Czasopisma archiwów państwowych

Archeion

Czasopisma archiwów państwowych

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych


Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Czasopisma archiwów państwowychKwartalnik naukowy ukazujący się od 1957 roku, do dnia dzisiejszego wydano 290 numerów pisma. Swą problematyką obejmuje południową część dawnych Prus Wschodnich, także tereny wschodniego wybrzeża Bałtyku oraz dawne Prusy Zachodnie. Czasopismo szczególne zainteresowanie kieruje w stronę kwestii północnych części dawnych Prus Wschodnich i samego Królewca, a także historii najnowszej Obwodu Kaliningradzkiego. Niezależnie od prac historycznych, znajdują się w nim prace z dziedzin pokrewnych: archeologii, literatury, geografii historycznej. Prezentowane są również artykuły socjologiczne.

Po blisko sześćdziesięciu latach ukazywania się, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” stały się najważniejszym czasopismem poświęcającym swoją uwagę tematyce dawnych krain pruskich i powojennej historii regionu północno-wschodniego. Wysoki poziom merytoryczny, utrzymywany konsekwentnie przez kolejne lata aktywności sprawił, że czasopismo w chwili obecnej jest najwyżej punktowanym periodykiem naukowym regionu.

 

 

 

 

 


Miscellanea Historico-Archivistica

Czasopisma archiwów państwowychTematyka czasopisma naukowego Archiwum Głównego Akt Dawnych, ukazującego się od 1985 r., nawiązuje do jego tytułu. Zamieszczane są w nim różnorodne teksty z zakresu historii (do 1918 r.) i jej nauk pokrewnych oraz szeroko rozumianej archiwistyki, dotyczące dziejów Rzeczypospolitej w jej historycznym rozumieniu, a także wspólnego dziedzictwa archiwalnego narodów wchodzących w jej skład. Szczególne miejsce zajmują edycje źródeł historycznych, publikacje wyników kwerend zagranicznych dotyczące poloników oraz informacje o nabytkach archiwalnych AGAD. Do artykułów dołączane są streszczenia w języku angielskim.

„Miscellanea Historico-Archivistica” są czasopismem punktowanym, wykazywanym na dwóch listach ewaluacyjnych – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (4 pkt.) i w bazie IC Journals Master List. Index Copernicus International, oceniającej polskie i zagraniczne czasopisma naukowe (24,12 pkt).

 

 

 

 

 


Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny

Czasopisma archiwów państwowychPeriodyk ukazuje się od roku 1994, a od roku 2010 jest wydawany wspólnie przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim oraz Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości. Od początku redaktorem naczelnym jest dr hab. Dariusz Rymar – dyrektor archiwum. Do roku 2016 ukazały się 23 tomy „Rocznika”.

Pismo ma charakter historyczny i regionalny. Jego zasięg merytoryczny to przeszłość współczesnej ziemi gorzowskiej, średniowiecznej ziemi lubuskiej, zachodniej Wielkopolski i brandenburskiej Nowej Marchii. W „Roczniku” ukazują się artykuły i materiały o charakterze przyczynkarskim, biogramy ważniejszych osób związanych z regionem, publikacje źródeł z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie, bibliografia historii regionu (opracowywana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną). Od roku 2015 „Rocznik” uzyskał status czasopisma punktowanego (4 punkty).

Więcej informacji na temat Rocznika mozna znaleźć na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim

 

 

 

 

 


Szkice Archiwalno-Historyczne

Czasopisma archiwów państwowychPeriodyk wydawany przez Archiwum Państwowe w Katowicach od 1998 r. Od 2007 r. ukazuje się regularnie jako rocznik, ponadto przygotowywane są także numery specjalne. Na łamach czasopisma odnaleźć można teksty zarówno z zakresu historii, głównie dotyczących dziejów Śląska, jak i szeroko rozumianej archiwistyki oraz źródłoznawstwa.

Redaktorem naczelnym od 2007 r. jest dr hab. Piotr Greiner. Od 2011 r. „Szkice Archiwalno-Historyczne” są naukowym czasopismem parametryzowanym. Materiały publikowane w periodyku zaopatrzono streszczenia w językach niemieckim i angielskim. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Tomy starsze niż dwa lata zostają umieszczone on-line na stronie archiwum. Czasopismo posiada własną podstronę internetową, na której znajdują się wszelkie informacje i instrukcje wydawnicze obowiązujące przy przygotowywaniu artykułu.

 

 

 

 

 

 


Krakowski Rocznik Archiwalny

Czasopisma archiwów państwowychCzasopismo ukazuje się od 1995 roku. Zgodnie z zamierzeniem jego twórcy, dyrektora Sławomira Radonia, Rocznik udostępnia swoje łamy zarówno doświadczonym badaczom, jak i tym, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową. Publikowane są w nim materiały związane z historią Krakowa i szeroko pojętej Małopolski, dotyczące dziejów i zasobu archiwów oraz archiwistyki i nauk pomocniczych historii. Zawartość Rocznika to: artykuły, materiały źródłowe, zagadnienia archiwistyki, miscellanea, in memoriam, recenzje i omówienia oraz kronika.

W 2012 roku Rocznik został wpisany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na listę czasopism naukowych – lista B. Otrzymał wówczas 1 pkt. W 2013 r. po ponownej ocenie Rocznikowi przyznano 3 pkt., a w 2015 r. – 6 pkt. (utrzymane w 2016 r.).

Więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikowania artykułów znajduje się na stronie internetowej „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego”.

Wszystkie tomy Rocznika są dostępne on-line.

 

 

 

 

 


Rocznik Koszaliński

Czasopisma archiwów państwowychCzasopismo ukazuje się od 1965 r. i jest jednym z najdłużej funkcjonujących periodyków popularno-naukowych dokumentujących historię Pomorza. Początkowo funkcjonował, jako pismo Koszalińskiego Ośrodka Naukowo – Badawczego i wniósł istotny wkład w kształtowanie profesjonalnego środowiska naukowego, upowszechnianie programów badawczych, popularyzację dorobków twórczych z zakresu szeroko pojmowanej humanistyki i nauk społecznych. Jest motorem sprawczym wielu inicjatyw edytorskich.

Obecnie porusza istotne sprawy dla społeczności regionu i skupia szerokie grono autorów oraz współpracowników. Wywiera pozytywny wpływ na rozwój nauki i kultury lokalnej.

 

 

 

 

 

 

 


Teki Archiwalne [Seria nowa]

Czasopisma archiwów państwowychPeriodyk naukowy Archiwum Akt Nowych ukazujący się nieregularnie jako rocznik od 1996 roku. Materiały prezentowane na jego łamach pomieszczone są w czterech zasadniczych działach. Dział „Artykuły” zawiera opracowania dotyczące różnych zagadnień z zakresu teorii i metodyki archiwalnej, archiwoznawstwa, kancelarii współczesnej i dziejów najnowszych Polski i powszechnych. Dział „Miscellanea” prezentuje opracowane naukowo ważne, często nieznane źródła do dziejów XX wieku, pochodzące z zasobu AAN. Dział „Informacje o zasobach archiwalnych” przynosi pogłębioną charakterystykę wybranych zespołów archiwalnych z zasobu AAN i innych archiwów polskich, a także poloników w archiwach obcych, natomiast w „Kronice” można odnaleźć informacje dotyczące ciekawszych nabytków w zasobie AAN, jego aktywności edukacyjnej i naukowej oraz przegląd bieżących wydarzeń. Ponadto na łamach czasopisma publikowane są nieregularnie recenzje wydawnictw zwartych i periodyków z zakresu archiwistyki, a także wspomnienia pośmiertne.

 

 

 

 

 

 


Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne

Czasopisma archiwów państwowychRocznik wydawany przez Archiwum Państwowe w Kielcach wraz z Kieleckim Towarzystwem Naukowym. Poszczególne tomy czasopisma zawierają artykuły naukowe, edycje źródeł, recenzje i omówienia, kronikę oraz sylwetki archiwistów. Na jego łamach publikowane są teksty z zakresu metodyki archiwalnej, archiwoznawstwa, a także opracowania o charakterze historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów regionu między Wisłą a Pilicą. „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” są periodykiem recenzowanym, od 2015 r. znajdują się w wykazie czasopism punktowanych w części B.

Więcej informacji na temat czasopisma znaleźć mozna na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Kielcach.

 

 

 

 

 

 

 

 


Apla. Biuletyn Archiwum Państwowego w Lublinie

Czasopisma archiwów państwowychBiuletyn popularyzuje działalność i zasób Archiwum Państwowego w Lublinie i oddziałów zamiejscowych. Przybliża i zapowiada organizowane przez archiwum wydarzenia związane z zasłużonymi dla Polski postaciami i z obchodami rocznic o charakterze regionalnym i państwowym. W działach „Archiwistyka dla wszystkich” i „Archiwistyka dla zaawansowanych” zamieszczane są artykuły z dziedziny teorii i praktyki archiwalnej, archiwoznawstwa, konserwacji i digitalizacji. Biuletyn skierowany jest przede wszystkim do użytkowników zasobu archiwalnego, uczniów i studentów historii i archiwistyki.

Od numeru 1 (8) 2013 ukazuje się jako kwartalnik. Dostępny w wersji papierowej i cyfrowej. Więcej informacji o periodyku znajduje się na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Lublinie.

 

 

 

 

 

 

 


Studia Archiwalne

Czasopisma archiwów państwowychUkazująca się nieregularnie publikacja jest przedsięwzięciem wydawniczym realizowanym przez Archiwum Państwowe w Lublinie. Na łamach pisma podejmowana jest i prezentowana szeroko rozumiana problematyka archiwalna łącząca w sobie zagadnienia archiwistyki i archiwoznawstwa z uwzględnieniem ściśle związanych z warsztatem pracy archiwisty nauk pomocniczych historii i źródłoznawstwa. Studia pomyślane jako seria wydawnicza, przyjęły postać typową dla czasopism. W każdym tomie są obecne wszystkie podstawowe działy czasopiśmiennicze, takie jak:   „Rozprawy i studia”, „Materiały i źródła”, „Przeglądy, dyskusje, propozycje”, „Recenzje”, „Kronika”.

 

 

 

 

 

 

 

 


Rocznik Łódzki

Czasopisma archiwów państwowychCzasopismo wydawane przez Archiwum Państwowe w Łodzi i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi to periodyk poświęcony historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Łodzi i regionu łódzkiego. Materiały zamieszczane na jego łamach koncentrują się głównie na zagadnieniach dotyczących XIX i XX wieku. Autorzy, których prace publikowane są w wydawnictwie, związani są głównie z Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego (pracownicy, doktoranci, habilitanci) oraz archiwami państwowymi w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim.

Pierwsze trzy numery „Rocznika Łódzkiego” ukazały się jeszcze w okresie międzywojennym (1928, 1931, 1933), po reaktywacji w roku 1958 ukazuje się regularnie w formie rocznika. Redaktorem naczelnym periodyku jest aktualnie prof. dr hab. Jarosław Kita. Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łodzi dostępne są wybrane numery czasopisma.

 

 

 

 

 

 

 


Badania nad dziejami regionu piotrkowskiego

Czasopisma archiwów państwowychW czasopiśmie publikowane są przede wszystkim prace z zakresu historii regionalnej, archiwistyki i muzealnictwa. Wydawnictwo podzielone zostało na cztery części: „Artykuły i Materiały”, „Miscellanea”, „Kronika” i „Recenzje, Polemiki, Omówienia”. W części pierwszej zamieszczane są artykuły i rozprawy, w części drugiej drobne prace i przyczynki, w części trzeciej sprawozdania z najważniejszych wydarzeń naukowych i edukacyjnych, w których partycypują wydawcy, zaś w części czwartej recenzje i omówienia książek o tematyce historycznej, archiwalnej i muzealnej. Każdy tom posiada osobnych recenzentów naukowych. Czasopismo ukazuje się nieregularnie.

Wydawcą periodyku jest Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim i Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. W komitecie redakcyjnym zasiadają archiwiści, muzealnicy oraz historycy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

 

 

 

 

 


Płockie Zeszyty Archiwalne

Czasopisma archiwów państwowych„Płockie Zeszyty Archiwalne” są wydawnictwem młodym. Pierwszy tom ukazał się w 2010 roku nakładem Archiwum Państwowego w Płocku oraz Stowarzyszenia Archiwistów Płockich Oddział w Płocku. Decyzją Kolegium Redakcyjnego jego łamy przeznaczone są przede wszystkim dla osób stojących na początku kariery naukowej. Ze względu na regionalny charakter „Zeszytów” wydawca założył, że publikowane w nich będą materiały oparte na źródłach płockiego archiwum, same źródła oraz recenzje publikacji opracowanych na podstawie płockich archiwaliów. Czasopismo obejmuje artykuły, recenzje i polemiki, kronikę oraz in memoriam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny

Czasopisma archiwów państwowychProblematyka powstałego w 1995 roku periodyku obejmuje treści z obszaru nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem historii i archiwistyki. Struktura publikacji obejmuje: artykuły, źródła oraz kronikę i recenzje. Tematyka czasopisma dotyczy przede wszystkim terenu Mazowsza Płockiego, Północnego i Zachodniego rozumianego jako region geograficzno – historyczny. Prezentowane opracowania dotyczą historii wspomnianego obszaru oraz archiwaliów z nim związanych. Zakres chronologiczny prezentowanych artykułów nie jest ograniczony, ale dominująca jest historia XIX i XX wieku.

Na łamach czasopisma prezentowany jest również dorobek naukowy, wystawienniczy i popularyztorsko-edukacyjny Archiwum Państwowego w Płocku. Publikowane są także źródła z zasobu płockiego Archiwum.

 

 

 

 

 

 

 


Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny

Czasopisma archiwów państwowych„Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny” wydawany jest od 1993 roku przez Archiwum Państwowe w Poznaniu i poznański Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Od 2013 roku współwydawcą jest także Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM w Poznaniu. Redaktorem czasopisma jest Przemysław Wojciechowski.

Periodyk poświęcony jest problematyce historii Poznania i Wielkopolski oraz zagadnieniom archiwalnym. Rocznik zawiera następujące działy: „Artykuły”, „Studia i materiały”, „Recenzje i noty bibliograficzne”, „Sympozja, zjazdy, konferencje, sprawozdania naukowe”, „In memoriam”. Spis treści tłumaczony jest na trzy języki obce: angielski, francuski i niemiecki.

Na łamach pisma pojawiają się też komunikaty o spuściznach archiwalnych znajdujących się w zbiorach specjalnych bibliotek poznańskich, a także w zasobie innych archiwów i muzeów. W czasopiśmie zamieszczane są regularnie teksty typowo historyczne, wiążące się z tematyką regionalną ale też artykuły z zakresu archiwistyki, kształcenia archiwistów.

Poszczególne numery są zdigitalizowane i zamieszczone na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu.

 

 

 


Przegląd Archiwalno-Historyczny

Czasopisma archiwów państwowychCzasopismo wydawane jest od 2014 r. jako wspólne przedsięwzięcie Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł jest ściśle związany ze swoim poprzednikiem – wyrósł z „Poznańskiego Rocznika Archiwalno-Historycznego”, którego pierwszy numer ukazał się w 1991 r.

Nowe czasopismo ma formułę otwartą – publikuje artykuły z zakresu szeroko rozumianej archiwistyki oraz historii. Jego zawartość nie jest przy tym ograniczona jedynie do tej problematyki – to miejsce dla wypowiedzi przedstawicieli wielu dyscyplin z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych. „Przegląd Archiwalno-Historyczny” jest forum otwartym nie tylko dla miejscowego środowiska archiwistów i historyków – obecni są na nim także autorzy z zagranicy. Czasopismo przyjmuje rozprawy i artykuły, drobniejsze edycje źródłowe i recenzje.

 

 

 

 

 

 

 


Rocznik Historyczno-Archiwalny

Czasopisma archiwów państwowych

Periodyk zaczął ukazywać się w roku 1979, będąc wówczas pierwszym regionalnym czasopismem archiwalnym w Polsce. Wydawnictwo powstało dzięki inicjatywie dr. Zdzisława Koniecznego, ówczesnego dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu. Drukiem ukazały się już 24 tomy „Rocznika” – z zawartością niemal wszystkich można zapoznać się drogą elektroniczną na stronie internetowej archiwum.

Głównym celem periodyku jest popularyzowanie wiedzy o historii Polski południowo-wschodniej, zasobie archiwalnym przemyskiego Archiwum Państwowego i innych archiwów oraz prezentowanie wyników badań nad historią regionu. Każdy tom zawiera następujące działy: „Historia”, „Archiwistyka”, „Źródła”, „Kronika”, „Recenzje i omówienia”.

 

 

 

 

 

 

 


Rocznik Jeleniogórski. Pismo Regionu Karkonoszy

Czasopisma archiwów państwowychPeriodyk o charakterze popularnonaukowym, ukazujący się od 1963 roku. Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką Sudetów Zachodnich (łącznie ze stroną czeską), a w szczególności z zakresu historii, archeologii, turystyki, geografii, socjologii, gospodarki i ekonomii, przyrody i innych nauk oraz działalnością organizacji społecznych. Posiada stałe działy: artykuły (wyłącznie teksty naukowe); materiały – wspomnienia – źródła; varia; sprawozdania; recenzje i noty wydawnicze; nekrologii; kronika jeleniogórska za ostatni rok.

Wydawcą pisma jest Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, wspierane przez Karkonoskie Towarzystwo Naukowe, a współwydawcą Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze.

 

 

 

 

 

 

 

 


Prace Archiwalno-Konserwatorskie

Czasopisma archiwów państwowychPeriodyk naukowy „Prace Archiwalno-Konserwatorskie” wydawany od 1976 roku jest najstarszym z powojennych czasopism archiwów państwowych. Publikowane są w nim artykuły na tematy źródłoznawcze, głównie informujące o zasobie siedleckiego archiwum, a także dotyczące archeologii, historii sztuki i architektury. Prezentowane są w nim również dzieje różnych instytucji kulturalnych, sylwetki ludzi zasłużonych dla Podlasia, materiały bibliograficzne. Tematem często podejmowanym przez archiwistów jest źródłoznawstwo, kwestie dotyczące dziejów Kościoła katolickiego, problematyka żydowska, mniejszości wyznaniowych. Publikowane są również źródła oraz artykuły poświęcone różnym aspektom historii Siedlec.

Więcej informacji na temat czasopisma można znaleźć na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Siedlcach.

 

 

 

 

 

 

 


Rocznik Augustowsko-Suwalski

Czasopisma archiwów państwowych„Rocznik Augustowsko-Suwalski” wydawany przez Archiwum Państwowe w Suwałkach i Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe i Muzeum Okręgowe w Suwałkach to naukowe pismo regionalne, ukazujące się nieprzerwanie od 2001 roku. Każdy tom rocznika składa się z podstawowych działów: „Studia i artykuły”, „Komunikaty”, „Materiały” (publikacje źródeł), „Recenzje, dyskusje, polemiki”, „Kronika”, z informacjami o działalności wydawców, „Skorowidze nazw osobowych i geograficznych”, „Noty o autorach”. W niektórych tomach prezentowane są materiały z konferencji naukowych oraz publikacje biograficzne w dziale „Sylwetki”.

Bibliografia tomów I–V rocznika ukazała się jako dodatek do tomu V, zaś bibliografię tomów VI–X zawiera tom XI. W wydawnictwie dominuje tematyka historyczna, także z dziedziny archeologii, związana głównie z dziejami Suwalszczyzny. Pojawiają się też materiały o tematyce przyrodniczej, o stanie i ochronie środowiska naturalnego regionu, zwłaszcza Wigierskiego Parku Narodowego.

Periodyk jest dostepny w wersji on-line na stronie internetowej Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego.

 

 

 

 

 


Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne

Czasopisma archiwów państwowychRocznik Archiwum Państwowego w Szczecinie ukazuje się od 2017 roku. Tytuł ten zastąpił wydawany w latach 1978–2016 „Szczeciński Informator Archiwalny”. Na zawartość „SSAH” składają się artykuły z obszaru archiwistyki oraz dotyczące zagadnień historycznych skupione w dziale „Studia i materiały”. Pozostałe działy rocznika to „Recenzje i omówienia”, „Z praktyki archiwalnej” oraz „Kronika Archiwum Państwowego w Szczecinie”.

Czasopismo stanowi forum wypowiedzi dla archiwistów i badaczy z innych dziedzin oraz naukowców zza granicy, mogących prezentować na łamach swoje dokonania z zakresu szeroko pojętej humanistyki. Każdy artykuł naukowy i przeglądowy przechodzi dwustopniowy proces recenzowania. Wszystkie artykuły zaopatrzone są w streszczenia, w tym w języku angielskim.

„SSAH” ukazuje się pod koniec każdego roku kalendarzowego. Pierwotną jego wersją jest forma papierowa.

Po szczegółowe informacje o czasopiśmie i redakcji „Szczecińskich Studiów Archiwalno-Historycznych” zapraszamy na stronę internetową http://ssah.szczecin.pl/, gdzie m.in. nieodpłatnie udostępnione są online kolejne tomy periodyku.

 

 

 

 

 


Szczeciński Informator Archiwalny

Czasopisma archiwów państwowychW 1978 roku wydano pierwszy numer czasopisma (wówczas półrocznika) pn. „Informator Archiwalny” pod red. Zdzisława Chmielewskiego. Od 1985 roku ukazywał się w formie rocznika pod zmienioną nazwą „Szczeciński Informator Archiwalny” (od 1988 roku pod red. Marii Frankel). Na zawartość periodyku składały się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące, zwłaszcza pomorskie, źródła archiwalne. Czasopismo w całości przygotowywane było przez pracowników szczecińskiego archiwum, którzy publikowali na jego łamach efekty swoich badań naukowych i opracowań archiwalnych. Znajdowały się w nim również artykuły historyków i archiwistów także spoza regionu zachodniopomorskiego.

W 2016 roku ukazał się ostatni 25. numer tego czasopisma. Zostało ono zastąpione przez „Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne”.

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości poszczególnych wydań periodyku dostępne są na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Szczecinie.

 

 

 

 

 


Kronika Szczecina

Czasopisma archiwów państwowychUkazujący się od 1983 roku periodyk poświęcony jest historii i współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności Rady Miejskiej i Zarządu Miasta w danym roku, oddzielne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom i ludziom morskiego Szczecina, bieżącym wydarzeniom kulturalnym, naukowym, społecznym. „Kronikę” uzupełnia bibliografia Szczecina za dany rok, kalendarium najważniejszych wydarzeń oraz nekrologia. Rocznik szczeciński jest jedyną publikacją rejestrującą życie miasta, niezwykle często wykorzystywaną przez szczecinian.

W latach 1983–2016 wydawcą „Kroniki Szczecina” było Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie. Czasopismo powstawało na zlecenie i we współpracy z Urzędem Miejskim w Szczecinie. Na tomie XXXIV „Kroniki” za lata 2015–2016 szczecińskie Archiwum Państwowe zakończyło prace redakcyjne nad tym czasopismem, przekazując je nowemu wydawcy – Uniwersytetowi Szczecińskiemu.

 

 

 

 

 

 

 


Kronika Warszawy

Czasopisma archiwów państwowych„Kronika Warszawy” została powołana przez Zarząd Miejski Warszawy w 1925 r. jako symbol stabilizacji życia w mieście, a zarazem płaszczyzna wymiany opinii o historii, gospodarce i sytuacji społeczno-politycznej Warszawy. Ukazywała się początkowo jako miesięcznik, później jako kwartalnik, a od 2011 r. jako półrocznik. Jej pierwszym redaktorem był Zygmunt Limanowski. Obecnie jest wydawana przez Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Dom Spotkań z Historią. Na jej łamach publikowane są teksty w ramach działów: „Artykuły i materiały”, „Z życia archiwów warszawskich”, „Sprawozdania”, „Recenzje i omówienia”, „Pro memoria”, „Bibliografia varsavianów”. „Kronika Warszawy” to periodyk, który porusza tematy ważne dla historii miasta. Czasopismo na przestrzeni blisko stulecia zyskało renomę najważniejszego historyczno-archiwalnego przeglądów varasvianów.

 

 

 

 

 

 

 


Archiwariusz Zamojski

Czasopisma archiwów państwowych„Archiwariusz Zamojski” to rocznik o charakterze naukowym poświęcony historii regionu. Jego zawartość stanowią publikacje powstające przede wszystkim w oparciu o zasób aktowy zamojskiego archiwum, a także innych archiwów, jeśli łączą się tematycznie z Zamojszczyzną. Wydawany jest od 2002 roku w formacie B5 i objętości 140-160 stron. Od wielu lat „Archiwariusz” jest jedynym w Zamościu periodykiem naukowym poświęconym historii regionalnej. Zawartość czasopisma prezentowana jest w działach: „Z archiwalnych półek” (opracowania), „Źródła i źródełka” (publikacje źródłowe), „Pomoce archiwalne” i „Wiadomości Archiwalne”. Do 2013 roku ukazało się XII tomów „Archiwariusza Zamojskiego”, zawierających ponad 150 publikacji.

Wszystkie wydania „Archiwariusza” dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zamościu.

 

 

 

 

 

 

 


Prace Historyczno-Archiwalne

Czasopisma archiwów państwowychCzasopismo ukazuje się od 1993 roku i jest wspólnym przedsięwzięciem Archiwum Państwowego w Rzeszowie i rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tematyka większości publikacji dotyczy historii południowo-wschodniej Polski, dziejów Galicji, mniejszości narodowych i religijnych, zagadnień społeczno-gospodarczych tego obszaru i II wojny światowej. W każdym tomie są publikowane źródła archiwalne, dotyczące tego terenu. Czasopisma wspiera publikacje archiwistów i młodych pracowników nauki.

Wszystkie wydania periodyku są dostępne on-line.