Archiwa w polityce historycznej państwa

Przedsięwzięcia realizowane przez NDAP i archiwa państwowe kształtują politykę historyczną państwa oraz pomagają eliminować wiele stereotypów funkcjonujących w społecznościach innych krajów. Wspólne inicjatywy o charakterze międzynarodowym zarówno przybliżają do siebie społeczeństwa poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy o przeszłości, jak również utrwalają pozytywny wizerunek naszego kraju i wkładu w dzieje Europy.

Współpraca z archiwami brytyjskimi

Przykładem tego typu pozytywnych działań może być zrealizowany wspólnie z archiwami brytyjskimi duży projekt historyczny, poświęcony współpracy wywiadu polskiego i brytyjskiego w latach II wojny światowej. Opublikowane po długiej kwerendzie 2 tomy dokumentów pozwoliły na przypomnienie, a w wielu wypadkach uświadomienie opinii publicznej Europy, jak ważny był wkład Polski i Polaków w tej dziedzinie.

Index Pamięci

Przypominaniu prawdy historycznej oraz eliminowaniu stereotypów w stosunkach polsko-żydowskich służy realizowany ze znaczącym udziałem polskich archiwów program Index Pamięci Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc Żydom. Obszerna kwerenda prowadzona przez polskich archiwistów, a koordynowana przez NDAP w archiwach zagranicznych (niemieckich, ukraińskich, amerykańskich, izraelskich) pozwala na kompleksowe zbadanie skali zjawiska oraz zebranie rzetelnej wiedzy na temat okupacyjnej rzeczywistości w Polsce.

Pamięć świata

Program „Pamięć świata”, realizowany pod auspicjami UNESCO, dzięki propagowaniu z udziałem archiwów wiedzy o naszej przeszłości, opartej na ważnych dokumentach, ukazuje Europie Polskę w nowym świetle. Dla przykładu, udostępnienie opinii publicznej w innych krajach aktu konfederacji warszawskiej z 1573 r. gwarantującego wszystkim wyznaniom w Rzeczypospolitej wolność religijną uświadamia szerokim kręgom odbiorców, że tradycja tolerancji, otwartości na inne nacje i wyznawców innych religii ma głębokie korzenie w polskiej społeczności.

Podobny wydźwięk miały uroczystości związane z wpisaniem na światową listę dziedzictwa dokumentacyjnego UNESCO aktu Unii Lubelskiej z 1569 r. Wniosek polski został wsparty przez służby archiwalne z państw tworzących niegdyś Rzeczpospolitą (Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina), zamieszkiwaną przez wiele narodów i przedstawicieli wielu wyznań.

Straty wojenne i represje pod okupacją niemiecką

Ogromne wsparcie ze strony archiwów państwowych otrzymali w ubiegłych latach wykonawcy programu: Straty wojenne i represje pod okupacją niemiecką. Na cele projektu zebrano prawie 1 mln wpisów w komputerowych bazach danych stworzonych w archiwach państwowych, będą też prowadzone dalsze badania, w tym w ośrodkach za granicą, w których archiwiści mają już znaczące rozpoznanie.