Współdziałanie polskich archiwów z archiwami Unii Europejskiej

Wejście Polski do Unii Europejskiej wiązało się z szeregiem nowych wyzwań także dla archiwów państwowych. Z jednej strony ujawniły się wówczas różnice w statusie finansowym oraz w technologicznym zaawansowaniu pomiędzy archiwami „starej” Unii a archiwami Europy Środkowo-Wschodniej. Z drugiej strony, nawiązanie intensywnych i bezpośrednich kontaktów z partnerami zachodnimi stworzyło archiwom polskim możliwości czerpania z wielu doświadczeń związanych m.in. z informatyzacją kraju, dokumentacją elektroniczną, szybkim dostępem obywateli do informacji zawartych w zasobach archiwalnych, nowoczesnymi technikami multimedialnego prezentowania zbiorów. Odpowiadając na te wyzwania, archiwa polskie włączyły się w europejskie projekty edukacyjne oraz w pracę wielu unijnych grup roboczych.

W ubiegłych latach polscy archiwiści uczestniczyli w wielu międzynarodowych konferencjach, seminariach i spotkaniach w ramach grup roboczych ds. archiwów w Unii Europejskiej. Jako priorytetowe traktowane były tematy związane ze standardami opisu dokumentów elektronicznych: EAD (Encoded Archival Description), EAC (Encoded Archival Context) i METS (Metadata Encoding and Transmission Standards) umożliwiające wymianę informacji i metadanych nt. zdigitalizowanych i cyfrowych dokumentów, tworzenia bibliotek cyfrowych, nowoczesnych metod zarządzania informacją oraz masowego przechowywania danych. Przedyskutowano wiele istotnych kwestii dotyczących digitalizacji oraz konserwacji archiwaliów. Przedstawiciele polskich archiwów wnosili z powodzeniem swoje doświadczenia i wiedzę fachową, jak też pozyskiwali nowe informacje do wykorzystania w praktyce archiwów polskich. Do najważniejszych tego typu grup należały:

1) High Level Expert Group on Digital Libraries
2) Advisory Committee on the Collection of Private Archives by the European  University  Institute in Florence
3) European Archives Group
a) EAG working group – Protection of Archival Holdings from Theft
b) EAG working group – Internet Portal for Archives in Europe
4) Strategy Group for Coordination Library, Archives and Museum Cooperation in the European Digital Library
5) European Working Group on Disaster Prevention

W ostatnich kilku latach stałe spotkania organizowane były jedynie w ramach Europejskiej Grupy Archiwalnej (najczęściej połączone z obradami EBNA – European Board of National Archivists) oraz w gremiach konserwatorów z archiwów UE.

Przedstawiciele Naczelnego Dyrektora czynnie uczestniczą w pracach organizacji międzynarodowych takich jak: Międzynarodowa Rada Archiwów, UNESCO, EBNA (Europejska Rada Archiwów Narodowych), EURASICA (forum skupiające archiwa krajów Europy Wschodniej i Azji), DLM-Forum (gremium stanowiące platformę współpracy między archiwami państwowymi a organizacjami sektora prywatnego w zakresie zarządzania dokumentacją tradycyjna i  elektroniczną).