Archiwizacja części zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa

Drugi etap opracowania, ewidencjonowania, zabezpieczania i udostępniania zasobu archiwalnego Towarzystwa Miłośników Andrychowa dobiegł końca. Zadanie realizowano dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych”

– Materiały Towarzystwa Miłośników Andrychowa mają nieocenione znaczenie dla badań nad historią regionu i jej popularyzacją – mówi p. Regina Pazdur, etnolożka, pedagożka, członkini Towarzystwa Miłośników Andrychowa, archiwistka społeczna i koordynatorka projektu – Widzimy zasadność i potrzebę należytego dbania i zabezpieczania dla przyszłych pokoleń cennych materiałów archiwalnych, jak i edukowania w tym zakresie. Znaczna część zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa została ocalona i zabezpieczona przed zniszczeniem dzięki – dosłownie – wydobywaniu archiwaliów ze śmietników, piwnic, czy strychów.

 

Archiwizacja części zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa
Rozpoznanie przynależności zespołowej, segregacja, systematyzacja akt i formowanie jednostek archiwalnych, fot. TMA.

 

Podczas prac dokonano oceny stanu zachowania zasobu i poszczególnych jednostek aktowych. Zewidencjonowane i opracowane zostały materiały archiwalne z zespołów:

– II wojna światowa (4 jednostki archiwalne zawierające mi.in. unikatową listę mężczyzn wyznania mojżeszowego zdolnych do pracy pochodzących z Andrychowa i okolic oraz kolekcję Tadeusza Wolfa),

– Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Andrychów (2 jednostki archiwalne zawierające materiały aktowe i fotograficzne z OSP z terenu gminy),

– Zakładowy Dom Kultury przy Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie (4 jednostki archiwalne zawierające archiwalia dokumentujące działalność ZDK, w tym kolekcja Elżbiety Srebro),

– Dom Kultury Dzieci i Młodzieży (8 jednostek, materiały aktowe i fotograficzne związane z działalnością instytucji).

 

Archiwizacja części zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa
Fotografie związane z Zakładowym Domem Kultury, fot. TMA
Archiwizacja części zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa
Porządkowanie akt – afisze Zakładowego Domu Kultury, fot. TMA.

 

Zasób TMA został również poddany konserwacji zachowawczej. Wyprostowano karty i naprawiono uszkodzenia mechaniczne. Następnie materiały odpowiednio zabezpieczono w pojemnikach bezkwasowych, służących do przechowywania archiwaliów. Opracowano również pomoce archiwalne w postaci inwentarzy i indeksów. Nad realizacją projektu czuwał 3-osobowy zespół w składzie: Regina Pazdur, Maria Pytel-Skrzypiec i Daria Rusin.

– Praca archiwisty, również społecznego, jest procesem żmudnym i wymagającym należytego przygotowania z zakresu samych czynności stricte związanych z archiwistyką takich jak tworzenie zbiorów, jednostek, nadawanie sygnatur, jak i historii danego regionu czy tematyki, której zasób dotyczy. Bez tej wiedzy nie da się w sposób profesjonalny opracować zbioru i przygotować należycie inwentarzy – mówi p. Regina Pazdur.

 

Archiwizacja części zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa
Karta z kroniki Elżbiety Srebro, fot. TMA.

 

Zewidencjonowanie i opracowanie części zasobu archiwalnego przyczyniło się do uzupełnienia wiedzy na temat poszczególnych archiwaliów oraz szerszej dostępności i łatwiejszego z nich korzystania. Materiały z zasobu Towarzystwa wykorzystywane są przy pisaniu prac naukowych i popularnonaukowych, prowadzeniu badań genealogicznych, ekspertyz konserwatorskich, organizowaniu wystaw, czy prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji regionalnej.

Opracowany zasób archiwalny Towarzystwa Miłośników Andrychowa i pomoce naukowe (inwentarze i indeksy) udostępniane są w siedzibie organizacji, mieszczącej się w pałacu Bobrowskich w Andrychowie (ul. Krakowska 69). Pomoce naukowe dostępne są również na stronie internetowej Towarzystwa.

___

Konkurs dotacyjny pn. „Wspieranie działań archiwalnych” organizowany jest przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2018 dotację otrzymało blisko 80 beneficjentów. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie ponad 3 mln zł. Konkurs składa się z dwóch etapów: formalnego i merytorycznego. Wnioskodawcy mogą zgłaszać oferty indywidualnie oraz we współpracy z partnerem.

Udostępnij