Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

 

Projekt realizowany wspólnie przez Archiwum Państwowe w Toruniu oraz Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, a współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Nr projektu – RPKP.04.02.00-04-007/13.

Partnerem projektu jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Celem projektu jest digitalizacja akt metrykalnych znajdujących się w zasobie archiwów państwowych w Toruniu i w Bydgoszczy oraz udostępnienie ich w Internecie w sposób umożliwiający swobodny dostęp do nich każdemu zainteresowanemu genealogią i poszukiwaniami swoich korzeni.

W ramach projektu wykonano 1,8 mln skanów (ponad 3,2 mln stron), co stanowi ok. 1/3 akt metrykalnych zgromadzonych w obu archiwach państwowych. Wśród zdigitalizowanych materiałów znalazły się między innymi akty urodzenia takich znanych osób, jak: Apolonia Chałupiec (Pola Negri) – aktorka o światowej sławie, Samuel Linde – twórca Słownika Języka Polskiego, Marian Rejewski – polski matematyk i kryptolog, który w 1932 roku złamał szyfr Enigmy.

Efekty projektu:

  • digitalizacja akt metrykalnych i stworzenie swobodnego, uproszczonego dostępu do nich z dowolnego miejsca na świecie,
  • możliwość odtwarzania drzewa genealogicznego swojej rodziny poprzez wyszukiwanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w Internecie,
  • szansa na aktywny udział w indeksacji zeskanowanych akt metrykalnych dla wszystkich zainteresowanych.

Zdigitalizowane zasoby są dostępne na stronie projektu: https://www.genealogiawarchiwach.pl/