Bazy danych

Księgi metrykalne i stanu cywilnego PRADZIAD

Baza danych Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD) zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych (stan na koniec 2017 roku), w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi, Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Archiwum Diecezjalnym w Płocku, Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie (tylko z dawnej diecezji pińskiej), Archiwum Archidiecezjalnym w Szczecinie, Archiwum Diecezjalnym Warszawsko-Praskim, Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu oraz o księgach metrykalnych wyznania mojżeszowego i rzymskokatolickiego przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy (tzw. archiwum zabużańskie).

Dane są dostępne również w serwisie szukajwarchiwach.pl

PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH PRADZIAD

 

Lokalne bazy danych w archiwach państwowych

Bazy danych przygotowane przez archiwa państwowe, udostępniane w Internecie lub w pracowniach naukowych. Zestawienie prezentuje stan na koniec września 2018 roku.

 ZOBACZ/POBIERZ PLIK EXCEL (.xls)

 

Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych uczestniczy w realizacji programu od jego inauguracji w dniu 1 września 2006 r., dokonanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym celem przedsięwzięcia jest gromadzenie i udostępnianie informacji imiennych o obywatelach polskich różnych narodowości, prześladowanych, zabitych lub zaginionych w latach II wojny światowej. W realizację programu  zaangażowanych jest ponad 30 instytucji z kraju i zagranicy.

PRZEJDŹ DO BAZY STRATY.PL

 

Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne.

Baza danych obejmuje zasób wybranych archiwów białoruskich: Archiwum Państwowego Obwodu Brzeskiego, Archiwum Państwowego Obwodu Grodzieńskiego, Rejonowego Archiwum Państwowego w Mołodecznie, Archiwum Narodowego Republiki Białoruś, Białoruskiego Państwowego Archiwum – Muzeum Literatury i Sztuki oraz wybranych spuścizn przechowywanych w Centralnej Bibliotece Naukowej im. Jakuba Kołasa Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Wymienione archiwa przechowują największy i najcenniejszy zasób archiwaliów polskich z okresu II RP spośród archiwów Białorusi. Kwerendy w archiwach wykonali  historycy białoruscy: prof. dr hab. Aleksander Smalianczuk, prof. dr hab. Aleksander  Wabiszczewicz oraz doc. dr Anatolij Wialiki.  Na język polski opisy archiwaliów tłumaczyła Eugenia  Szymczuk z Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH

 

Źródła archiwalne z Uzbekistanu

Imienny wykaz osób represjonowanych. Wszystkich, których nazwiska występują w bazie, również członków rodzin, pragnących uzyskać więcej informacji, a także ubiegać się o zwrot dokumentów prywatnych skonfiskowanych niektórym aresztowanym, prosimy o kontakt z Archiwum Akt Nowych w Warszawie telefonicznie: 22 822-52-45 lub drogą elektroniczną: sekretariat@aan.gov.pl.

PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH

 

Żołnierze Armii Czerwonej i internowani w obozach jeńców i internowanych w Polsce 1918-1924

Projekt podjęty został w wyniku ustaleń zawartych między prof. Władysławem Stępniakiem, Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych i dr. hab. Andriejem N. Artizowem, Szefem Federalnej Agencji Archiwalnej Rosji podczas spotkania delegacji polskiej i rosyjskiej w maju 2013 r.

Celem projektu jest udostępnienie w Internecie informacji o żołnierzach Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej i rosyjskich internowanych, przebywających w obozach jenieckich i obozach dla internowanych w Polsce, w okresie od zakończenia I wojny światowej do likwidacji obozów i repatriacji ostatnich jeńców i internowanych do Rosji w 1924 r.

PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH

 

Reconstitution of the Memory of Poland

Podstawowym celem programu jest dostarczenie informacji o źródłach do dziejów Polski i Polaków z okresu 1772 – 1918, co ma przyczynić się do uzyskania materiałów zastępczych akt bezpowrotnie przez Polskę utraconych lub rozproszonych w zbiorach innych państw. Niezaleznie od celu podstawowego program ma także dostarczyć wiedzy na temat możliwości technicznych i organizacyjnych stworzenia wspólnego repozytorium (meta)danych zebranych z różniących się od siebie archiwów.

Do tej pory poszukiwania archiwalne prowadzone były w następujących krajach: Austria, Białoruś, Francja, Mołdowa, Niemcy, Rosja, Ukraina, Włochy. Przy czym prace w archiwach rosyjskich i ukraińskich prowadzone były przez miejscowych archiwistów, zaś w archiwach niemieckich, austriackich i białoruskich – przez polskich. Rejestracja poloników w pozostałych archiwach odbywała się na podstawie porozumień bilateralnych.

PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH