Polska Cyfrowa

Obecnie Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz poszczególne Archiwa Państwowe uczestniczą w realizacji następujących projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:

 

Archiwum Dokumentów Elektronicznych

– beneficjent: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, partnerzy: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Archiwum Państwowe w Toruniu;

Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA

– beneficjent Narodowe Archiwum Cyfrowe

 

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC), przygotowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, za które przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu (Oś I), efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne (Oś II) oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa (Oś III). Pełne wykorzystanie potencjału Programu wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług cyfrowych, ale też sprawnego zarządzania projektami i wzmocnienia kompetencji beneficjentów (Oś 4).

Głównymi odbiorcami wsparcia w ramach PO PC są: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, konsorcja ww. jednostek z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi lub jednostkami naukowymi, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach II osi priorytetowej POPC E-administracja i otwarty rząd realizowane są projekty, które w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

Cel szczegółowy 2: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Cel szczegółowy 3: Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

Cel szczegółowy 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

Więcej informacji na ten temat mogą znaleźć państwo na stronach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju poświęconych temu programowi: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/ lub na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa – instytucji, która wykonuje zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w tym zarządza Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa – cppc.gov.pl.

Polska Cyfrowa