Archeion

Archeion

ARCHEION” (ISSN 0066–6041)

Jest najstarszym wydawanym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym sprawom archiwalnym. Zostało utworzone w Warszawie w 1926 r., zaś pierwszy jego tom ukazał się drukiem w roku następnym (1927). Założycielem i pierwszym redaktorem „Archeionu” był Stanisław Ptaszycki (do 1931). Do wybuchu drugiej wojny światowej ukazało się 16 tomów periodyku. Po wojnie „Archeion” reaktywowano (1948) — ukazał się wówczas łączony tom 17–18. Do roku 1951 był organem Wydziału Archiwów Państwowych, a następnie (do dziś) Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, która jest zarazem wydawcą czasopisma.

Na łamach „Archeionu” publikowane są teksty w ramach następujących działów: „Problemy archiwistyki”, „Teoria i metodyka archiwalna”, „Archiwoznawstwo”, „Z warsztatu historyka i archiwisty”, „Omówienia i recenzje”, „Przegląd czasopism”, „Kronika”, „Wspomnienia pośmiertne”. Poruszają one zagadnienia z zakresu archiwistyki traktowanej zarówno jako dyscyplina, jak i działalność praktyczna. Każdy z artykułów opatrzony jest streszczeniami obcojęzycznymi (angielskie, francuskie, rosyjskie). Czasopismo jest recenzowane.

„Archeion” figuruje w międzynarodowej bazie indeksacyjnej Index Copernicus International (ICI) Journals Master List, liczącej obecnie ponad 22 000 czasopism, w tym 3000 z Polski. W bazie rejestrowane są czasopisma naukowe, które pozytywnie przeszły wielowymiarową parametryzację. Potwierdzeniem indeksacji w tej bazie jest uzyskany wskaźnik liczbowy ICV (Index Copernicus Value). „Archeion” uzyskał wskaźnik ICV w wysokości 65,64 pkt.

Ze względu na fakt, iż „Archeion” jest czasopismem publikowanym równolegle w wersji tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej (online), Redakcja informuje, że wersją pierwotną czasopisma jest wydanie tradycyjne („papierowe”).

RADA PROGRAMOWA

prof. Władysław Stępniak (przewodniczący Rady Redakcyjnej), dr hab. Marlena Jabłońska, prof. Norbert Kasparek, prof. Wojciech Krawczuk, prof. Janusz Łosowski, prof. Iryna Matiash, dr hab. Dariusz Rymar, prof. Krzysztof Skupieński, prof. Janusz Tandecki, prof. Janusz Zbudniewek.

REDAKCJA

dr Wojciech Woźniak (redaktor naczelny), dr Anna Laszuk, dr Grzegorz Mędykowski, dr Bartosz Nowożycki, dr Henryk Niestrój, dr Violetta Urbaniak (redaktor merytoryczny i sekretarz naukowy Redakcji).

ADRES REDAKCJI:

„ARCHEION”
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
02–517 Warszawa
ul. Rakowiecka 2D
Polska
tel. 22 565 46 00, 22 565 46 31
e-mail: archeion@archiwa.gov.pl
https://www.archiwa.gov.pl

Ogłoszenia i komunikaty Redakcji „ARCHEIONU”

Redakcja „Archeionu” jest adresatem licznych postulatów i próśb środowisk naukowych i akademickich z Polski i z zagranicy o udostępnienie on-line, w postaci plików PDF, tomów od 1 do 16 „Archeionu” wydanych w latach 1927-1938. Pragnąc zadośćuczynić tym prośbom zwracamy się do wszystkich osób, które mogą posiadać autorskie prawa majątkowe do tekstów opublikowanych na łamach naszego czasopisma, o nawiązanie kontaktu z Redakcją za pośrednictwem poczty elektronicznej (archeion@archiwa.gov.pl) lub tradycyjnej (02–517 Warszawa, ul. Rakowiecka 2 D).

Wyrażamy gotowość natychmiastowego uregulowania wszelkich należności wynikających z tytułu autorskich praw majątkowych.

Redakcja zaprasza do publikowania na łamach „Archeionu”. Teksty przeznaczone do druku prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną (adres: archeion@archiwa.gov.pl).

Przygotowując teksty autorskie, prosimy wziąć pod uwagę INSTRUKCJĘ WYDAWNICZĄ.

Redakcja zastrzega sobie prawo recenzowania i adiustowania nadsyłanych materiałów. Teksty przeznaczone do druku prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną (adres: archeion@archiwa.gov.pl).

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące publikowania w „Archeionie” prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (archeion@archiwa.gov.pl) lub telefonicznie do sekretarza naukowego Redakcji (22 635 92 42/43 w. 117).

PROCEDURA „GHOSTWRITING”

Chcąc zapewnić czytelników, iż autorzy tekstów publikowanych w „Archeionie” w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej), Redakcja informuje o wszelkich podmiotach mających udział w tworzeniu czasopisma, zwłaszcza w zakresie merytorycznym, rzeczowym lub finansowym.

W celu przeciwdziałania wypadkom ukrywania autorstwa („ghostwriting”) lub przypisywania sobie autorstwa cudzych tekstów („guest authorship”, „honorary authorship”) wprowadzono następujące procedury:

– Redakcja wymaga od autorów tekstów ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst;
– Redakcja informuje, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.);
– Redakcja podaje informacje o źródłach finansowania publikacji;
– Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

OŚWIADCZENIE AUTORA

 

RECENZENCI „ARCHEIONU”

prof. UW, dr hab. Stefan Ciara (Uniwersytet Warszawski)
prof. UMK, dr hab. Waldemar Chorążyczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Robert Degen (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. Edward Kołodziej (Uniwwersytet MariiCurie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. UMK, dr hab. Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. UAM, dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

PROCEDURA RECENZOWANIA

1. Do oceny każdego tomu powołuje się minimum dwóch recenzentów zewnętrznych (spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji).
2. Lista recenzentów „Archeionu” zamieszczana jest powyżej.
3. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości („double-blind review proces”) lub — w wypadku przekazania do recenzji tekstów autorskich opatrzonych nazwiskiem twórcy — recenzent podpisuje oświadczenie o braku konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem i autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do 2. stopnia, związek małżeński, konflikt), zawodowe (wynikające z podległości zawodowej) lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
4. W wypadku tekstów obcojęzycznych co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora tekstu.
5. Teksty złożone do wydania w poszczególnych tomach „Archeionu” podlegają ocenie merytorycznej, tj. recenzji, która zawsze ma postać pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem recenzenta dotyczącym warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Warunkiem dopuszczenia tekstu do druku na łamach czasopisma jest pozytywna recenzja danego artykułu.
7. Oceniając teksty przeznaczone do publikacji, recenzenci kierują się kryteriami kwalifikowania/odrzucenia artykułu składającymi się na formularz recenzji, tj. zwracają uwagę, czy:
a) tematyka poruszona w artykule odpowiada profilowi rocznika?
b) tytuł artykułu odpowiada jego treści?
c) struktura artykułu jest adekwatna do tytułu?
d) cel pracy został wyraźnie sformułowany?
e) objętość artykułu jest właściwa (może mógłby być krótszy lub dłuższy)?
f) język i styl są poprawne?
g) liczba odnośników do literatury przedmiotu jest wystarczająca?
h) jakie drobne uzupełnienia autora uczyniłyby artykuł bardziej zrozumiałym dla czytelnika?
i) artykuł w obecnej wersji może być dopuszczony do publikacji?
j) artykuł może być dopuszczony do publikacji po ewentualnych poprawkach? Jakich?

FORMULARZ RECENZJI

 

DYSTRYBUCJA

Dystrybucję „Archeionu” prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu. Zamówienia oraz zapytania dotyczące możliwości zakupu poszczególnych tomów czasopisma prosimy kierować na adres:
Archiwum Państwowe w Przemyślu
ul. Lelewela 4
37–700 Przemyśl
tel. 16 670 35 38; fax 16 670 76 34
e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl
www.przemysl.ap.gov.pl
„ARCHEION” ONLINE

Spisy treści tomów 1-50 oraz 95-112 zawierają hiperłącza. Kliknięcie na tytuł artykułu automatycznie przenosi do jego treści.

 

Spis rzeczy zawartych w pierwszych pięćdziesięciu tomach „ARCHEIONU”  I (1927)-L (1968)  

 1. ARCHEION 1 (1927)
 2. ARCHEION 2 (1927)
 3. ARCHEION 3 (1928)
 4. ARCHEION 4 (1928)
 5. ARCHEION 5 (1929)
 6. ARCHEION 6-7 (1930)
 7. ARCHEION 8 (1930)
 8. ARCHEION 9 (1931)
 9. ARCHEION 10 (1932)
 10. ARCHEION 11 (1933)
 11. ARCHEION 12 (1934)
 12. ARCHEION 13 (1935)
 13. ARCHEION 14 (1936)
 14. ARCHEION 15 (1937-1938)
 15. ARCHEION 16 (1938-1939)
 16. ARCHEION 17 (1948)
 17. ARCHEION 18 (1948)
 18. ARCHEION 19 (1951) i ARCHEION 20 (1951)
 19. ARCHEION 21 (1952)
 20. ARCHEION 22 (1954)
 21. ARCHEION 23 (1954)
 22. ARCHEION 24 (1955)
 23. ARCHEION 25 (1956)
 24. ARCHEION 26 (1956)
 25. ARCHEION 27 (1957)
 26. ARCHEION 28 (1958)
 27. ARCHEION 29 (1958)
 28. ARCHEION 30 (1959)
 29. ARCHEION 31 (1959)
 30. ARCHEION 32 (1960)
 31. ARCHEION 33 (1960)
 32. ARCHEION 34 (1961)
 33. ARCHEION 35 (1961)
 34. ARCHEION 36 (1962)
 35. ARCHEION 37 (1962)
 36. ARCHEION 38 (1962)
 37. ARCHEION 39 (1963)
 38. ARCHEION 40 (1964)
 39. ARCHEION 41 (1964)
 40. ARCHEION 42 (1965)
 41. ARCHEION 43 (1966)
 42. ARCHEION 44 (1966)
 43. ARCHEION 45 (1966)
 44. ARCHEION 46 (1967)
 45. ARCHEION 47 (1967)
 46. ARCHEION 48 (1968)
 47. ARCHEION 49 (1968)
 48. ARCHEION 50 (1968)

 


 1. ARCHEION 95 (1995)
 2. ARCHEION 96 (1996)
 3. ARCHEION 97 (1997)
 4. ARCHEION 98 (1997)
 5. ARCHEION 99 (1998
 6. ARCHEION 100 (1999)
 7. Bibliografia zawartości nr 1-100 (2000)
 8. ARCHEION 101 (2000)
 9. ARCHEION 102 (2000)
 10. ARCHEION 103 (2001)
 11. ARCHEION 104 (2002)
 12. ARCHEION 105 (2003)
 13. ARCHEION 106 (2003)
 14. ARCHEION 107 (2004)
 15. ARCHEION 108 (2005)
 16. ARCHEION 109 (2006)
 17. ARCHEION 110 (2010)
 18. ARCHEION 111 (2010)
 19. ARCHEION 112 (2011)
 20. ARCHEION 113 (2012)
 21. ARCHEION 114 (2013)
 22. ARCHEION 115 (2014)
 23. ARCHEION 116 (2015)
 24. ARCHEION 117 (2016)
 25. ARCHEION 118 (2017)

 


 

Redakcja „Archeionu” jest adresatem licznych postulatów i próśb środowisk naukowych i akademickich z Polski i z zagranicy o udostępnienie on-line, w postaci plików PDF, tomów od 1 do 50 „Archeionu” wydanych w latach 1927-1968. Pragnąc zadośćuczynić tym prośbom zwracamy się do wszystkich osób, które mogą posiadać autorskie prawa majątkowe do tekstów opublikowanych na łamach naszego czasopisma, o nawiązanie kontaktu z Redakcją za pośrednictwem poczty elektronicznej (archeion@archiwa.gov.pl) lub tradycyjnej (02–517 Warszawa, ul. Rakowiecka 2 D). Wyrażamy gotowość natychmiastowego uregulowania wszelkich należności wynikających z tytułu autorskich praw majątkowych.