO Memory of The World Programme, wchich biggest accomplishment is the register of the most valuable documentary achievements of mankind. Publication accompanied The IV International Conference of UNESCO Memory of the World Programme held in Warsaw in 2011. Album is a collection of photographs and decriptions of objects from the World Register of the UNESCO Memory of The World Programme. Documents are presented according to chronology of entries.

Price: PLN 44
The book „Memory of States and Nations (…)” can be purchased from the Head Office of the State Archives.

 


Publikacje NDAP

Ojczyzna w obiektywie. Imponderabilia kronikarza Juliusza L Englerta na emigracji, pr. zbior. pod red. Andrzeja Biernata i Władysława Stępniaka (Warszawa 2010, ISBN 978-83-62421-05-3, ss. 118)

Celem publikacji jest przedstawienie sylwetki i dorobku zmarłego w styczniu 2010 r. w Londynie Juliusza Ludwika Englerta – uczestnika Powstania Warp class=szawskiego i twórcy wielu wystaw fotograficznych i Wydawany od 1927 r. albumów poświęcon ych wybitnym Polakom. Autorami tekstów są osoby, które osobiście znały Englerta, w tym m.in. ostatni prezydent RP na wychodźstwie Ryszard Kaczorowski. Całemu wydawnictwu towarzyszy wybór kilkudziesięciu fotografii z liczącego ok. 107 tys. negatywów „Archiwum Fotograficznego Juliusza L Englerta”, powstałego ze zbiorów przez niego samego darowanych archiwom państwowym.

Cena: 28 zł
Sprzedaż publikacji „Ojczyzna w obiektywie (…)” prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

 

The fatherland in lens. Imponderables of the annalist Juliusz L Englert in exile, edited by Andrzej Biernat & Władysław Stępniak (Warszawa 2010, ISBN 978-83-62421-05-3, pp. 118)

The goal of the publication was to present the profile and achievements of departed in January 2010 in London Mr Juliusz Ludwik Englert – the combatant of Warsaw’s Uprising and the author of multiply photo exhibitions and albums devoted to great Poles. The text have been written by people who personally knew Mr Englert, amongst others the last President of Republic of Poland in exile – Ryszard Kaczorowski. The publication is accompanied by a selection of tens of photographs from the „Foto Archive of Juliusz L Englert” consisting of about 107 000 negatives, which he handed over himself to Polish national archives.

Price: PLN 28
The book „The fatherland in lens (…)” can be purchased from the Head Office of the State Archives.

 


Publikacje NDAP

Z badań nad dziejami kancelarii i opracowania akt austriackich z XVIII-XX wieku na ziemiach polskich, Warszawa 2010, red. Jerzy Gaul (ISBN 978-83-62421-02-2, ss. 130)

W zasobie polskich archiwów państwowych istnieje wiele akt wytworzonych podczas funkcjonowania kancelarii austriackiej. Niestety brak zrozumienia odmiennych od standardowych zasad funkcjonowania kancelarii i registratury austriackiej utrudnia właściwe uporządkowanie i opracowanie materiału aktowego. Dlatego właśnie w 2006 roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Sławomir Radoń powołał zespół naukowy do przygotowania wskazówek metodycznych pomocnych przy opracowywaniu powyższych zbiorów.

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki pracy zespołu w postaci referatów przedstawionych przez jego poszczególnych członków na kolejnych posiedzeniach naukowych oraz projektu wskazówek ułatwiających porządkowanie akt wytworzonych w okresie funkcjonowania kancelarii austriackiej. Książka uzupełniona jest o materiał ilustracyjny dokumentujący pracę kancelarii i registratury austriackiej na ziemiach polskich w latach 1772-1918.

Cena: 10 zł
Sprzedaż publikacji „Z badań nad dziejami kancelarii (…)” prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

 

 

 

 


Publikacje NDAP

Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy (Warszawa 2010, ISBN 987-83-89115-88-1, ss. 242)

Przygotowana pod redakcją prof. Władysława Stępniaka publikacja, zawiera teksty formalne umów międzyrządowych i porozumień oraz protokoły i notatki z posiedzeń Międzyrządowej Komisji Polsko – Ukraińskiej do spraw ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i przemieszczonych podczas II wojny światowej. Publikacja zawiera także wyniki rejestracji archiwaliów polskich w zbiorach ukraińskich oraz teksty wystąpień na polsko – ukraińskim seminarium naukowym poświęconym problematyce wspólnego dziedzictwa archiwalnego. Autorami zawartych w książce tekstów są: Andrzej Biernat, Hiennadij Boriak, Jacek Krochmal, Julia Prylepiszewa i Władysław Stępniak.

Efektem podjętej w ramach tej inicjatywy rządowej współpracy archiwów jest określenie zasad prawnych i archiwalnych, dotyczących sposobów postępowania wobec przemieszczonego dziedzictwa dokumentacyjnego. Wyrazem nowego podejścia do rozwiązywania tego rodzaju problemów jest odwołanie się do koncepcji wspólnego dziedzictwa kulturalnego, propagowanej przez UNESCO.

Cena: 19 zł
Sprzedaż publikacji „Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy” prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Archival Heritage in Cooperaton of Poland and Ukraine (Warszawa 2010, ISBN 987-83-89115-88-1, ss. 242)

This publication edited by Prof. Władysław Stępniak contains official texts of intergovernmental agreements, and minutes and notes from sessions of the Intergovernmental Polish-Ukrainian Commission for preservation and return of cultural assets lost and displaced during the World War II. This publication contains also results of cataloguing of Polish archive materials in Ukrainian collections and texts of speeches at the Polish-Ukrainian scientific seminar dedicated to problems of common archive heritage. Among the authors of texts presented in the book are: Andrzej Biernat, Hiennadij Boriak, Jacek Krochmal, Julia Prylepiszewa and Władysław Stępniak.

In consequence of the government collaboration undertaken within this initiative legal and archive rules for handling displaced documental heritage were set. The new approach to this problem manifests itself in reference to common cultural heritage promoted by UNESCO.

Price: PLN 19
The book „Archival Heritage in Cooperaton of Poland and Ukraine” can be purchased from the Head Office of the State Archives.

 


Publikacje NDAP

Szefowie, kierownicy i współpracownicy Biura Studiów Wywiadu Przemysłowego oddziału II KG ZWZ/AK, Danuta Stępniewska (Warszawa 2010, ss. 65, ISBN 978-83-62421-01-5)

Książka prezentuje sylwetki Polaków biorących udział w operacjach polskiego wywiadu przemysłowego w czasie II wojny światowej i jest niezwykle interesującym źródłem wiedzy odsłaniającym kulisy pracy polskich służb wywiadowczych i ich roli w rozstrzygnięciu wojny.

Będąca punktem odniesienia dla nowowydanej ksiązki pozycja „Meldunki miesięczne Wywiadu Przemysłowego KG ZWZ/AK 1941-1944” obejmuje faksymile meldunków szpiegowskich wysyłanych do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie przez pracowników Oddziału II Związku Walki Zbrojnej, a potem Armii Krajowej. Praca ma charakter unikatowy, gdyż są to ocalałe kopie meldunków ukrywanych w kraju. Po II wojnie światowej całe archiwum Oddziału II i VI Sztabu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych przejęli Anglicy i być może zniszczyli. W części wprowadzającej, pióra Andrzeja Glassa, obok omówienia treści dokumentów zamieszczono dwa cenne artykuły o charakterze historyczno-wspomnieniowym, autorstwa Hanny Mickiewiczowej i Danuty Stępniewskiej, bohaterek polskiego ruchu oporu AK.

Cena: 21,50 zł
Sprzedaż publikacji „Szefowie, kierownicy i współpracownicy (…)” prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

The Heads, Managers and Collaborators of The Industrial Intelligence Studies KG ZWZ/AK II Branch, Danuta Stępniewska (Warszawa 2010, ss. 65, ISBN 978-83-62421-01-5)

The book presents profiles of Poles who participated in the Polish industrial espionage during the World War II and is an extremely interesting source revealing the inside story of Polish intelligence and their role in deciding about the end of the War.

As a reference point for the newly published book, the book entitled “Meldunki miesięczne Wywiadu Przemysłowego KG ZWZ/AK 1941-1944” includes facsimiles of spy reports sent to the Staff of Commander in Chief in London by the employees of the 2nd Division of Armed Struggle and later Home Army. The work is of unique character since these are saved copies of reports that were hidden in Poland. After the World War II entire archive of the 2nd and 6th Division of the Staff of Commander in Chief of Polish Armed Forces was taken over by the English and probably destroyed. In the introduction written by Andrzej Glass, apart from the review of documents two valuable articles of historical and reminiscent character were presented, written by Hanna Mickiewiczowa and Danuta Stępniewska heroes of the Polish Home Army resistance.

Price: PLN 21,50
The book „The Heads, Managers and Collaborators (…)” can be purchased from the Head Office of the State Archives.

 


Mord katyński. Siedemdziesiąt lat drogi do prawdy, W. Materski, Warszawa 2010 r.

Publikacje NDAPW. Materski, Warszawa 2010 r. ss. 155, aneks dok., fot.

Cena: 20,00 PLN

ISBN 978-83-6242-00-8

Wiosną 1940 r. reżim sowiecki dokonał ludobójstwa na żołnierzach polskich, będących jeńcami wojennymi. Wymordowano wiele tysięcy światłych obywateli II Rzeczpospolitej, stanowiących esencję polskiej inteligencji. Sprawa katyńska była przez lata zakłamywana a Związek Sowiecki forsował wersję o niemieckim sprawstwie zbrodni, pomimo poszlak obciążających winą za mord rząd moskiewski. Dopiero pod koniec lat 80., pod naporem dowodów pośrednich, kierownictwo sowieckie zdecydowało się ujawnić prawdę i częściowo otworzyć swoje archiwa. Międzynarodowe dochodzenia mające na celu wyjaśnienie zbrodni katyńskiej przyniosły wiele ważnych ustaleń, nadal jednak nasza wiedza  jest niepełna.

Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy o siedemdziesięcioletnim procesie dochodzenia do prawdy o bezprecedensowej zbrodni katyńskiej, jednej z najtragiczniejszych kart najnowszej historii Polski. Bazą dla publikacji stała się obszerna dokumentacja źródłowa pochodząca z archiwów polskich i rosyjski oraz literatura przedmiotu.

 


Mord katyński. Dokumenty zbrodni (Audiobook) Warszawa 2010,

Publikacje NDAPISBN 978-83-62421-04-6

Cena: 7,70 PLN

Komentarze i wybór dokumentów: Sławomir Radoń
Czytają: Olgierd Łukaszewicz (dokumenty), Jacek Rozenek (komentarze)
Czas nagrania: 62 min.

Audiobook stanowi wybór kilkudziesięciu dokumentów wraz z komentarzami, dokonany spośród ośmiuset znajdujących się w czterotomowej publikacji poświęconej zbrodni katyńskiej (Katyń. Dokumenty zbrodni), która ukazała się staraniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w latach 1995-2006.
Przy współpracy znanych polskich aktorów powstała kilkudziesięciominutowa opowieść o zbrodni i kłamstwie, adresowana nie tylko do uczniów, studentów i nauczycieli, jako pomoc metodyczna, ale do wszystkich ceniących historyczną prawdę. To także wypełnianie misji archiwów państwowych, których zadaniem jest nie tylko zachowanie pamięci o minionych wydarzeniach, ale też prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w tym zakresie. Publikacji towarzyszy książka prof. Wojciecha Materskiego pod tytułem Mord katyński. Siedemdziesiąt lat drogi do prawdy.

 


Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej

Publikacje NDAPPolscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919–1922. Materiały archiwalne, oprac.  Z. Karpus, I. Kostiuszko,  W. Rezmer, E. Rosowska, , Warszawa 2009,
Cena 133,00 zł

Wydawnictwo źródłowe poświęcone losom żołnierzy polskich, którzy zostali wzięci do niewoli przez Armię Czerwoną w czasie wojny polsko-sowieckiej. Publikacja  ta uzupełnia wiedzę o mało znanym aspekcie historii wojny polsko-sowieckiej w latach 1919–1922. W obszernym tomie grupa polskich i rosyjskich historyków, zgromadziła różnorodne akta dotyczące polskich jeńców wojennych (m.in. listy wziętych do niewoli, dokumentacja ich życia w obozach sowieckich, korespondencja sowiecko-polska zarówno na szczeblu wojskowym, jak i cywilnym).

 

Polish Prisoners of War in the Soviet Captivity in the years 1919–1922. Archival materials, elab. by,  Z. Karpus, I. Kostiuszko,  W. Rezmer, E. Rosowska,  Warsaw 2009, pages 656, ISBN 978–83–89115–92–8

 

A source publication devoted to life histories of Polish soldiers taken captive by the Red Army during the Polish-Soviet war. The publication supplements knowledge about this not well known aspect of the Polish-Soviet war in the years of 1919–1922. In this extensive volumethe group of polish and russian historians, collected various records pertaining to Polish prisoners of war (among others, letters of captives, documentation of their life in Soviet camps, Soviet-Polish military and civil correspondence).

Stosunki polsko-izraelskie

Publikacje NDAPStosunki polsko-izraelskie (1945–1967). Wybór dokumentów, oprac.S. Rudnicki, M. Silber, Warszawa 2009, ss. 740, ISBN 978-83-89115-93-5
Cena 170,00 zł

 

Wydawnictwo źródłowe zawierające zbiór dokumentów, dotyczących stosunków pomiędzy Polską a Izraelem w latach 1945–1967. Publikacja jest rezultatem umowy o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej między rządami Rzeczpospolitej Polski i Państwa Izrael i ma na celu przedstawienie całokształtu wzajemnych relacji między państwami w tym okresie. W szczególności dotyczących: stanowiska Polski wobec powstania państwa izraelskiego (w tym pomocy wojskowej), problematyki emigracji żydowskiej – wewnętrznej i zagranicznej (w tym kontaktów z przedstawicielami żydowskimi: stosunku władz partyjnych do zaistniałego problemu – dyskusje wewnętrzne, decyzje i kwestia ich samodzielności, kontakty z Moskwą), wszelkiego typu kontaktów oficjalnych i nieoficjalnych – wojskowe, gospodarcze m.in., rola Polskiej Kasy Opieki; kulturalno-naukowych oraz stosunku do ruchu syjonistycznego.

 

Polish-Israeli Relations (1945–1967). Selection of documents, elab. by S. Rudnicki, M. Silber, Warsaw 2009, pages 740,ISBN 978-83-89115-93-5
PLN 170,00

 

This source publication includes a collection of historical documents concerning the relations between Poland and Israel in the years 1945-1967. The publication is the outcome of the Agreement on Cultural, Educational and Scientific Cooperation between the Government of the Republic of Poland and the Government of the State of Israel. It purpose is to present the whole picture of mutual relations between these two countries in the said period, concerning, in particular: the position of Poland towards the establishment of the Israeli State (including military assistance), problems of the Jewish emigration, internal and foreign (including contacts with Jewish representatives: attitude of party authorities to the existing problem – internal discussions, decisions, their independence, contacts with Moscow), all types of official and unofficial contacts – military, commercial, etc., among others, the role of the Bank Polska Kasy Opieki; as well as cultural and scientific ones, and the attitude towards the Zionist movement.

 


Wizytacje domen bytowskiej i lęborskiej z XVI wieku

Publikacje NDAPWstęp i oprac. Z. Szultka, B. Wachowiak,  Warszawa–Szczecin   2009, ss. 579, ISBN 978–83–89115–96–6
Cena 40,00 zł (do nabycia w AP Szczecin)

Autorzy opracowania, podejmując trud wydania wizytacji bytowsko-lęborskich z drugiej połowy XVI wieku, uzupełnili tym samym edycję Gerarda Labudy z 1959 roku o materiały z okresu książęcego. Brali przy tym pod uwagę bliskie powiązania ziem lęborskiej i bytowskiej z Rzeczypospolitą, utrzymywanie się tam po czasy najnowsze języka kaszubskiego i polskiego oraz dużą wartość poznawczą materiałów dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej. W wizytacjach i zachowanych rejestrach oprócz nazwisk mieszkańców wsi oraz informacji o stosunkach językowych, znajdują się m.in. szczegółowe dane o gospodarstwach, a także o statusie prawnym mieszkających w wielu wsiach drobnej szlachty kaszubskiej. Ważne wydają się również liczne informacje o często nieznanych dotąd, sięgających średniowiecza, przywilejach i nadaniach. Prezentowane źródła pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie a współwydawcą oprócz Wydawnictwa „Dokument” AP w Szczecinie jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

 


Publikacje NDAP

Inwentarz akt Antoniego Pająka (premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Wychodźstwie) i jego rodziny z lat 1919–2001, oprac. E. Kołodziej i B. Nowożycki, Warszawa 2008, ss. 54, ilustr. 20, ISBN 978–83–89115–90–4

A. Pająk (1893–1965), żołnierz II Brygady Legionów, działacz PPS, został w 1940 r. deportowany do Jakucji, skąd w końcu 1942 r. ewakuował się wraz z tysiącami Polaków początkowo do Iranu i póżniej do Palestyny. Na terenach tych pełnił funkcję zastępcy delegata Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. W 1948 r. przyjechał do Londynu. W latach 1955–1965 był premierem rządu polskiego na uchodźstwie. Akta (przekazane do Archiwum Akt Nowych w 2007 r.) dotyczą nie tylko działalności A. Pająka i spraw jego rodziny, ale także dziejów polskich władz na uchodźstwie i życia politycznego emigracji powojennej, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii.

Cena: 31 zł
Sprzedaż publikacji „Inwentarz akt Antoniego Pająka (…)” prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Inventory of Records of Antoni Pająk (Prime Minister of the Polish Government in Exile) and His Family from the years 1919–2001, elab. by E. Kołodziej and B. Nowożycki, Warsaw 2008, 54 pages, 20 illus., ISBN 978–83–89115–90–4

A. Pająk (1893–1965), a soldier of the 2nd Brigade of Legions, activist of the Polish Socialist Party (PPS), deported to Yakutia in 1940, from where he managed to evacuate at the end of 1942, first to Iran, then to Palestine. In those territories, he performed the function of a delegate of the Ministry of Labour and Social Policy. In 1948, he arrived in London. In the years of 1955–1965, he was the Prime Minister of the Polish Government in Exile. The records (transferred to the Archives of Modern Records in 2007) pertain not only to A. Pająk’s activity and the affairs of his family, but also the history of Polish authorities in exile and political life of post-war emigration, in Great Britain, in particular.

Price: PLN 31
The book „Inventory of Records of Antoni Pająk (…)” can be purchased from the Head Office of the State Archives.

 


Warszawa na starej fotografii

Publikacje NDAPSikorska Małgorzata, Warszawa 2008, ss. 92, ilustr. 40 ISBN 83–89115–88-1

Autorka, korzystając z licznych fotografii oraz źródeł pisanych, przedstawiła zmiany, jakie dokonały się w wyglądzie traktu królewskiego i Osi Saskiej, a więc reprezentacyjnej części Warszawy, od  XIX w. do 1915 r. Opisała m.in. „Wąskie” i „Szerokie” Krakowskie Przedmieście (o czym większość warszawiaków zapewne nic nie wie), zmiany, jakie zachodziły na placu Saskim (dziś Józefa Piłsudskiego) i w Ogrodzie Saskim oraz przebudowy Pałacu Staszica i kościoła św. Aleksandra. Dopełnieniem opisów tych zmian są zwięzłe dzieje fotografii warszawskiej od lat czterdziestych XIX w. do początku następnego stulecia i same zdjęcia,  które ukazują  miasto właściwie nieznane.

Warsaw in Old Photographs until 1915, M. Sikorska, Warsaw 2008, 92 pages, 40 illus., ISBN 978–83–89115–88-1
PLN  41,00

The author presents, with the use of numerous photographs and written sources, changes which have taken place in the appearance of the Royal Route (trakt królewski) and the Saxon Axis  (Oś Saska), i.e. a representative part of Warsaw, from the 19th c. until 1915. She describes, among others, the “Narrow” and “Wide” Krakowskie Przedmieście (that most of the inhabitants of Warsaw are probably not aware of), changes which were taking place in the Saxon Square (now, Józef Piłsudski Square) and the Saxon Garden, as well as the Staszic Palace and St. Alexander Church. A concise history of the Warsaw photography since the 40s of the 19th c. until the beginning of the next century, and the photographs themselves, which depict, in fact, the unknown City, supplement the descriptions of those changes.

 


Kolekcja „Liber legum” i jej miejsce w kulturze umysłowej późnośredniowiecznego Przemyśla

Publikacje NDAPA. Łosowska, Warszawa–Przemyśl 2007, ss. 402, ISBN 978–83–89115–77–5, ISBN 978–83–88172–24–3
Cena 24,00

W publikacji autorka przedstawiła szczegółową analizę zabytku kultury piśmiennej Przemyśla z końca XV w. znanego jako kodeks „Liber legum”. Kodeks składa się z 41 papierowych składek zawierających teksty historyczno-prawne z końca XV wieku i jest jednym z ciekawszych zabytków z tego okresu oraz pomnikiem prawa sasko-magdeburskiego, przetłumaczonym w Przemyślu z języka niemieckiego na łacinę przez miejscowego pisarza miejskiego Szymona z Jaworowa. Autorka szczegółowo analizuje nie tylko okoliczności jego powstania, ale także jego formę wydawniczą oraz treść poszczególnych składek. Publikacja adresowana do historyków, archiwistów, bibliotekoznawców oraz miłośników starych ksiąg.

“Liber Legum” Collection and its Place in the Intellectual Culture of Late Mediaeval Przemyśl, A. Łosowska, Warsaw-Przemyśl 2007, 402 pages, ISBN 978-83-89115-77-5, ISBN 978-83-88172-24-3
PLN 24.00

In this publication, the author presented a detailed analysis of the monument of writing culture of Przemyśl of the late 15th c., known as “Liber Legum” Code. The Code consists of 41 paper folded sheets with historical and legal texts of the late 15th c. It is one of the most interesting historical materials of that period and a monument of the Saxon-Magdeburg law, translated in Przemyśl from the German language to Latin by a local municipal writer, Szymon of Jaworów. The author analyses in detail both the circumstances of the Code’s origin well as its editorial form and the contents of individual sheets. The publication is addressed to historians, archivists, library science specialists and lovers of old volumes.

 


Kamera Wojny i Domen Departamentu Białostockiego Nowych Prus Wschodnich 1796-1807

Publikacje NDAPA. Małek, Warszawa 2007, ss. 372
ISBN 978–83-89115-28-7
Cena 58,50 zł

Monografia zespołu archiwalnego terytorialnie związanego z Prowincją Nowe Prusy Wschodnie powstała w oparciu o studia archiwalne w AP w Białymstoku oraz w archiwum berlińskim. Praca niezwykle cenna dla historyków ponieważ dowodzi, że dokumenty zespołu Kamera Wojny i Domen, pomimo wojen i zawieruch dziejowych zachowały się i pozostają jedynym źródłem do dziejów społeczno-gospodarczych Nowych Prus Wschodnich.

Treasury Department of War and Estates of the Białystok Department of New Eastern Prussia 1796-1807, A. Małek, Warsaw 2007, 372 pages,
ISBN 978–83–89115–28–7
PLN 58,50

A monograph of an archival fond territorially connected with the Province of New Eastern Prussia prepared based on archival studies at the State Archives in Białystok and the Berlin Archives. Extremely valuable position for historians, as it proves that the records of the Treasury Department of Wars and Estates, despite of wars and the turmoil of history, were preserved and remain the only source to social and economic history of New Eastern Prussia.

 


Na falach życia, cz.2, 1939-1948, Lata stracone

Lech Paszkowski, Warszawa 2007, ss. 270
ISBN 83–89115–76–8
Cena  26,00 zł

W drugiej części wspomnień autor koncentruje się na swoich losach wojennych i powojennych – pobycie i życiu codziennym w niemieckich obozach jenieckich, a po wojnie –  w obozach przejściowych dla uchodźców. Opisuje niewolniczą pracę polskich jeńców w niemieckich gospodarstwach rolnych, u tzw. bauerów. Bardzo trudne warunki życia – głód, choroby, codzienne poniżanie, nieustanne zagrożenie śmiercią za drobne przewinienia, ciągłe marzenia i przygotowania do ucieczki przeplatają się z opisem bardziej optymistycznych wątków, takich jak, współpraca z innymi więźniami czy możliwość utrzymywania listownego kontaktu z rodziną. Równie dramatyczne są dzieje Lecha Paszkowskiego  po zakończeniu wojny – tułaczka po obozach uchodźców,  niepewność jutra, sprzeczne wiadomości z kraju, rozważania o powrocie do Polski lub emigracji. Na decyzji autora zaważył list od matki, który sprawił, że zdecydował się na wyjazd do Australii, do wuja. Dotarcie na Antypody zamyka opowieść o dziejach jednego człowieka, tak charakterystyczną jednak dla pokolenia Polaków urodzonych i wychowanych  w II Rzeczypospolitej.

L. Paszkowski, On the Waves of Life. Part II,  1939-1948, Lost Years
Warsaw 2007, 270 pages
ISBN 978–83–89115–76–8
PLN 26,00

In the second part of his recollections, the author focuses on his war and post-war fates – his stay and everyday life in German POW camps, and after the war, in transit camps for refugees. He describes slave labour of Polish prisoners of war on German farms, at so called Bauers. Very difficult living conditions – hunger, diseases, everyday humiliation, constant threat of death for petty offences, constant dreams and preparations for an escape – interweave with descriptions of more optimistic plots, such as cooperation with other prisoners or a possibility to correspond with the family. Lech Paszkowski’s fates after the end of the war were equally dramatic: wandering life in various refugee camps, uncertainty of tomorrow, mutually contradictory information from Poland, considerations on the return to Poland or emigration. It was a letter from his mother that contributed to his decision about going to Australia, to his uncle. The reaching of the Antipodes closes the history of one man, so characteristic, however, for the generation of Poles born and grown up in the 2nd Republic of Poland.

 


Archiwa ziem zachodnich i północnych Polski (1945-2005)

Publikacje NDAPpr. zb. pod red. K. Kozłowski, Warszawa-Szczecin 2007, ss. 256
ISBN 978–83–89115–72–0
Cena 22,00 zł

coll. work, ed. by K. Kozłowski, Warsaw–Szczecin 2007, 256 pages
ISBN 978–83–89115–72–0
PLN 22.00

Publikacja zawiera materiały z sesji poświęconej 60. rocznicy utworzenia archiwów ziem zachodnich i północnych Polski. W tracie sesji poruszono zagadnienia dotyczące pierwszych lat formowania się archiwów państwowych na tych terenach i związane z tym problemy, działalność SAP-u na ziemiach zachodnich i północnych, warunki formowania się archiwów kościelnych, współpracę archiwistów polskich i niemieckich w zakresie ochrony wspólnego dziedzictwa, perspektywy działalności archiwów wobec współczesnych wyzwań. Ponadto przedstawiciele wszystkich archiwów ziem zachodnich i północnych Polski zaprezentowali działalność swoich archiwów.

The publication comprises materials from the session devoted to the 60th anniversary of the establishment of archives of western and northern regions of Poland. The issues discussed during the session included those pertaining to the first years of the development of state archives in those areas and related problems, the activity of the Association of Polish Archivists (SAP) in western and northern regions, conditions of the formation of church archives, co-operation between Polish and German archivists in the area of protection of the common heritage, prospects for the operation of archives in view of contemporary challenges. Moreover, the representatives of all archives of western and northern regions of Poland presented the activity of their archives.

 


Katalog małopolskich ksiąg sądowych wiejskich XV-XVIII w.

Publikacje NDAPoprac. T. Wiślicz, Warszawa 2007, ss. 132
Cena 30,00 PLN
ISBN 978-83-89115-71-3

 

Przedrozbiorowe wiejskie księgi sądowe stanowią jedno z nielicznych źródeł pisanych, rejestrujących życie wsi polskiej. Zakładane pod wpływem praktyki miejskiej już od XV wieku są dokumentami, które można częściowo uznać za wytwór działalności intelektualnej chłopów, jako że spośród nich  formowano ławę sądową i wybierano urzędników wiejskich. Zachowało się ich do naszych czasów mało, a większość pochodzi  z Małopolski i obejmuje teren przedrozbiorowych województw: krakowskiego, sandomierskiego, lubelskiego, ziemię przemyską i sanocką oraz ziemię chełmską. Publikacja jest katalogiem ksiąg sądowych wiejskich obecnie dostępnych, ale również zawiera katalog ksiąg zaginionych i niezlokalizowanych, czyli tych, które zaginęły w ostatnich 100-120 latach, lub zaraz po II wojnie światowej, a o których były różne wzmianki w opracowaniach naukowych i spisanych archiwaliach.

 


Dni życia, dni śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918–1950

S. Piątkowski, Warszawa 2006, ss. 310, ISBN 83–89115–31–X
Cena 52,00 zł

Praca doktorska opracowana na podstawie kwerendy źródłowej przeprowadzonej w krajowych archiwach centralnych i regionalnych. Podejmuje temat dziejów żydowskiej społeczności w Radomiu. Autor przedstawia losy Żydów radomskich w Polsce odrodzonej, w obrazie Holocaustu i w latach powojennych.

Days of Living, Days of Dying. Jewish Population In Radom In the Years 1918–1950, S. Piątkowski, Warsaw 2006, 310 pages
ISBN 83-89115-31-X
PLN 52,00

Doctor`s thesis prepared on the basis of a source query at the national central and regional archives. It deals with the issue of the history of the Jewish population in Radom. The author presents the fates of Jews in Radom in reborn Poland, from the perspective of the Holocaust, and during the post-war period.

 


VII European Conference on Archives. Archivist: Profession of the Future in Europe

Warsaw, May 18-20, 2006 (Materiały z VII Europejskiej Konferencji na temat Archiwów. Archiwista: zawód przyszłości w Europie, Warszawa, 18-20 maja 2006 r.), red. nauk. W. Stępniak, Warszawa 2006, ss. 358,

Cena 50,00 zł
ISBN 83-89115-64-6, ISBN 978-8389115-64-5

Na zawartość książki składają się referaty wygłoszone w trakcie Konferencji, której tematem przewodnim były zagadnienia związane z zawodem archiwisty. Referenci mówili o roli zawodu archiwisty we współczesnej Europie, współpracy pomiędzy europejskimi archiwistami, znaczeniu badań naukowych w archiwach, metodyki pracy archiwisty, zarządzaniu archiwami, wprowadzaniu nowych technologii w archiwach obejmujących opis archiwalny oraz zasady zachowywania i zabezpieczania zbiorów. Osobny blok poświęcono zagadnieniom kształcenia archiwistów w europejskim systemie szkolnictwa wyższego, a także certyfikacji i akredytacji archiwistów i instytucji archiwalnych, tworzeniu europejskich narzędzi zawodowych w postaci baz danych oraz ich standardów.

VII European Conference on Archives. Archivist: Profession of the Future in Europe, Warsaw, May 18-20, 2006 (Materiały z VII Europejskiej Konferencji na temat Archiwów. Archiwista: zawód przyszłości w Europie, Warszawa, 18-20 maja 2006 r.), scientific edition by W. Stępniak, Warszawa 2006, 358 pages,

PLN 50,00
ISBN 83-89115-64-6, ISBN 978-8389115-64-5

This book comprises papers delivered during the Conference devoted to issues connected with the profession of an archivist. Speakers discussed the role of the profession of an archivist in contemporary Europe, cooperation among European archivists, significance of scientific research at archives, methods of work of an archivist, archive management, introduction of  new technologies to archives, including archival description, and the principles for the preservation and safeguarding of collections. A separate session was devoted to issues related to archivists’ education in the European higher education system, as well as the certification and accreditation of archivists and archival institutions, and the creation of European professional tools in the form of databases and standards.

 


25 lat działalności Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie 1979-2004

Publikacje NDAPS. Milewski, Warszawa 2006, ss.187, 1 nlb.
cena 30,00 zł
ISBN 83–89115–61–1

25 Years of Activities of the Standing Conference on Polish Museums, Archives and Libraries In the West, S. Milewski, Warsaw 2006, 188 pages,
PLN 30.00
ISBN 83–89115–61–1

Książka publikowana z okazji 25-lecia działalności Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie ma na celu przedstawienie działalności i dorobku instytucji polonijnych zrzeszonych w tej organizacji i działających poza krajem. Wydawnictwo zawiera opisy kolejnych sesji – ich części organizacyjnej i naukowej, Statut organizacji, krótkie opisy instytucji członkowskich, indeksy uczestników i gości sesji, a także omówienie najważniejszych zagadnień oraz programu na przyszłość. Publikacja w znaczący sposób przedstawia rolę i znaczenie polskich instytucji dbających o zachowanie znajdującego się na obczyźnie polskiego dorobku naukowego oraz ich wkład w promocję kultury polskiej za granicą. Archiwum Stałej Konferencji mieści się w Muzeum Polskim w Rapperswillu w Szwajcarii.

This book, published on the occasion of the 25th anniversary of the Standing Conference on Polish Museums, Archives and Libraries in the West, aims at the presentation of activities and achievements of Polish institutions operating abroad grouped within this organisation. This publication includes descriptions of consecutive sessions – their organisational and scientific parts, the Standing Conference Statutes, short descriptions of member organisations, indexes of session participants, presentation of the most important issues and plans for the future. This publication underlines the role and the importance of Polish institutions caring for the preservation of the Polish scientific output in foreign countries and their contribution to the promotion of Polish culture abroad. The seat of the Archives of the Standing Conference is located in the Polish Museum in Rapperswill, Switzerland.

 


Służby wywiadowczo-informacyjne Austro-Węgier wobec radykalnego ruchu niepodległościowego w Królestwie Polskim 1914–1918

J. Gaul,  Warszawa 2006, ss. 534.
ISBN 83-89115-55-7, ISBN 978-83-89115-55-3

Autor przedstawia relacje pomiędzy służbami wywiadowczo-informacyjnymi Austro-Węgier a polskim ruchem niepodległościowym w czasie I wojny światowej. Śmiało i kompetentnie wkracza za kulisy zarówno wielkiej, jak i lokalnej polityki, dotykając problemów związanych z kształtowaniem się ówczesnej polityki monarchii habsburskiej w sprawie polskiej. Rekonstruuje, na podstawie źródeł uzyskanych z rozległej kwerendy w archiwach polskich i zagranicznych, chronologiczny przebieg wydarzeń mających wpływ na kształt sprawy polskiej w czasie I wojny światowej. Omawia postępowanie wywiadu Austro-Węgier wobec lewicy niepodległościowej od wybuchu wojny do ustanowienia administracji okupacyjnej (sierpień 1914–sierpień 1915), okres do wydania aktu 5 listopada 1916 r.. do dymisji Tymczasowej Rady Stanu (sierpień 1917 r.) kończąc na upadku monarchii habsburskiej. Monografia wypełnia istotną lukę w dotychczasowych badaniach sprawy polskiej w czasie I wojny światowej.

Intelligence and Information Services of Austria-Hungary towards the Polish Radical Independence Movement 1914-1918, J. Gaul, Warsaw 2006, 534 pp.
ISBN 83-89115-55-7, ISBN 978-83-89115-55-3
PLN 85.00

The author presents relations between intelligence and information services of Austria-Hungary and the Polish independence movement during the First World War. He enters behind the scenes of both the high-level and local policies in a resolute and competent manner, touching issues connected with the development of the Habsburg Monarchy’s policy of that time towards the Polish case. He recreates a chronological course of events affecting the Polish case during the First World War based on sources identified as a result of an extensive query carried out at Polish and foreign archives. The author also discusses the line of conduct of the Austro-Hungarian intelligence towards the pro-independence left-wing from the outbreak of the war until the establishment of the occupation administration (August 1914 – August 1915), the period from the issue of the Act of 5 November 1916 until the dismissal of the Provisional Council of State (August 1917), ending with the fall of the Habsburg Monarchy. The monograph supplements a significant gap in the hitherto studies on the Polish case during the First World War.

 


Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku

A. Bartoszewicz, H. Bartoszewicz, Warszawa – Pułtusk 2006, ss. 276, ISBN 83–89709–66–X, ISBN 83–89115–56–5
Cena 120,00 zł

Przedmiotem pracy są mapy i plany miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX w. z pominięciem kartografiki Warszawy. W książce zaprezentowano mapy wieloskalowe 49 ośrodków miejskich, które odgrywały w końcu XIX w. ważną rolę w życiu gospodarczym, politycznym, społecznym i prawnym tego terenu. Autorzy opisali dzieje tych miast i losy zbiorów kartograficznych dotyczących takich miejscowości, jak m.in. Grójec, Płock, Piaseczno czy Skierniewice. Dołączyli też ilustracje map i planów z opisami katalogowymi, bibliografię oraz indeks autorów map i wykaz skrótów.

Cartography of the Towns of Mazovia and Dobrzyń Land until the end of the 19th c., A. Bartoszewicz, H. Bartoszewicz, Warsaw – Pułtusk 2006, 276 pages
PLN 120,00
ISBN 83–89709-66-X, ISBN 83-89115-56-5
The subject-matter of this publication is focused on maps and plans of the towns of Mazovia and Dobrzyń Land until the end of the 19th c., with the exception of the cartography of Warsaw. The book presents multi-scale maps of 49 urban centres, which played an important role in the economic, political, social and legal life of the region in the late 19th c. The authors described the history of these towns and cartographic collections pertaining to such towns as, among others, Grójec, Płock, Piaseczno or Skierniewice. They also attached illustrations presenting maps and plans with catalogue descriptions, a bibliography, an index of authors of maps and a list of abbreviations.

 


Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 1, Jeńcy nie wypowiedzianej wojny VIII 1939-III 1940

Publikacje NDAPWarszawa 1995, ss. 548,
cena 35,00 zł,
[koedycja: TRIO], ISBN 83-85660-24-0

Pierwszy z zaplanowanych tomów zbioru dokumentów archiwalnych i innych świadectw dotyczących zbrodni stalinowskich na Polakach – jeńcach nie wypowiedzianej wojny 1939 r., przetrzymywanych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, a następnie w kwietniu 1940 r. zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Tom 1 obejmuje dokumentację udostępnioną przez archiwa rosyjskie, poczynając od pierwszych dyrektyw politycznych i wojskowych z 1939 r. do decyzji z 5 marca 1940 r. o rozstrzelaniu jeńców. Tom opracowany został podobnie jak następne – przez zespoły archiwistów i historyków polskich i rosyjskich. Zaplanowano analogiczną edycję rosyjską.
Documents of the Crime, vol. 1, POWs of the Undeclared War. August 1939-March 1940, Warsaw 1995, 548 pages,
PLN 35.00,
[Press in association with TRIO], ISBN 83-85660-24-0
It is the first from 5th vol. of archival documents and other testimonies of Stalin’s crime. Polish POWs of the undeclared war, from prison camps in Kozielsk, Starobielsk and Ostaszkow were murdered in April 1940 in Katyń, Miednoje and Charków. Vol. 1th collects documents from soviet archives starting from the first political directives and military orders in 1939, until the decision to annihilated (shot down) the POWs (5th of March). This volume (and further).

 


Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 2, Zagłada Marzec–czerwiec 1940

Publikacje NDAPWarszawa 1998, ss. 575,
cena 40,00, zł
ISBN 83-86643-80-3

Tom zawiera materiały archiwalne z archiwów rosyjskich dotyczące przygotowania i przeprowadzenia ludobójczej decyzji wymordowania 21 857 jeńców wojennych – obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej – przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Documents of the Crime, vol. 2, Extermination. March – June 1940,  Warsaw 1998, 575 pages,
PLN 40.00,
ISBN 83-86643-80-3, 575 pages

The volume includes archival materials from Russian archives related to the preparation and carrying into effect of the genocidal decision to murder 21,857 prisoners of war – citizens of the Second Republic of Poland by the authorities of the Soviet Union.

 


Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 3, Losy ocalałych. Lipiec 1940-marzec 1943

Publikacje NDAPoprac. zbior., Warszawa 2002, ss. 639,
cena 50,00 zł,
ISBN 83-88542-24-9, ISBN 83-86643-89-7

Trzeci tom edycji Katyń. Dokumenty zbrodni zawiera materiały źródłowe z archiwów rosyjskich dokumentujące losy polskich jeńców wojennych, oficerów i policjantów, Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, którzy uniknęli kaźni przygotowanej przez NKWD wiosną 1940 r. Tom ten obejmuje również materiały dotyczące Polaków więzionych na terenie tzw. Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy oraz przebywających w obozach pracy i internowanych na Litwie i Łotwie, którzy latem 1940 r. zostali przewiezieni do ZSRR. Część materiałów ujawnia stosunek stalinowskiego kierownictwa do Polaków byłych jeńców i internowanych, żołnierzy Armii Polskiej w ZSRR, tzw. Armii Andersa. Publikację uzupełnia indeks osób i nazw geograficznych.

Katyń. Documents of the Crime, vol. 3, Fates of the Survivors. July 1940 – March 1943, coll. elab. W. P. Kozłow, D. Nałęcz, Warsaw 2001, 639 pages,
PLN 50.00,
ISBN 83-88542-24-9, ISBN 83-86643-89-7

The third volume of the edition Katyń… with source materials from Russian archives pertaining to the fates of Polish prisoners of war, officers and policemen, who survived from the operation of mass slaughter executed by NKWD aimed at the extermination of the internees from three special camps (Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk) and prisons of so called Western Belarus and Western Ukraine, as well as prisoners from labour camps and internees deported from Lithuania and Latvia to the Soviet Union in summer 1940. Some documents also refer to the attitude of the Stalinist management to their former prisoners of war, soldiers of the Polish Army in the USRR, the so called General Anders’ Army. An index of names and a geographical index attached.

 


Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 4, Echa Katynia

Publikacje NDAPoprac. zbior., Warszawa 2006, ss. 620,
Cena 73,00 PLN
ISBN 83–89115–57–3

Tom czwarty zamyka edycję źródeł dotyczących zbrodni ludobójstwa, przez ponad półwiecza ukrywanej i fałszowanej – na szczeblu najwyższych władz partyjnych i państwowych ZSRR –prawdy o Katyniu. To wspólne polsko-rosyjskie wydawnictwo realizowane na podstawie porozumienia archiwalnego, podpisanego w Warszawie 27 kwietnia 1992 r. przez dyrektorów służb archiwalnych Polski i Rosji. Tom czwarty zatytułowany Echa Katynia obejmuje przekazy źródłowe wytworzone w okresie od kwietnia 1943 r. do marca 2005 r. Otwiera komunikat radia berlińskiego z 13 kwietnia 1943 r. o odnalezieniu w Lesie Katyńskim pod Smoleńskiem masowych grobów polskich jeńców wojennych. Dalej zamieszczono przekazy obrazujące wydarzenia i perturbacje na arenie międzynarodowej. Publikowane są dokumenty archiwalne dotyczące kontaktów dyplomatycznych, korespondencja o charakterze politycznym, decyzje Biura Politycznego, postanowienia Rady Komisarzy Ludowych ZSRR. Kilka pozycji związanych jest z działalnością tzw. Komisji Burdenki oraz Komisją Rządową do spraw Kierowania Delegacją Sowiecką na Procesie Norymberskim. Część dokumentacji jest związana z otwarciem polskich cmentarzy wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Pozycję zamykającą stanowi uchwała Sejmu RP w 65. rocznicę zbrodni katyńskiej z 22 marca 2005 r. Tom wypełniają również ilustracje – kserokopie wybranych przekazów archiwalnych. Dokumenty, podobnie jak w poprzednich tomach, zostały opracowane zgodnie z zasadami przyjętymi dla całej edycji. W części końcowej zamieszczono indeksy (imienny i geograficzny) oraz spisy dokumentów i ilustracji. Komitetom Redakcyjnym przewodniczyli dyrektorzy służb archiwalnych: Daria Nałęcz i Władimir Kozłow. Wspólne działanie zespołu polskich i rosyjskich historyków i archiwistów umożliwiło zebranie w tych czterech tomach edycji, najważniejsze źródła dotyczące zbrodni katyńskiej.

Katyn. Documents of the Crime, vol. 4, Echoes of Katyn, coll. elab. Warsaw 2006, 620 pages
PLN 73,00 PLN
ISBN 83–89115–57-3

The fourth volume closes the edition of sources pertaining to the crime of genocide, the truth about Katyń, concealed and falsified at the level of party and state authorities of the USSR. This joint Polish-Russian publication was accomplished on the basis of an archival cooperation agreement signed by the directors of archival services of Poland and Russia on 27 April 1992  in Warsaw. The fourth volume entitled Echa Katynia (Echoes of Katyn) includes source records created in the period from April 1943 until March 2005, starting with a communiqué announced by the Radio Berlin of 13 April 1943 on mass graves of Polish prisoners of war found in the Katyn Forest near Smolensk, followed by further records depicting events and perturbations on an international arena. The publication also includes archival documents concerning diplomatic contacts, correspondence of a political nature, decisions of the Political Bureau, and the Soviet Council of People’s Commissaries. Several items are connected with the activity of so called the Burdenko Commission and the Governmental Commission for Guiding the Soviet Delegation to the Nuremberg Trial. Some documents are connected with the opening of Polish war cemeteries in Katyn, Charkov and Mednoe. The final document is the Resolution of 22 March 2005 passed by the Polish Seym on the 65th anniversary of the Katyn crime. The volume is also supplemented by illustrations – photocopies of selected archival records. Documents, similarly as in previous volumes, have been elaborated in accordance with the principles adopted for the entire edition. In the final part, the reader will find indexes (of names and geographical names) and lists of documents and illustrations. Editorial Committees were headed by directors of archival services: Daria Nałęcz and Vladimir Kozlov. Joint efforts of the team of Polish and Russian historians and archivists made it possible to collect the most important sources pertaining to the Katyn crime in these four-volume edition.

 


Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, t. 1, Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej

Publikacje NDAPoprac. zbior. pod red. T. Dubickiego, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004, ss. 612,
cena 80,00 zł
ISBN 83-89115-11-5

Publikacja jest rezultatem pracy Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, powołanej w 2000 r. przez premiera RP. Jej podstawowym zadaniem była identyfikacja i ocena ocalałych dokumentów do działalności wywiadu polskiego w czasie II wojny światowej. W ramach prac Komisji polscy badacze odnaleźli wiele nieznanych wcześniej akt. Szczególnie cenne okazały się pod tym względem zbiory Public Record Office w Londynie i National Archives and Records Administration w Waszyngtonie. Brytyjskim członkom Komisji zostało udostępnione archiwum wywiadu brytyjskiego (SIS), normalnie niedostępne dla badaczy. Umożliwiło to Komisji poznanie opinii wywiadu brytyjskiego o roli i wkładzie wywiadu polskiego w zwycięstwo Aliantów nad III Rzeszą.

 

Polish-British Intelligence Co-operation during the Second World War, vol. 1, Findings of the Polish-British Historical Committee, coll. work, ed. by T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling, Warsaw 2004, pages 612
PLN 80,00
ISBN 83-89115-11-5

This publication is the result of activities of the Polish-British Historical Committee set up in 2000 by the Prime Minister of the Republic of Poland. Basic tasks of the Committee included the identification and evaluation of preserved documents to the history of operations of the Polish Intelligence during the Second World War. Within the frames of its activities, Polish researchers found many records unknown until now. The holdings of the Public Record Office in London and the National Archives and Records Administration in Washington, DC appeared to be of particular value in that respect. British members of the Committee were allowed access to the archives of the British Intelligence Services (SIS), normally beyond the reach of researchers. It allowed the Committee to get the knowledge of opinions of the British Intelligence on the role and contribution of the Polish Intelligence to the victory of Allied Forces over the Third Reich.

 


Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, t. 2, Wybór dokumentów

Publikacje NDAPoprac. J. S. Ciechanowski, Warszawa 2005, ss.1033, 1 nlb.
ISBN 83–89115–37–9
cena 115,00 zł

W tomie drugim zostały zaprezentowane 134 dokumenty źródłowe wytworzone pomiędzy grudniem 1939 r., a lutym 1949 r. przez polskie służby wywiadowcze, w tym polską „dwójkę”, Oddział II (Informacyjno-Wywiadowczy) Sztabu Naczelnego Wodza. Pochodzą one z archiwów angielskich, polskich i amerykańskich. Są plonem kwerend przeprowadzonych w ramach prac Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej. Najwięcej dokumentów pochodzi z brytyjskiego Archiwum Narodowego (TNA), które zostały odnalezione w wyniku kilkuletnich kwerend członka Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej Eugenii Maresch. Publikacja zawiera cenne materiały dla badaczy tego okresu naszej historii, gdyż przeważająca większość źródeł jest publikowana po raz pierwszy zarówno w języku polskim, jak i angielskim. W tomie zamieszczono także: wykaz skrótów, wykaz dokumentów, indeksy nazwisk oraz nazw geograficznych.

Intelligence Co-operation Between Poland and Great Britain during World War II. Documents. Vol. 2 , elab. by  J. S. Ciechanowski, Warsaw 2005, pages 1033, 1 nlb,
ISBN 83–89115–37
PLN 115,00

This second volume includes 134 documents produced between December 1939 and February 1949 by Polish Intelligence Services, including the Polish “II Bureau”, the Second Department (Information and Intelligence) of the General Staff. They originate from British, Polish and American archives, being the outcome of queries conducted within the framework of activities of the Polish-British Historical Committee. A vast majority of documents originate from the British National Archives (TNA), found as a result of several years’ queries by Eugenia Maresch, a member of the Polish-British Historical Committee. This publication includes materials valuable for research workers conducting studies on that period of our history, as a prevailing part of sources are published for the first time not only in Polish but also in English. Lists of abbreviations and of documents, as well as indexes of names and geographical names supplement the publication.

 


Na falach życia, cz.1, 1919-1939

Publikacje NDAPPaszkowski Lech, Warszawa 2005, ss.474, 2 nlb.ISBN 83–89115–51–4
cena 40,00 zł

Autor w pierwszej części swoich wspomnień opowiada o swoim dzieciństwie i młodości  w XX–leciu międzywojennym, tworząc obraz życia codziennego rodziny wywodzącej się z kręgów inteligencko-artystycznych (matka – znana przedwojenna warszawska portrecistka Janina Bobińska-Paszkowska, ojciec –  rzeźbiarz i nauczyciel  Józef Paszkowski), który pozwala czytelnikowi nieomal w nim uczestniczyć. Obrazowe opisy członków rodziny i spotykanych przez autora osób, wystrojów ich mieszkań i domów, wyjazdów i spotkań rodzinnych, gospodarowania finansami, prowadzenia domu oraz  wakacyjnych wojaży, a także pierwszych kroków autora w dorosłość jako studenta Szkoły Morska w Gdyni, a potem żołnierza, składają się na niezwykłą atmosferę tej książki. Tą część wspomnień Paszkowski kończy opisem dramatycznych walk września 1939 r., w których brał udział jako żołnierz pierwszego batalionu kobrzyńskiego 83. pp., a potem trafił do niewoli niemieckiej. Ze względu na ogromną dbałość autora o szczegóły, książka może stanowić cenne źródło wiedzy o tamtych czasach.

On the Waves of  Life, Part 1, 1919-1939, Young Years,  L. Paszkowski  Warsaw 2005, 476 pages,ISBN 83–89115–51–04
PLN  40,00

In the first part of his recollections, the author tells us about his childhood and youth during the two decades of the inter-war period, creating a picture of everyday life of a family originating from artistic and intelligencia circles (mother – Janina Bobińska-Paszkowska, a well-known portrait-painter in pre-war Warsaw, father – Józef Paszkowski, a sculptor and teacher), so realistic that it almost allows the readers’ actual participation. Vivid descriptions of family members and persons encountered by the author, interior design of their apartments and houses, family trips and reunions, finance management, house-keeping and holiday voyages, as well as the author’s first steps into adulthood as a student of the Maritime School in Gdynia, and later on, as a soldier, make for an unusual atmosphere of this book. Paszkowski closes this part of recollections with a description of dramatic fights of September 1939, that he participated in as a soldier of the 1st Kobrzyń Bbattalion, 83rd Infantry Regiment, later on imprisoned by the Germans. Due to the author’s great minuteness of detail, this book may be a valuable source of knowledge on those days.

 


Archives and Non–Traditional Carries of Information. Papers of the International Conference, Warsaw

May 19, 2005, Toruń, May 20–21, 2005,
oprac. A. Biernat, W. Stępniak, Warszawa 2006, ss. 330,
45,00 zł
ISBN 83–89115–58–1

XI Międzynarodową konferencję archiwów z cyklu Colloquia Jerzy Skowronek dedicata,na temat „Archiwa i nietradycyjne nośniki informacji”, zorganizowała Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu – wiodącym ośrodkiem kształcenia archiwistów w Polsce. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 20 krajów, reprezentujący archiwa państwowe i inne instytucje pamięci oraz wytwórców dokumentacji audiowizualnej (prasa, telewizja, radio). Konferencja poświęcona była problemom ochrony dziedzictwa audiowizualnego, tj. fotografii, nagrań dźwiękowych i filmowych.

Archives and Non–Traditional Carries of Information. Papers of the Interantional Conference, Warsaw, May 19, 2005, Toruń, May 20–21, 2005,
elab. by A. Biernat, W. Stępniak , Warsaw 2006, 330 pages
PLN 45,00
ISBN  83–89115–58–1

The 11th International Archives Conference in the Colloquia Jerzy Skowronek dedicata series on” Archives and Non–Traditional Information Carries” was organized by the State Archives Supreme Directorate (NDAP) in collaboration with the Nicolaus Copernicus University of Toruń–a leading center in the education of archivists in Poland. The state archives and other heritage institutions as well as the producers of audiovisual documentation (the press, television, and radio) from twenty countries were represented. The conference theme was problem of protecting audiovisual heritage–i.e. photographs, sound recordings, and films.

 


Archives among the Memory Institutions Papers of the International Conference

oprac. A. Biernat, W. Stępniak,  Warszawa 2004, ss.249,
cena 35,00 zł
ISBN 83–89115–44–1

Publikacja zawiera materiały przedstawione w trakcie 10. Międzynarodowej Konferencji Archiwów Państw Europy Środkowej i Wschodniej, zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Podczas konferencji omawiano zagadnienia związane z rolą archiwów w budowaniu historycznej i społecznej pamięci, zasadami dostępu do informacji archiwalnej, problemami gromadzenia i udostępniania informacji o dobrach kultury przechowywanych w archiwach. Omawiano także zasady współpracy archiwów z bibliotekami, muzeami i instytucjami pamięci w zakresie przechowywania, udostępniania i wymiany informacji dotyczącej przechowywanych dóbr kultury.

Archives among the Memory Institutions Papers of the International Conference, Warsaw, May 28-29, Warsaw 2004, 249 pages,
PLN 35.00
ISBN 83–89115–44–1

Publication consists of papers presented during the 10[th] International Conference on Archives of the States of Central and Eastern Europe organized by the Head Office of State Archives. Participonts of the conference disscussed some problems divided into three moin groups:  Theoretical and Legal Issues”,  Practical Issues”,  Commor European Heritage”.

 


Archives in the Society. Materials of the International Conference: Elbląg, May 22-24, 2003

ed. by W. Stępniak, Warszawa 2003, ss. 293,
ISBN 83-89115-20-4
cena 22,00 zł

Materiały z obrad prekongresu MRA (obrady Komitetów: ds. Bieżącej Dokumentacji Elektronicznej w Środowisku Cyfrowym; ds. Oceny Dokumentacji; ds. Prawnych) i IX Międzynarodowej Konferencji Archiwów Państwowych Europy Środkowej i Wschodniej zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. W trakcie obrad omówiono temat „Archiwa w Społeczeństwie” ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przystosowania archiwów państw Europy Środkowej i Wschodniej do funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej (dostęp do informacji i dokumentów, aspekty prawne działalności archiwów, dostosowanie prawa archiwalnego w poszczególnych krajach do standardów europejskich, zarządzanie zbiorami archiwalnymi).

Archives in the Society. Materials of the International Conference, Elbląg, May 22-24, 2003, ed. by W. Stępniak, Warsaw 2003, 293 pages,
ISBN 83-89115-20-4
PLN 22.00,

Conference materials from the proceedings of the Pre-Congress of ICA (proceedings of the following Committees: on Current Electronic Records in the Digital Environment, on the Appraisal of Records, for Legal Affairs) and the IX International Conference of State Archives from Central and Eastern Europe organized by the Head Office of State Archives (NDAP). The subject „Archives in the Society” was discussed in the course of the proceedings, with particular emphasis on problems related to the adjustment of archives from the States of Central and Eastern Europe to future functioning within the borders of the EU (access to information and documents, legal aspects of operation of archives, adjustment of the law on archives to European standards in individual countries, archival holdings management).

 


50 lat Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Materiały sesji jubileuszowej

red. D. Nałęcz, Warszawa 2003
ISBN 83-89115-32-8
Publikacja zawiera materiały przedstawione w trakcie dyskusji panelowej na temat „Miejsce Radia Wolna Europa w historii i pamięci Polaków” oraz konferencji naukowej „Dokumentacja Radia Wolna Europa częścią polskiego dziedzictwa kulturalnego” zorganizowanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w 50-tą rocznicę nadania pierwszej audycji przez Rozgłośnię Polską RWE.

50 Years of the Polish Section of the Radio Free Europe. Materials from the Jubilee Session, ed. by D. Nałęcz, Warsaw 2003,
ISBN 83-89115-32-8

The publication comprises materials presented at the panel discussion entitled: „Place of the Radio Free Europe in the History and the Memory of the Poles” and a scientific conference: „Records of the Radio Free Europe as a Part of the Polish Cultural Heritage” organized at the Central Archives of Historical Records at the 50th anniversary of the first broadcast of the RFE Polish Section.

 


Archives in the Information Society. Papers of the International Conference, Popowo, May 31-June 1, 2002

ed. by W. Stępniak, Warszawa 2002, ss. 220,
cena 42,00 zł,
ISBN 83-89115-12-3

Publikacja zawiera materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Archiwów Państw Europy Środkowej i Wschodniej zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Tematem przewodnim obrad była problematyka poświęcona roli i miejscu archiwów w systemie administracji państwowej, współczesnym trendom w kształceniu archiwistów oraz humanistycznej funkcji archiwów.

Archives in the Information Society. Papers of the International Conference, Popowo, May 31-June 1, 2002, ed. by W. Stępniak, Warsaw 2002, 220 pages,
PLN 42.00,
ISBN 83-89115-12-3

This publication comprises materials presented in the course of the proceedings of the 8th International Conference of Archives of Central and Eastern Europe organized by the General Head Office of State Archives. Subjects of the Conference proceedings included the following ones: the role of archives in public administration, modern trends in the education of archivists, humane functions of archives.

 


Raporty roczne ambasady brytyjskiej w Warszawie 1945–1970

Publikacje NDAPoprac. M. Nurek, Warszawa 2003,  ss. 489,
cena 65,00 zł
ISBN 83-98115-34-4

 

 

 

Wydawnictwo źródłowe zawierające raporty ambasadorów brytyjskich w Warszawie oraz komentarze brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o sytuacji w Polsce: polityce władz PRL-u, działalności opozycji, postawach ludności. Interesujący materiał uzupełniający i porównawczy do badania polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej i kulturalnej po II wojnie światowej bo przygotowany z perspektywy obserwatora zewnętrznego.

 

 

 


Archives in the New Age. The Strategic Problems of the Automatization of Archives. Papers of the International Conference, Warsaw, September 28-29, 2001

ed. by E. Rosowska, Warszawa 2002, ss. 240,
ISBN 83-86643-99-4
cena 42,50 zł

Publikacja zawiera materiały przedstawione w trakcie obrad VII Międzynarodowej Konferencji Archiwów Państw Europy Środkowej i Wschodniej, zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Przedmiotem obrad była wymiana doświadczeń między uczestnikami-reprezentantami archiwów europejskich na następujące tematy: możliwości stwarzane archiwom z krajów Europy Środkowo-Wschodniej dzięki programom pomocowym oferowanym przez Cultivate CEE; wykorzystanie komputerów i sieci informatycznych w codziennej pracy archiwów, zarówno w zakresie zarządzania archiwami, jak i opracowywania i udostępniania materiałów archiwalnych oraz informacji o nich, archiwa a społeczeństwo informacyjne. Publikacja przygotowana w dwujęzycznej wersji językowej: angielskiej i rosyjskiej. Publikacja daje możliwość zapoznania się z najnowszymi doświadczeniami w zakresie wykorzystania technologii komputerowych na użytek archiwistów i użytkowników archiwów.

Archives in the New Age. The Strategic Problems of the Automatization of Archives. Papers of the International Conference, Warsaw, September 28-29, 2001, ed. by E. Rosowska, Warsaw 2002, 240 pages,
ISBN 83-86643-99-4
PLN 42.50,
This publication comprises materials presented in the course of the proceedings of the 7th International Conference of Archives of Central and Eastern Europe organised by the Head Office of State Archives. Subjects of the Conference proceedings included the following ones: opportunities offered to archives from Central and Eastern Europe thanks to assistance projects within the Cultivate CEE Programme; use of computers and information networks in everyday operations of archives, both in respect to the management of archives as well as regards the elaboration and availability of archive materials and related information; archives and the Information Society. The publication has been prepared in two language versions: English and Russian; of interest due to the possibility to learn most recent practices relating to the application of computer technology to the benefit of archivists and users of archives.

 


Pochodzenie społeczne, kwalifikacje i przebieg kariery urzędników Komisji Województwa Mazowieckiego w czasach Królestwa Polskiego (do 1830 r.)

Publikacje NDAPW. Rostocki, Warszawa 2002, ss. 62,
ISBN 83-89115-00-X,
cena 18,00 zł

Studium z zakresu historii społeczeństwa polskiego I połowy XIX w. Autor w oparciu o akta z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych przeanalizował pochodzenie społeczne, stan majątkowy, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg kariery zawodowej wybranej grupy urzędników Komisji Województwa Mazowieckiego w latach 1816-30. Wartość pracy wzbogacają biogramy osób objętych badaniami. Publikacja przygotowana w koedycji z wydawnictwem DiG.

Officials of the Commission of the Province of Mazovia at the times of the Kingdom of Poland (until 1830) – Social Origin, Qualifications and the Course of Carrier, W. Rostocki, Warsaw 2002, 62 pages,
ISBN 83-89115-00-X
PLN 18.00,

A study on the history of Polish society of the first half of the 19th c. Referring to records from the holdings of the Central Archives of Historical Records, the author analysed social origin, financial status, professional qualifications and the course of carriers of a selected group of officials of the Commission of the Province of Mazovia in the years 1816-30. The value of this work is enriched with biograms of persons covered with studies. The publication prepared in co-operation with the DiG Publishers.

 


Siedziby Kiszków i Radziwiłłów na Białorusi w XVI-XVIII wieku. Opisy z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych

Publikacje NDAPoprac. J. Zawadzki, Warszawa 2002, ss. 130,
cena 20,00 zł,
ISBN 83-89115-06-9

 

 

Publikacja źródłowa, opatrzona komentarzem. Zawiera opisy siedzib dwóch spokrewnionych ze sobą rodów magnackich Kiszków i Radziwiłłów, zaliczanych do elity majątkowej i społecznej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ich rezydencje: Chołchła, Czaśnik, Daniuszewo, Iwia, Krzywicz, Lubczy, Łoska i in. pełniły funkcje rezydencjonalne i administracyjno-gospodarcze, a zamek w Lubczy jest jednym z najstarszych przykładów murowanej, monumentalnej architektury świeckiej na Białorusi. Zamierzeniem autora było przybliżenie czytelnikowi tych budowli, zachowanych dziś już niestety wyłącznie w opisach inwentarzowych, a niegdyś imponujących swoją wielkością, świetnością, wyposażeniem i pełnioną rolą.

 


Sumariusz Ksiąg Metryki Koronnej, Część 6, Księgi z czasów panowania Henryka Walezego 1573-1574

Publikacje NDAPPłyta CD-ROM, Windows 9x/NT, karta graficzna 800×600,
Warszawa 2001,
cena 30,00 zł

 

Sumariusz Ksiąg Metryki Koronnej, część 6, zawierający regesty ksiąg 111, 112 i 113 Metryki Koronnej, jest elektroniczną wersją „Matricularum Regni Poloniae Summaria, cz. 6, Księgi z czasów panowania Henryka Walezego 1573-1574”, opracowanego przez Marię Woźniakową, Warszawa 1999. Księgi Metryki Koronnej wytworzone przez kancelarię najwyższej władzy państwowej dawnej Rzeczypospolitej stanowią podstawowe źródło badawcze dla historyków wszelkich specjalności, zajmujących się okresem dziejów XV-XVIII w.

 

 


Myśli o integracji Europy Środkowo-Wschodniej 1939-1944

Publikacje NDAPopac. J. Smogorzewska, P. Latawski, Warszawa 2001, ss. 227,
ISBN 83-88490-1-9, ISBN 83-86643-24-2
cena 20,00 zł

W książce zamieszczono 11 wybranych artykułów Kazimierza Smogorzewskiego (1896-1992), wybitnego dziennikarza Drugiej Rzeczypospolitej – opublikowanych w latach II wojny światowej na temat planów powojennej integracji krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Artykuły omawiają projekty, a nawet scenariusze planowanej konfederacji, bądź inne formy bliskiego współdziałania państw położonych między Niemcami a Rosją po zakończeniu wojny. Praca opatrzona życiorysem autora i imponującą bibliografią jego spuścizny pisarskiej.

Thoughts on the Integration of Central and Eastern Europe 1939-1944, elab. by J. Smogorzewska, P. Latawski, Warsaw 2001, 227 pages,
ISBN 83-88490-1-9, ISBN 83-86643-24-2
PLN 20.00,

The book includes eleven selected articles by Kazimierz Smogorzewski (1896-1992) – an outstanding journalist of the Second Republic – published during the Second World War, devoted to the plans of post-war integration of the countries of Central and Eastern Europe. Articles describe projects and even scenarios of a planned confederation, or other forms of close co-operation of states located between Germany and Russian after the end of the war. A biography of the author and an extensive bibliography of his literary output.

 


Archives of Former International Organizations of the States of Central and Eastern Europe.

Papers of the International Conferences, Warsaw, October 13-14, 2000, Moscow, May 21-22, 2001
ed. by W. Stępniak, Warszawa 2001, ss. 214,
ISBN 83-86643-34-X
cena 25,00 zł

Publikacja zawiera materiały dwóch konferencji: VI Międzynarodowej Konferencji Archiwów Państw Europy Środkowej i Wschodniej zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz konferencji zorganizowanej w Moskwie. Tematem przewodnim obu była problematyka poświęcona archiwom zarówno byłych organizacji międzynarodowych, jak i działających aktualnie na obszarze państw uczestniczących w obradach, takich jak Układ Warszawski, RWPG, ONZ czy Archiwum Historyczne Wspólnot Europejskich w Budapeszcie.

Archives of Former International Organizations of the States of Central and Eastern Europe. Papers of the International Conferences, Warsaw, October 13-14, 2000, Moscow, May 21-22, 2001, elab. by W. Stępniak, Warsaw 2001, 214 pages,
ISBN 83-86643-34-X
PLN 25.00,

The publication includes materials from two conferences: VI International Conference of Archives of the States of Central and Eastern Europe organised by the Head Office of State Archives and the conference organised in Moscow. The leading theme of both conferences were problems devoted to archives both of former international organisations, and of those still operating in the states participating in the conference proceedings, such as the Warsaw Treaty, CMEA, United Nations, or Historical Archives of European Communities in Budapest. The publication provides valuable information on archival materials produced by these institutions and the information system facilitating the access to required documents.

 


Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564-1565

cz. 2

Publikacje NDAPwyd. K. Chłapowski, H. Żytkowicz, Warszawa 2001, ss. 289,
ISBN 83-86643-74-9, ISBN 83-7181-193-4
cena 25,00 zł

 

 

Część druga wydawnictwa źródłowego. Publikacja zawiera opisy dóbr królewskich położonych w województwach bełskim i ruskim, i wraz z częścią pierwszą (wydaną w 1992 r.) tworzy komplet obejmujący całość tekstu lustracji. Do pozycji zostaną dołączone w odrębnym wydawnictwie mapy załącznikowe przedstawiające rozmieszczenie dóbr królewskich na Rusi Czerwonej i Podolu.

 

 


Archiwa polskie i ich zbiory

pod red. K. Kozłowskiego, Warszawa-Szczecin 2000, ss. 183.
ISBN 83-86643-23-4
cena 30,00

Publikacja w języku polskim i angielskim, bogato ilustrowana, zawiera omówienia dziejów archiwów polskich i prezentację wybranych obiektów archiwalnych.

Polish Archives and Archival Holdings,Collective work Warsaw 2000, 183 pages.
ISBN 83-86643-23-4 PLN 30,00

The publication, edited in Polish and English, with a wealth of illustrations, presents the history of Polish archives and selected archival materials.

 


Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863-1864. Struktura organizacyjna, cz. 2

Publikacje NDAPStruktura organizacyjna, t. 2, F. Ramotowska, Warszawa 2000, ss. 514,
ISBN 83-7181-148-9
60,00 zł

Ostatnia część monografii przedstawiającej struktury organizacyjne tajnej administracji polskiej w latach 1863-1864 na terenach Galicji i Rusi. Praca opublikowana w koedycji z wydawnictwem DiG oraz Towarzystwem Miłośników Historii.

Secret Polish State in the January Uprising 1863-1864. Organisational Structure, vol. 2, F. Ramotowska, Warsaw 2000, 514 pages,
ISBN 83-7181-148-9
PLN 60,00

The last part of the monograph presenting organisational structures of clandestine Polish administration in the years 1863-1864 in Galicia and Ruthenia. Co-edited with DiG and the Society of History Lovers.

 


Accessibility of Archival Materials in Compliance with the Law and General Practices of the States of Central and East European Countries. Materials of the International Conference: Mądralin, October 15-16, 1999

ed. by W. Stępniak, Warszawa 2000, ss. 228
ISBN 83-86643-48-X
cena 18,00 zł

Materiały V Międzynarodowej Konferencji Archiwów Państw Europy Środkowej i Wschodniej zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Tematem przewodnim był problem dostępu do materiałów archiwalnych w świetle ustaleń prawa i praktyki przyjętych w różnych krajach oraz projekt opracowania międzynarodowego przewodnika po wybranych archiwaliach zgromadzonych w archiwach krajów uczestniczących w obradach.

Accessibility of Archival Materials in Compliance with the Law and General Practices of the States of Central and East European Countries. Materials of the International Conference: Mądralin, October 15-16, 1999, elab. by W. Stępniak, Warsaw 2000, 228 pages,
ISBN 83-86643-48-X
PLN 18.00,

The publication includes materials of the V International Conference of Archives of the States of Central and East Europe organized by the Head Office of the State Archives. Its leading theme was the problem of accessibility to archival materials in compliance with the law and general practice adopted in various countries. Conference participants discussed the project to develop an international guide to selected archival materials preserved in archives of the participating States.

 


Matricularum Regni Poloniae Summaria, cz. 6, Księgi z okresu panowania Henryka Walezego 1573-1574

Publikacje NDAPoprac. M. Woźniakowa, Warszawa 1999, ss. 140,
cena 20.00 zł
ISBN 83-7181-086-5

 

Tom 6 sumariusza Metryki Koronnej jest kontynuacją wydawnictwa rozpoczętego w 1905 r. przez Teodora Wierzbowskiego. Jest niezastąpioną pomocą archiwalną dla historyków zajmujących się panowaniem Henryka Walezego w Polsce. Praca składa się ze wstępu, właściwego sumariusza obejmującego ponad 400 regestów, suplementu (wcześniejsze dokumenty wpisane do ksiąg Metryki Koronnej) oraz indeksów: rzeczowego, geograficzno-osobowego. Publikacja wydana w koedycji z wydawnictwem DiG.

 


Procesy archiwotwórcze akt miejskich na Mazowszu na przykładzie Piaseczna w latach 1815-1950

W. Bagieński, Warszawa 1999, ss. 217,
ISBN 83-7181-129-2
cena 15,00

Autor przedstawia działania aktotwórcze kancelarii miejskiej posługującej się różnymi systemami kancelaryjnymi w ciągu 150 lat. Wartość naukową pracy podkreśla fakt, że w dotychczasowych pracach badawczych z zakresu archiwistyki miasto czy gmina jako twórcy akt były uwzględniane stosunkowo rzadko. Praca opublikowana w koedycji z wydawnictwem DiG.

Record Production Processes in Respect of Municipal Records in Mazovia on the Example of Piaseczno in the years 1815-1959, W. Bagieński, Warsaw 1999, 217 pages,
ISBN 83-7181-129-2
PLN 15,00

The author presents record production activities of a municipal chancery which used to apply different filing systems during the period of 150 years. The scientific value of the publication consists in the fact that in the hitherto research works from the field of archive science, a town or a commune were relatively seldom considered as authors of records. Co-edited with DiG.

 


Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863-1864. Struktura organizacyjna, cz. 1

Publikacje NDAPF. Ramotowska, Warszawa 1999, ss. 727,
ISBN 83-7181-079-2
cena 60,00 zł

Autorka przedstawia organizację tajnej administracji polskiej w okresie powstania 1863-1864 oraz przebieg ważniejszych starć zbrojnych. Publikacja jest pierwszym kompletnym opracowaniem struktury organizacyjnej „tajemnego” państwa polskiego doby powstania styczniowego, przygotowanym na podstawie dokumentów Organizacji Narodowej, publicystyki powstańczej, zachowanych pamiętników, relacji i zeznań śledczych z terenów byłego Królestwa Kongresowego i ziem litewsko-ruskich. Praca wydana w koedycji z wydawnictwem DiG.

Secret Polish State in the January Uprising 1863-1864. Organisational Structure, vol. 1, F. Ramotowska, Warsaw 1999, 727 pages,
ISBN 83-7181-079-2
PLN 60,00

The author presents the organisation of secret Polish administration structures during the Uprising of 1863-1864 and the course of most important armed encounters. The publication is the first complete study on the organisational structure of the “secret” Polish State of the January Uprising era, prepared based on documents of the National Organisation, insurgent journals, preserved diaries, reports and testimonies from the territory of the former Kingdom of Poland and Lithuanian and Ruthenian lands. Co-edited with DiG .

 


The Private Archives and Archival Materials in Central and East European Countries. Materials of the International Conference, Mądralin, October 8-11,1998

Publikacje NDAPed. by W. Stępniak, Warszawa 1999, ss. 230,
ISBN 83-86643-97-8
cena 15,00 zł

Publikacja zawiera artykuły przedstawicieli 15 państw na temat statusu prawnego archiwów i archiwaliów prywatnych, jako części składowej zasobów archiwów narodowych oraz kolekcji jako źródła do badań historycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

Private Archives and Archival Materials in Central and East European Countries, ed. by W. Stępniak  Warsaw 1999, 230 pages,
ISBN 83-86643-97-8
PLN 15.00,

This publication includes statements made by the representatives of 15 states on the legal status of private archives and archival materials, included into the holdings of national archives and collections, as sources to historical studies in countries of Central and Eastern Europe.

 

Archiwa polskie (album)

red. K. Kozłowski, Warszawa-Szczecin 1998
60,00 zł

 


Dokumenty dotyczące historii stosunków polsko-włoskich (1918-1940)

Publikacje NDAPt. 1-2, Rzym 1998, ss. 1615.
ISBN 88-7125-137-7

 

Dwutomowe wydawnictwo jest wynikiem porozumień naczelnych dyrektorów archiwów państwowych Polski i Włoch i współpracy archiwistów obu krajów. Jest to zbiór źródeł archiwalnych publikowany w języku polskim i włoskim. Są to dokumenty dyplomatyczne władz administracyjnych oraz pisma i relacje osób prywatnych i instytucji, znaczące dla kontaktów między Polską a Włochami z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

 

 

 

 


Kancelaria Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu w latach 1919-1939

M. Dereszyńska-Romaniuk, Warszawa 1998, ss. 234,
ISBN 83-7181-028-8
cena 11,00 zł

Pierwsza, głęboka charakterystyka działalności kancelarii urzędu doby dwudziestolecia międzywojennego. Praca zaopatrzona w załączniki ułatwiające zapoznanie się z funkcjonowaniem urzędu. Publikacja wydana w koedycji z wydawnictwem DiG.

Chancery of the Office of the Pomerania Province in Toruń in the years 1919-1939, M. Dereszyńska-Romaniuk, Warsaw 1998, 234 pages,
ISBN 83-7181-028-8
PLN 11,00
The first comprehensive analysis of the activities of the chancery during the inter-war period. Attachments facilitating gaining knowledge on the operations of the Office. Co-edited with DiG.

 


Kancelaria Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Lublinie 1915-1918

J. Gaul, Warszawa 1998, ss. 134,
ISBN 83-7181-037-7
15,00 zł

Autor przedstawia problematykę funkcjonowania wojskowej kancelarii austriackiej pod względem czynności referendarskich i zasad obowiązujących w trakcie wojny. Praca zawiera załączniki ukazujące działalność instytucji. Publikacja wydana w koedycji z wydawnictwem DiG.

Chancery of the Military Governor’s Headquarters in Lublin 1915-1918, J. Gaul, Warsaw 1998, 134 pages,
ISBN 83-7181-037-7
PLN 15,00
The author presents problems related to the operation of an Austrian military chancery in view of official activities and principles observed during the war. The publication includes attachments depicting the activities of the institution. Co-edited with DiG.

 


Dyplomacja polska na Bałkanach (1918-1926)

Publikacje NDAPW. Stępniak, Warszawa 1998, ss. 386,
ISBN 83-86643-23-4

Monografia o działalności dyplomacji polskiej na Bałkanach w ważnych dla historii Polski latach 1918-1926. Praca oparta na bogatym materiale źródłowym pozyskanym z zasobów archiwów polskich i zagranicznych. Bibliografia, indeks nazwisk i streszczenie w języku angielskim.

Polish Diplomacy in the Balkans (1918-1926), W. Stępniak, Warsaw 1998, 386 pages,
ISBN 83-86643-23-4

A monograph devoted to the activities of the Polish diplomacy in the Balkans in the years 1918-1926, a period of great importance for the history of Poland. The work has been based on abundant source materials obtained from the holdings of Polish and foreign archives. A bibliography, index of names and summary – in English.

 

 


Archiwum w Pułtusku. Zarys dziejów 1973-1998

Publikacje NDAPJ. Szczepański, Warszawa-Pułtusk 1998, ss. 140, ilustr.,
ISBN 83-909208-8-3
cena 8,00 zł

Popularna monografia archiwum przedstawiająca genezę i pierwsze lata działalności, zasób, jego kształtowanie, opracowanie i udostepnianie, a także działalność naukową archiwum i pracowników. Pracę wzbogacają wykazy publikacji pracowników oraz spis zespołów ukazany w układzie rzeczowym.

Archives in Pułtusk. The Outline of the History 1973-1998, J. Szczepański, Warsaw-Pułtusk 1998, 140 pages, illustrated,
ISBN 83-909208-8-3
PLN 8.00,

A popular monograph of the Archives presenting the origins and first years of activity, the holdings, its organisation, elaboration and accessibility, as well as the scientific activity of the institution and its personnel. The publication enriched thanks to lists of publications of the employees and the list of fonds arranged by subjects.

 


Akta miast Rejencji Bydgoskiej

Publikacje NDAPProcesy archiwotwórcze, L. Wakuluk, Warszawa 1998, ss. 183,
ISBN 83-7181-021-0
cena 10,00 zł

The Records of Towns of the Bydgoszcz Notary District. Records Production Processes, L. Wakuluk, Warsaw 1998, 183 pages,
ISBN 83-7181-021-0
PLN 10,00

Autorka charakteryzuje ustrój władz miejskich i jego przekształcenia w dobie zaboru pruskiego, na terenie Rejencji Bydgoskiej. Omawia obowiązujące zarządzenia oraz organizację i działalność kancelarii w urzędach miejskich. Zaletą publikacji jest również określenie kompetencji urzędników. Praca opublikowana w koedycji z wydawnictwem DiG.

The author characterises the structure of municipal authorities and its transformations under the Prussian rules within the borders of the Bydgoszcz Notary District [Rejencja]. She discusses binding regulations, the organisation and activities of chanceries in town offices. The publication also describes the scope of authority of officials which makes for its another plus. Co-edited with DiG Publishers.

 


Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t. 1 (A-D)

R. Bielecki, t. 1, A-D, Warszawa 1995, ss. 410,
cena 30,00 zł,
[koedycja: TRIO], ISBN 83-900576-4-6

t. 2 (E-K)

R. Bielecki, t. 2, E-K, Warszawa 1996, ss. 405,
cena 30,00 zł,
[koedycja: TRIO], ISBN 83-86842-11-3

t. 3 (L-R)

R. Bielecki, t. 3, L-R, Warszawa 1998, ss.431,
ISBN 83-86842-11-3

Robert Bielecki był historykiem polskich powstań narodowych, autorem książek poświeconych m.in. epoce napoleońskiej, powstaniu listopadowemu, Wielkiej Emigracji, a także powstaniu warszawskiemu. Praca stanowi rezultat wieloletnich badań w ponad 100. archiwach Polski i Francji. Wykorzystano nieznane dotąd materiały archiwalne.

 

R. Bielecki, vol. 1, A-D, Warszawa 1995, 410 pages,
PLN 30.00,
[Press in association with TRIO], ISBN 83-900567-4-6

R. Bielecki, vol. 2, E-K,, Warszawa 1996, 405 pages,
PLN 30.00,
[Press in association with TRIO], ISBN 83-86842-11-3

Officers of the November Uprising. A Biographical Dictionary, R. Bielecki, vol. 3, L-R, Warsaw 1998, 431 pages,
ISBN 83-86842-11-3

The author, Robert Bielecki, was a historian of Polish national uprisings in the 19th and 20th century. He wrote books about Napoleon’s epoch, the November Uprising (1830-1831), the Great Emigration thereafter, and the Warsaw Uprising (1944). This dictionary is a result of his research in more than 100 archives in Poland and France. He used unknown archival documents. The dictionary will consist of 4 volumes with appendixes, a synthetic study on officers’ corps in the November Uprising, and 120 000 biographical notes. Co-edited with Trio (vol. 1).

 


Protokoły posiedzeń Rady Narodowej Centralnej we Lwowie (14. IV-29. X. 1848)

Publikacje NDAPred. S. Kieniewicz, F. Ramotowska, Warszawa 1996, ss. 307,
cena 12.00 zł
ISBN 83-85490-73-6

 

 

Wydawnictwo źródłowe zawierające kilkadziesiąt protokołów posiedzeń Rady Narodowej Centralnej z okresu Wiosny Ludów. Publikacja szczególnie ważna dla historyków badających działalność galicyjskiej elity politycznej, stosunki pomiędzy Galicją a władzami austriackimi oraz polską emigracją we Francji i Polakami z Królestwa Polskiego, a także aktywność polityczną i samorządową polskich społeczności lokalnych. Praca wydana w koedycji z wydawnictwem DiG.

 

 


Pomoc lotnicza Wielkiej Brytanii dla Powstania Warszawskiego. Raport płk. Threlfalla

Raport pułkownika H. M. Threlfalla, oprac. J. Ciechanowski, Warszawa 1994,  ss. 110,
ISBN 83-900576-6-2
cena 3,00 zł

Autor raportu pułkownik H.M. Threlfall był dowódcą jednostki, której zadaniem było niesienie pomocy Armii Krajowej w Polsce i powstańczej Warszawie. Jest to szczegółowa relacja z brytyjskich działań specjalnych skierowanych na okupowaną Polskę w latach 1943-45.

Air aid of Great Britain for the Warsaw Uprising. Colonel H. M. Threlfall’s Report, Elab. by J. Ciechanowski, Warsaw 1994, 110 pages,
ISBN 83-900576-6-2
PLN 3.00,

Colonel H.M. Threlfall, the author of this report, was the commander of the unit responsible for support provided to the National Army in Poland and insurgent Warsaw. It is a detailed report on British special operations aimed at Poland under the Nazi occupation in the years 1943-45.

 


Rachunki królewskie z lat 1393-1395 i 1412, rachunki podrzęctwa krakowskiego, rachunki stacji nowosądeckiej

Publikacje NDAPoprac. H. Wajs, Warszawa 1993, ss. 179,
cena 4.00 zł
ISBN 83-8549-2-4

 

 

Wydawnictwo źródłowe w jęz. łacińskim. Obejmuje tzw. Rachunki królewskie przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Źródło powstało w okresie panowania Władysława Jagiełły. Stanowi bardzo ciekawy materiał do badań życia dworu królewskiego. Indeks rzeczowy i osobowy (rozwinięty).

 

 


Pamiętnik I Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Przemyśl 27-29 sierpnia 1986 roku

A. Tomczak, J. Pabisz, S. Nawrocki, I. Radtke, Warszawa 1991, ss. 402,
ISBN 83-01-10259-4
cena 2,00 zł

Zbiór referatów i teksty głosów w dyskusji, wydane wspólnie z SAP. Tematyka obrad koncentrowała się wokół takich problemów, jak zawód archiwisty, rola archiwisty w nauce i społeczeństwie, powstawanie, obieg i zabezpieczenie dokumentacji w różnych instytucjach. Historyczny już tomik dokumentuje rozwój SAP-u jako stowarzyszenia nielicznego, ale nieustannie rozszerzającego zakres zainteresowań w dziedzinie kształcenia archiwalnego i edytorstwa.

Diary from the 1st General Assembly of Polish Archivists on August 27-29, 1986 in Przemyśl, Papers and Discussions, parts 1-2, scien. ed. by A. Tomczak, J. Pabisz, S. Nawrocki, I. Radtke, Warsaw 1991, 402 pages,
ISBN 83-01-10259-4
PLN 2,00

Papers presented and statements made during discussions, edited in co-operation with the Association of Polish Archivists (SAP). The problems discussed focused on the profession of an archivist, the role of an archivist in science and in the society, development, circulation and protection of documents in various institutions. This historical volume documents the growth of SAP as a relatively not numerous organisation but constantly expanding the scope of its interest in respect to the education of archivists and editorial activities.

 


Niemiecka polityka archiwalna na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy 1939-1945

Publikacje NDAPM. Stażewski, Warszawa-Łódź 1991, ss. 267,
ISBN 83-01-09758-2
cena 2,00 zł

Autor, opierając się na materiałach źródłowych krajowych i zagranicznych oraz literaturze przedmiotu, wyczerpująco przedstawił niemiecką politykę archiwalną na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy w latach 1939-1945. Istotą tej polityki było pozbawienie narodu polskiego historycznej spuścizny gromadzonej w archiwach, odebranie możliwości korzystania z zasobów archiwalnych dla kultywowania tradycji narodowych. Okupacyjne służby archiwalne wykorzystywały zagarnięte archiwalia w antypolskiej działalności władz i instytucji niemieckich oraz w celach represyjnych. Indeksy, bibliografia oraz fotokopie dokumentów.

German Policy Towards Archives on the Polish Lands Incorporated to the Reich 1939-1945, M. Stażewski, Warsaw-Łódź 1991, 267 pages,
ISBN 83-01-09758-2
PLN 2,00

The author comprehensively presented the German policy towards archives on the Polish lands incorporated to the Reich in the years 1939-1945 on the basis of Polish and foreign source materials. This policy consisted in depriving the Polish nation of historical heritage gathered in archives, preventing the use of archival holdings to cultivate national traditions. Archival services of the occupant made use of the plundered archive materials in anti-Polish activities of German authorities and institutions for repressive purposes. Indexes, bibliography and photocopies of documents of the Nazi occupant attached.

 


Kancelaria górnośląskich przedsiębiorstw przemysłowych do roku 1945

Publikacje NDAPS. Poprawska, red. nauk. J. Tomaszewski, Warszawa 1972, ss. 199
cena 0,10 zł

Autorka omawia stosunki prawno-organizacyjne górnośląskich przedsiębiorstw górniczo-hutniczych i czynniki kształtujące kancelarie przedsiębiorstw przemysłowych. Bibliografia i streszczenie w jęz. niem. Wzorcowe opracowanie przydatne dla studentów i badaczy historii gospodarczej.

Chanceries of Industrial Plants in Upper Silesia until 1945, S. Poprawska, scien. ed. by J. Tomaszewski, Warsaw 1972, 199 pages
PLN 0,10

The author discusses legal and organisational relations in mining and steel plants in Up