Konkurs „Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 – priorytet digitalizacja”

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych działając na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 – priorytet digitalizacja”

1. Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie i powierzenie podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego w dziedzinie ochrony dóbr kultury. Konkurs pozwoli na identyfikację najwartościowszych projektów służących upowszechnieniu i zachowaniu poprzez digitalizację materiałów archiwalnych wchodzących do ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego, o których mowa w art. 1 ustawy archiwalnej.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi:

1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł).

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczony jest w: Biuletynie Informacji Publicznej NDAP, na stronie internetowej www.archiwa.gov.pl oraz w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu otwartego „Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 – priorytet digitalizacja”.

4. Termin składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną ofertę należy przesłać na adres:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 – priorytet digitalizacja”
lub złożyć w kancelarii urzędu, ul. Rakowiecka 2D, w godzinach 9.00-16.00 od poniedziałku do piątku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2016 r., godz. 16.00.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Oferty będą oceniane przez zespół ekspertów powołanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone do dnia 12 sierpnia 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej NDAP, na stronie internetowej www.archiwa.gov.pl w oraz w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, z zastrzeżeniem prawa NDAP do zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu.

6. Wszelkie ewentualne pytania w sprawie konkursu ofert należy kierować na adres: dotacje@archiwa.gov.pl

7. Ofertę i późniejsze sprawozdanie należy opracować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

 

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu „Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 – priorytet digitalizacja”  [pdf, 607 KB]

Załącznik nr 1 do regulaminu – katalog dobrych praktyk digitalizacji materiałów archiwalnych [pdf, 1 876 KB]

Załącznik nr 2 do regulaminu – kosztorys oferty [310 KB]

Załączniki nr 3 i 4 do regulaminu – oświadczenia [391 KB]

Ogłoszenie o konkursie „Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 – priorytet digitalizacja”[pdf, 499 KB]


Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 – priorytet digitalizacja”


Wyniki konkursu